Gospodarka przestrzenna-zakres przedmiotu - Ład przestrzenny

Nasza ocena:

3
Pobrań: 399
Wyświetleń: 1638
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Gospodarka przestrzenna-zakres przedmiotu - Ład przestrzenny - strona 1 Gospodarka przestrzenna-zakres przedmiotu - Ład przestrzenny - strona 2

Fragment notatki:

GOSPODARKA PRZESTRZENNA - ZAKRES PRZEDMIOTU : Gospodarka przestrzenna - dziedzina wiedzy o zasadach gospodarowania w przestrzeni. Gospodarka przestrzenna w dwóch ujęciach : 1. Naukowe (poznawczo- wyjaśniające)- dziedzina naukowa, która zajmuje się wyjaśnieniem mechanizmów i procesów zachodzących w przestrzeni przyrodniczej i antropogenicznej. 2. Praktyczne : - działalność gospodarcza rozpatrywana w ujęciu przestrzennym - działalność praktyczna zamierzająca do zagospodarowania, kształtowania i przekształcania prz estrzeni antropogenicznej - proces podejmowania i realizowania decyzji dotyczących określonego stanu przestrzeni geograficznej - działalność organizująca przestrzennie system gospodarczy. Gospodarka przestrzenna : - gospodarka w przestrzeni - to przestrzenne organizowanie systemu społeczno-ekonomicznego w wymiarze terytorialnym - gospodarka przestrzenią - to użytkowanie ziemi i wykorzystanie zasobów. Znaczenie gospodarki przestrzennej wynika z : 1. Postępującego procesu koncentracji ludności i podmiotów gospodarczych w miastach i strefie podmiejskiej. 2. Nasilenie się intensyfikacji wykorzystania zasobów (w tym ziemi). 3. Wzrostu intensywności zagospodarowania przestrzenią. 4. Wzrostu zapotrzebowania na tereny pod określone zagospodarowanie. 5. Pojawienie się i nasilenie konfliktów na tle użytkowania terenu. 6. Wzrost stopnia dewastacji środowiska przyrodniczego. 7. Zakłócenie ładu przestrzennego. 8. Pojawienie się chaosu w zagospodarowaniu przestrzennym. 9. Wzrost konkurencyjności miejsc. 10. Narastanie poziomu woluntarystycznego traktowania przestrzeni. Powiązania gospodarki przestrzennej z innymi naukami : - architekturą i urbanistyka - nacisk na gospodarowanie przestrzenią. Gospodarka przestrzenna koncentruje się na konkretnych działaniach, które właściciel przestrzeni (użytkownik, gospodarz) planuje podjąć. Przestrzeń ma zatem wymiar fizyczny, a działania przekładają się na rozwiązania techniczne. - naukami ekonomicznymi - tu naciska kładzie się na problematykę rozwoju gospodarczego zachodzącego w przestrzeni. Przestrzeń uzyskuje wymiar bardziej abstrakcyjny niż fizyczny. - naukami geograficznymi - tu koncentruje się na poznawaniu rzeczywistości przestrzennych (przestrzennych mniejszym stopniu kreacji rzeczywistych). Rzeczywistość przestrzenna rozumiana szeroko od badań społeczno-demograficznych przez ekonomiczne i kulturowe do przyrodniczych i ekologicznych. Na podstawie tych opisów tworzone są diagnozy stanu zagospodarowania i programy rozwojowe. - geodezją - tu sprowadza się do parametryzacji przestrzeni ( parametry przestrzeni fizycznej możliwość kartowania). Ustawa z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów, rozdz., 1 art. 5. PRZESTRZEŃ - POJĘCIE WIELOZNACZNE : Przestrzeń - podstawowym pojęciem w geografii. Rod zaje

(…)

… dla celów analitycznych można wyróżnić kilka podprzestrzeni: - geograficzną- odwzorowanie przestrzeni ziemskiej - geomorfologia, określone cechy fizyczne(przyrodnicze) - wysokość względna, bezwzględna, świat roślinny i zwierzęcy - społeczną: * więzi międzyludzkich - przestrzeń społeczna wyznaczona przez zasięg i tradycje w grupie * więzi materialne - infrastruktura społeczna - kulturową- nasycona…
… i klimatycznymi. Każda przestrzeń geograficzna ma określone cechy fizyczno-przyrodnicze: - cechy fizyczne - cechy przyrodnicze Z drugiego punktu widzenia (tj. więzi międzyludzkich i materialnych). Przestrzeń społeczna: I ujęcie: przestrzeń społeczna obejmuje obszary wyznaczone zasięgami: - zbiorowości terytorialnych - promienia obsługi - wspólnych tradycji historycznych II ujęcie: materialnym substratem przestrzeni społecznej jest infrastruktura społeczna. Przestrzeń kulturowa: - jest to przestrzeń, która nasycona jest wartościami symbolicznymi (często historycznymi) o znaczeniu uniwersalnym (Podhale, Jasna Góra…) - do przestrzeni kulturowej można podejść- a zarazem i definiować ją, jako: * przestrzeń twórców kultury * przestrzeń odbiorców dóbr kultury. Przestrzeń polityczna: - obejmuje…
… wyboru. One: wymuszają na człowieku odpowiednie gospodarowanie oraz jak najlepsze decyzje. Przestrzenność - cecha elementarna procesu gospodarowania - przestrzeń geodezyjna o charakterze homogenicznym, izotropowa - przestrzeń geograficzna o charakterze heterogenicznym; anekumena - przestrzeń społeczno-ekonomiczna; subekumena, ekumena. Przestrzeń społeczno-ekonomiczna: - to przestrzeń geograficzna wraz…
… terenów miejskich: - wprowadzenie gospodarki rynkowej- powrót mechanizmu renty gruntowej * (wcześniej bez wartości- ekstensywne wykorzystanie) - renta gruntowa- jest forma renty ekonomicznej uzyskiwanej przez właściciela ziemi - renta gruntowa- należy do podstawowych czynników wpływających na intensywność wykorzystania i strukturę użytkowania ziemi (terenów miejskich) Wysokość renty gruntowej (przy stałej podaży) zależy przede wszystkim od popytu na ziemię - użytkownicy terenu, na których koszt produkcji jest niższy, uzyskują dodatkowy zysk - dodatkowy zysk związany jest z cechami użytkowanego terenu i jego położeniem- określany jest jako renta gruntowa I a dokładniej- renta różniczkowa I - elementy renty różniczkowej I: * walory przyrodnicze danego terenu (różna urodzajność gruntów) * położenie…
… o szczególnych walorach 7. Współpraca międzynarodowa: - rozwiązywanie wspólnych problemów - obszary przygraniczne * Worek turoszowski- droga * Nysa Łużycka- zalewanie wyrobisk * eksploatacja węgla brunatnego- lej depresyjny - wspólne plany zagospodarowania pogranicza * Stolpe * Willers * IGiPZ PAN.
CELE GOSPODARKI PRZESTRZENNEH:
Wchodzący cel gospodarki przestrzennej:
Cele polityki gospodarczej
Cele polityki…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz