Gospodarka oparta na wiedzy -zebrane informacje na ćwiczenia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 154
Wyświetleń: 2422
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Gospodarka oparta na wiedzy -zebrane informacje na ćwiczenia - strona 1

Fragment notatki:

Temat materiałów to gospodarka oparta na wiedzy. Zajęcia prowadzone są na Politechnice Świętokrzyskiej, prowadzi je prof. dr hab. Halina Jastrzębska-Smolaga. Dokument ma 5 stron i porusza zagadnienia takie jak: strategia lizbońska, trójetapowa polityka rozwoju gospodarki opartej na wiedzy w Polsce, cel strategiczny, wspieranie konkurencyjności przedsiębiorstw, czynniki hamujące rozwój gospodarki opartej o wiedzę w Polsce.

Strategia lizbońska
Główny cel
Stworzenie w Europie do roku 2010 najbardziej konkurencyjnej gospodarki na świecie
Gospodarka oparta na wiedzy w założeniach strategii lizbońskiej
3% PKB do 2010 na Badania i Rozwój ( z czego 2/3 ma pochodzić z sektora przedsiębiorstw)
budowa Europejskiego Obszaru Badawczego
finansowanie prac badawczych w obszarach priorytetowych dla rozwoju UE
Trójetapowa polityka rozwoju gospodarki opartej na wiedzy w Polsce
Narodowy plan rozwoju na lata 2004-2006
Narodowy plan rozwoju na lata 2007-2013
Okres objęty perspektywą po 2013 roku
Gospodarka oparta na wiedzy w Narodowym planie rozwoju na lata 2004-2006
Cel strategiczny
Rozwijanie konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości, zdolnej do długofalowego, harmonijnego rozwoju, zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz poprawę spójności społecznej, ekonomicznej i przestrzennej z UE na poziomie regionalnym i krajowym.
Jeden z 5 podstawowych celów cząstkowych
Intensyfikacja procesu zwiększenia w strukturze gospodarki udziału sektorów o wysokiej wartości dodanej, rozwój technologii społeczeństwa informacyjnego.
Niezbędnym kierunkiem działań dla osiągania tego celu cząstkowego jest:
zwiększenie nakładów na sferę naukowo-badawczą
rozwijanie technologii społeczeństwa informacyjnego Wspieranie konkurencyjności przedsiębiorstw - jedna z 5 osi priorytetowych
Wsparciem zostanie objęte otoczenie biznesu - instytucje wspierające działalność przedsiębiorstw, w tym współpracujące z przedsiębiorstwami instytucje sfery naukowobadawczej oraz system dostępu do informacji i usług publicznych on-line. Gospodarka oparta na wiedzy w Narodowym planie rozwoju na lata 2007-2013
Priorytety związane z GOW
Wiedza i kompetencje
Przedsiębiorczość i innowacje
W drugim etapie powinno nastąpić powszechne wykorzystanie technik społeczeństwa informacyjnego do stopniowego unowocześnienia tradycyjnego rolnictwa i przemysłu, z jednoczesną koncentracją na zasadniczych szansach Polski, np. dotyczących rozwoju nowego przemysłu oprogramowania w Polsce.
Gospodarka oparta na wiedzy po 2013 roku
Polska musi rozwijać gospodarkę opartą na wiedzy i szerokim wykorzystaniu technologii informacyjnych i komunikacyjnych we wszystkich dziedzinach, w tym usługach społecznych, dostępnych dla każdego obywatela. Państwo będzie promowało rozwój kapitału intelektualnego, zarówno w odniesieniu do osób, jak i organizacji.
Czynniki hamujące rozwój gospodarki opartej o wiedze w Polsce ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz