Gospodarka odpadam przemysłowymi - omówienie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 28
Wyświetleń: 777
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Gospodarka odpadam przemysłowymi - omówienie - strona 1 Gospodarka odpadam przemysłowymi - omówienie - strona 2 Gospodarka odpadam przemysłowymi - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Gospodarka odpadami przemysłowymi w zakładach górniczych - jako forma gospodarczego wykorzystania w/w odpadów w ramach ich odzysku w podziemnych technologiach górniczych. - górnictwo węgla kamiennego.
1.Podstawowe pojęcia i definicje
Pojęcia podstawowe odnośnie zagadnienia gospodarki odpadami przemysłowymi przedstawiono na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska Dz. U nr 62 poz.628 z 27 kwietnia 2001r
Odzysk- rozumie się to wszystkie działania, nie stwarzające zagrożenia życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska, polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub w części, lub prowadzące do odzyskania z odpadów substancji, materiałów lub energii i ich wykorzystania, określone w załączniku nr 5 do ustawy,
Gospodarowanie odpadami - rozumie się przez to zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów, w tym również nadzór nad takimi działaniami oraz nad miejscami unieszkodliwiania odpadów,
Posiadacz odpadów - rozumie się przez to każdego, kto faktycznie włada odpadami (wytwórcę odpadów, inną osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną), z wyłączeniem prowadzącego działalność w zakresie transportu odpadów; domniemywa się, że władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów znajdujących się na nieruchomości,
Zasady gospodarowania odpadami
Kto podejmuje działania powodujące lub mogące powodować powstawanie odpadów, powinien takie działania planować, projektować i prowadzić, tak aby:
a) zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczać ilość odpadów i ich negatywne oddziaływanie na środowisko przy wytwarzaniu produktów, podczas i po zakończeniu ich użytkowania,
b) zapewniać zgodny z zasadami ochrony środowiska odzysk, jeżeli nie udało się zapobiec powstawaniu odpadów,
c) zapewniać zgodne z zasadami ochrony środowiska unieszkodliwianie odpadów, których powstaniu nie udało się zapobiec lub których nie udało się poddać odzyskowi.
2.Podział odpadów przemysłowych
Odpadami przemysłowymi nazywamy uboczne produkty działalności człowieka, powstające na terenie zakładu przemysłowego i niepożądane w miejscu ich powstania. Ze względu na ich toksyczność, palność, wybuchowość i rakotwórczość są szkodliwe i uciążliwe dla środowiska naturalnego.
Najwięcej odpadów przemysłowych jest wytwarzanych w województwie śląskim w sektorach: górnictwa węgla kamiennego, energetyki oraz hutnictwa żelaza i stali. Odpady te stanowią ponad 94 % ogółu odpadów wytwarzanych w tym województwie.
Odpady te można podzielić na: odpady z przemysłu wydobywczego, odpady energetyczne oraz odpady niebezpieczne.


(…)

… kamiennego, żużle ze spalania węgla brunatnego, popioły z węgla kamiennego i brunatnego, mieszanki popiołowo- żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych, mikrosfery z popiołów lotnych i odpadów stałych z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych.
W górnictwie węgla kamiennego popioły stosowane są do: podsadzania podziemnych wyrobisk eksploatacyjnych, uszczelnianiem zrobów przed przenikaniem…
… przemysłu hutnictwa ołowiu i cynku, hydrometalurgii cynku, przemysłu koksowniczego, odpady zawierające PCB, oleje odpadowe, odpady baterii i akumulatorów, odpady zawierające azbest, odpady medyczne, odpady weterynaryjne, odpady z impregnacji drewna, odpady farb i lakierów, filtry olejowe itd.
Rysunek 3. Struktura gospodarki odpadami niebezpiecznymi
3.Zakres stosowania odpadów przemysłowych w podziemnych…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz