Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1232
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego - strona 1 Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego - strona 2 Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego - strona 3

Fragment notatki:

Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego
Samorządy terytorialne, odpowiednio do powierzonych im zadań w administracji publicznej, prowadzą własną gospodarkę finansową. Zgodnie z art. 167 Konstytucji mają udział w dochodach publicznych odpowiednio do przypadających im zadań. Gospodarka jednostek samorządu jest ograniczona w porównaniu z państwową, ze względu na potrzebny wpływ państwa na ich działanie oraz funkcję redystrybucji środków realizowaną na poziomie centralnym. Powyższy art. Konstytucji wprowadza wymóg ustawowego określania źródeł dochodów samorządów.
Gospodarka finansowa gmin.
Zadania publiczne służące zaspokajaniu potrzeb gminy są wykonywane jako zadania własne; u.s.g. wymienia między innymi zadania z zakresu:
  1)  ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,
  2)  gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
  3)  wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,
  4)  lokalnego transportu zbiorowego,
  5)  ochrony zdrowia,
  6)  pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,
  7)  gminnego budownictwa mieszkaniowego,
  8)  edukacji publicznej,
  9)   kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
  10) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
  11) targowisk i hal targowych,
  12) zieleni gminnej i zadrzewień,
  13) cmentarzy gminnych,
  14)  porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego,
  15) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
  16) polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej,
  17) wspierania i upowszechniania idei samorządowej,
  18) promocji gminy,
  19) współpracy z organizacjami pozarządowymi,
  20) współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.
Oprócz zadań własnych gminy mogą wykonywać zadania zlecone w ustawie oraz wynikające z przygotowania wyborów i referendów. Zadania mogą być także zlecone w formie porozumienia. Zadania własne są wykonywane w oparciu o własne środki, zaś zadania zlecone w oparciu o środki otrzymane. W kwestii realizacji zadań własnych wójt podlega wyłącznie radzie gminy. Oświadczenia woli w imieniu gminy składa wójt albo osoba upoważniona przez niego.


(…)

… i gospodarstw pomocniczych
dochody z majątku województwa
odsetki
inne dochody własne
Dochody zewnętrzne to:
subwencja ogólna z budżetu państwa
dotacje celowe z budżetu państwa
dotacje celowe z państwowych funduszy celowych
dotacje celowe z budżetów gmin lub powiatów
inne dochody zewnętrzne
Subwencje ogólne analogicznie jak w pozostałych jednostkach samorządu terytorialnego. Składają się z części podstawowej…
… budżetowych, w przypadkach określonych w u.f.p.
Dla ważności czynności powodujących powstanie zobowiązań konieczna jest kontrasygnata skarbnika gminy - gdy ten odmówi, będzie mimo to zobowiązany jej udzielić na pisemne polecenie wójta - zawiadamia o tym radę gminy oraz r.i.o. Obsługę bankową prowadzi bank wybrany w przetargu. Jednostki i zakłady budżetowe, gospodarstwa pomocnicze może tworzyć bądź likwidować…
… budżetu kontroluje rada gminy. Do 31.08 wójt przedstawia radzie i r.i.o. informację o pierwszym półroczu, do 20.03 sprawozdanie roczne. Do 30.04 rada udziela absolutorium. Nieudzielenie absolutorium jest równoznaczne z wnioskiem o referendum w sprawie odwołania wójta. Sprawozdanie opiniuje komisja rewizyjna rady.
Podstawowymi kategoriami źródeł dochodów gminy są dochody własne, subwencje ogólne i dotacje…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz