Gospodarka a środowisko - ściąga

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 658
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Gospodarka a środowisko - ściąga - strona 1 Gospodarka a środowisko - ściąga - strona 2 Gospodarka a środowisko - ściąga - strona 3

Fragment notatki:

1.NACZYM POLEGA DEWASTACYJNA DZIAŁALNOŚĆ CZŁOWEKA W ŚRODOWISKU.
Bezpośrednieprzyczyny zanieczyszczenia i degradacji środowiska.
1. nieracjonalne użytkowanie zasobów naturalnych i niewłaściwe zagospodarowanie środowiska, 2. przekształcenie powierzchni, zmiany krajobrazu,
3. degradacja gleb, 4. wytwarzanie i składowanie odpadów przemysłowych i komunalnych oraz zużytych przedmiotów trwałych, 5. zanieczyszczenie zasobów wód powierzchniowych i podziemnych, 6. zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego pyłami i gazami, 7.pozamaterialne zanieczyszczenie przestrzeni (termiczne, hałas, wibracje, radioaktywne),
8. niszczenie unikatowych ekosystemów i układów przyrodniczych. 
2. pojęcie ŚRODOWISKA i OCHRONY ŚRODOWISKA.
Środowisko jest to ogół składników przyrodniczych a w szczególności powierzchnia ziemi łącznie z glebą, kopaliny, woda, powietrze atmosf, świat roślinny i zwierzęcy a także krajobraz znajdujący się zarówno w stanie naturalnym jak i przekształcony w wyniku działalności człowieka. Ochrona środowiska zajmuje się zapobieganiem, niwelowaniem lub ograniczaniem zagrożeń środowiskowych. Można Je rozpatrywać w 2 płaszczyznach:1. sensu largo - ogólnie - korzystanie przez człowieka z zasobów naturalnych dla celów gospodarczych i innych ze świadomością że stanowią one część składową przyrody, 2. sensu stricte - polega na zapobieganiu niewłaściwemu użytkowaniu środowiska przez system nakazów, zakazów, kar. opłat, zezwoleń na korzystanie ze środowiska. Ochrona środowiska - to działanie lubzaniechanie działania umożliwiające zachowanie lub przywrócenie równowagi przyrodniczej tj, stanu, w którym istnieje równowaga we wzajemnych oddziaływaniach na określonym obszarze człowieka, składników przyrody nieożywionej, i układu warunków środowiskowych tworzonych przez składniki przyrody i Jej ekosystemy.
3. GOSPODARCZE FUNKCJE ŚRODOWISKA.
1. dostarczanie surowców i energii wykorzystywanych w procach produkcyjnych i konsumpcji (funkcja surowcowa). Środowisko Jest źródłem zasobów naturalnych nie odnawialnych i odnawialnych. Jest to wiodąca funkcja środowiska z punktu widzenia ekonom i i (najbardziej istotna). 2, Wspieranie procesów życiowych. Funkcja ta decyduje o warunkach odtwarzania zasobów pracy (wyjazdy na urlop). 3. Pochłanianie ubocznych skutków i produktów gospodarczej działalności człowieka.
4. PODZIAŁ ZASOBÓW NATURALNYCH ZE względu NA SPOSÓB ICH WYKORZYSTANIA. 1. zasoby stanowiące bezpośrednie źródło zaspokojenia potrzeb człowieka decydujące o przyrodniczym aspekcie czynnika pracy. Są to: a. zasoby niezbędne biologicznie, b. zasoby poza produkcyjne (bezpośredniej konsumpcji), c. warunki przyrodnicze(zdrowotne, rekreacyjne).

(…)

… Wielkich Jezior Mazurskich, g. Fundacja „Instytut na Rzecz Ekorozwoju, h. Fundacja Warta. 3) banki specjalizujące się w finansowaniu inwestycji ochronnych, a. Bank Ochrony Środowiska, b. Polski Bank Rozwoju S.A. c. Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, d. Bank Światowy, 4) fundacje inwestycyjne, a. Caresbac - Polska S.A. b. International Finance Corporation, c. Kouri lnvestman Poland, d. Towarzystwo…
…, Ministerstwa Transportu i Gospodarki Morskiej, Państwowej Agencji Atomistyki, a także Ministerstwa Edukacji Narodowe}, Polskie) Akademii Nauk l Komitetu Badań Naukowych. Według danych szacunkowych wydatki bieżące (bez nakładów inwestycyjnych) na ochronę środowiska stanowią około 3% wydatków budżetu państwa. W budżetach województw środki na ten cel (łącznie z nakładami inwestycyjnymi) są znacznie wyższe.
 
39…
…: Teoretyczne uzasadnienie opłat ekologicznych wynika z koncepcji kosztów zewnętrznych oraz internalizacji tych kosztów (internalizacja to przenoszenie zewnętrznych kosztów działalności przedsiębiorstw do rachunku kosztów ich własnych) za pomocą tzw. „optymalnego podatku **Pigou" Efekty zewnętrzne działalności gospodarczej w postaci zanieczyszczeń środowisk* i strat gospodarczych z tego tytułu aa wynikiem…
… jest "środowisko") ceną ukrytą w postaci opłaty o charakterze ekologicznym. Ta zgoda wśród ekonomistów-teoretyków nie znalazła dotychczas właściwego przeniesienia do polityki gospodarczej, mimo Ze korekt? dotyczącą kosztów zewnętrznych może w praktyce wprowadzić tylko państwo widzialna ręka") za pomocą nakazów i zakazów lub poprzez cenę (np. opłaty ekologiczne lub zbywalne zezwolenia na emisję). Opłaty za emisję…
… ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH (SKĄD przedsięborstwo BIERZE PIENIĄDZE NA ochronę ŚRODOWISKA).
Środki własne jednostek gospodarczych są to wydatki bieżące związane z realizacją zadań związanych z ochroną, środowiska lub z zapewnieniem funkcjonowania zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwie, ponoszone ze środków bieżących tub kredytu obrotowego
… budżetowego są one funduszami wyodrębnionymi z budżetu państwa dla wykonywania zadań państwowych. Fundusze wojewódzkie nie są, więc przedmiotem kontroli parlamentarnej, a ich wydatki i dochody nie są uwzględniane w budżecie państwa. FOGR dzieli się na terenowy i centralny, środki FOGR przeznacza się na zagospodarowanie nieużytków, budowę oraz renowację stawów rybnych, użyźnianie gleb…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz