Program Ochrony Środowiska powiatu- podstawa prawna

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 644
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Program Ochrony Środowiska powiatu- podstawa prawna - strona 1 Program Ochrony Środowiska powiatu- podstawa prawna - strona 2 Program Ochrony Środowiska powiatu- podstawa prawna - strona 3

Fragment notatki:

Program Ochrony Środowiska gminy/powiatu podstawa  prawna, omówienie najnowszego dokumentu Program Ochrony Środowiska POŚ dla Powiatu Elbląskiego Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu NR XXXV/42/10z dnia 17  września 2010 NA LATA 2010 – 2013  Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2014 - 2017  POŚ Art. 17. POŚ Art. 14. POŚ Powiatu Elbląskiego „W myśl art. 17 Ustawy – Prawo ochrony środowiska  z dnia 27 kwietnia 2001r. (jednolity tekst z 2008r. Dz.  U. Nr 25, poz. 150 ze zm.) niniejszy program ochrony  środowiska  został  opracowany  zgodnie  z  polityką  ekologiczną  państwa.  Wdrożenie  programu  umożliwi  osiągnięcie  celów  założonych  w  tej  polityce  oraz  realizację  zasad,  a  także  stworzenie i  funkcjonowanie  na  analizowanym  obszarze  zintegrowanego  zespołu  instalacji  i  urządzeń  służących  ochronie  środowiska  naturalnego,  spełniającego  wymagania  określone  w  przepisach  o  ochronie środowiska.” Załącznik Nr 1do uchwały Rady Powiatu NR XXXV/42/10z dnia 17 września 2010 Cele -realizacja polityki ekologicznej państwa na terenie powiatu  elbląskiego, -strategiczne zarządzanie regionem w zakresie ochrony  środowiska i gospodarki odpadami, -wdrażanie zasady zrównoważonego rozwoju,   -przekazanie informacji na temat zasobów środowiska  przyrodniczego oraz stanu poszczególnych komponentów  środowiska, -przedstawienie problemów i zagrożeń ekologicznych, proponując  sposoby ich rozwiązania w określonym czasie, -pomoc przy planowaniu wydatkowania środków finansowych, a  także podstawa do ubiegania się o środki finansowe z funduszy  krajowych i zagranicznych, -organizacja systemu informacji o stanie środowiska i działaniach  zmierzających do jego poprawy. Załącznik Nr 1do uchwały Rady Powiatu NR XXXV/42/10z dnia 17 września 2010 Zawartość W  rozdziale 2 omówione zostały podstawowe informacje  charakteryzujące Powiat Elbląski takie jak: ● Położenie geograficzne, ukształtowanie terenu, ● Klimat, ● Sytuacja demograficzna, ● Gospodarka (rolna, turystyczna, przemysł) Rozdział 3 POŚ Powiatu Elbląskiego W tym rozdziale omówiony został stan środowiska powiatu: ● Stan aktualny wód powierzchniowych oraz zagrożenia dla  tych wód (str.48) ● Stan aktualny wód podziemnych oraz zagrożenia (str 57-58) ● Stan aktualny powietrza atmosferycznego, czynniki  zanieczyszczające, źródła tych czynników (str.63) ● Stan Gleb oraz formy ich użytkowania, ich aktualny stan  oraz zagrożenia (str.69-70)

(…)


II ZRÓWNOWAŻONE WYKORZYSTANIE MATERIAŁÓW,
WODY
I ENERGII:
- Materiałochłonność, wodochłonność i odpadowość
produkcji
- Wykorzystanie energii z odnawialnych źródeł energii
- Kształtowanie zasobów wodnych oraz ochrona przed
powodzią i skutkami suszy
Priorytety ekologiczne
III ŚRODOWISKO I ZDROWIE. DALSZA POPRAWA
JAKOŚCI ŚRODOWISKA
I BEZPIECZEŃSTWA EKOLOGICZNEGO:
Relacja środowisko zdrowie
Jakość wód…
… zrównoważony rozwój
I OCHRONA DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO:
- Ochrona przyrody i krajobrazu
- Ochrona i zrównoważony rozwój lasów
- Ochrona powierzchni ziemi
- Ochrona zasobów kopalin i wód
podziemnych
Priorytety ekologiczne
II ZRÓWNOWAŻONE WYKORZYSTANIE MATERIAŁÓW,
WODY
I ENERGII:
- Materiałochłonność, wodochłonność i odpadowość
produkcji
- Wykorzystanie energii z odnawialnych źródeł energii
- Kształtowanie zasobów wodnych oraz ochrona przed
powodzią i skutkami suszy
Priorytety ekologiczne
III ŚRODOWISKO I ZDROWIE. DALSZA POPRAWA
JAKOŚCI ŚRODOWISKA
I BEZPIECZEŃSTWA EKOLOGICZNEGO:
Relacja środowisko zdrowie
Jakość wód
Zanieczyszczenie powietrza
Gospodarka odpadami
Zagrożenia wynikające z poważnych awarii i stosowania
substancji i preparatów niebezpiecznych
Oddziaływanie hałasu
Priorytety ekologiczne
IV…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz