Giełdy i papiery wartościowe

Nasza ocena:

5
Pobrań: 196
Wyświetleń: 3633
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Giełdy i papiery wartościowe - strona 1 Giełdy i papiery wartościowe - strona 2 Giełdy i papiery wartościowe - strona 3

Fragment notatki:

doc zajmuje 14 stron i zawiera notatki z wykładów z przedmiotu prawo publiczne obrotu papierami wartościowymi prowadzonego przez doc. dr Dariusz Fatuła w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

Zagadnienia przedstawione w notatce poruszają m.in. następujące tematy: definicje i rodzaje papierów wartościowych, prawa wartościowe, kryterium podziału papierów wartościowych, zasada przymusu rynku regulowanego, zasada przymusu pośrednictwa maklerskiego, prawa do akcji, instrumenty finansowe, alternatywny system obrotu, trzy kategorie spółek akcyjnych, rodzaje wezwań, instrumenty finansowe sensu largo.

Notatka pozwoli na usystematyzowanie i uzupełnienie wiedzy z przedmiotu Prawo publiczne obrotu papierami wartościowymi. Umożliwi przygotowanie się do zajęć i egzaminu.

WYKŁAD 1 PRAWO PUBLICZNE OBROTU PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI
USTAWY : - O obrocie instrumentami finansowymi.
O ofercie publicznej i wprowadzaniu instrumentów finansowych do obrotu zorganizowanego i spółkach publicznych.
Nadzór nad rynkiem kapitałowym.
www.lex.pl, www.sejm.gov.pl, www.kpwig.
Dziennik Ustaw - 184, poz 1539
- 183, poz 1537,1538
TEST: jednokrotnego, wielokrotnego wyboru i otwarty (do uzupełnienia).
Papiery Wartościowe - są to takie szczególne dokumenty w których jest stwierdzone, zapisane, inkorporowane pewne prawo majątkowe w ten sposób, że do wykonywania tego prawa konieczne jest posiadanie tegoż dokumentu.
(to dokumenty w których zapisano pewne prawo majątkowe i nie można tego prawa wykonywać jeżeli nie przedłoży się dokumentów).
Papiery wartościowe def słownik ekonomiczny - dokumenty mające stwierdzić lub stwierdzające istnienie określonego prawa majątkowego, przysługującego ich właścicielowi. Powinny być one utrwalone w takim brzmieniu i w taki sposób, aby mogły stanowić samodzielny przedmiot obrotu publicznego. Dzielą się one na papiery gwarantujące stały dochód (obligacje , bony) albo zmienny dochód wynikający z prawa udziału w majątku lub zysku osiąganym przez emitującą jednostkę (akcje, udziały).
Regulacja papierów wartościowych znajduje się w kodeksie cywilnym art. 921p 6-16.
Cesja (przelew)- przenoszenie praw.
Cesja - odstąpienie roszczenia. Umowa w myśl której prawo wierzyciela do otrzymania określonej sumy przechodzi na druga osobę . Przekazanie praw w drodze cesji może nastąpić bez zgody dłużnika. Powinien on być o cesji zawiadomiony. W przypadku cesji wszystkie inne warunki (poza zmianą osoby wierzyciela) dotyczące wierzytelności zostają zachowane. Prawa się przelewa, rzeczy ruchome i nieruchome się przenosi.
W zakresie tzw. rzeczówki czyli przenoszenia praw rzeczowych, przenoszenia własności rzeczy ruchomych i nieruchomych, mamy stosowane zasady nabycia w dobrej wierze.
Czy prawo można nabyć w dobrej wierze ?- nie można.
Obrót prawami jest bardzo niebezpieczny. Obrót rzeczami jest dosyć bezpieczny. Papiery wartościowe na okaziciela - takie, które nie wykazują w swojej treści, kto jest uprawniony z tytułu prawa.
Pomysł, idea papieru wartościowego powstała ze względu na fakt, że obrót prawami jest stosunkowo niebezpieczny , nie ma możliwości szybkiego obrotu.
Kodeks cywilny art. 921 pkt 12 - przeniesienie praw z dokumentu na okaziciela, wymaga wydania tego dokumentu. Art. 517 par 2 - przeniesienie wierzytelności z dokumentu na okaziciela, następuje przez przeniesienie własności dokumentu.

(…)

… z góry ustalonej cenie, w jakimś terminie. I to prawo już samo w sobie jest coś warte.
Czwartą grupę stanowiły inne prawa majątkowe, które decyzją komisji zostały dopuszczone do publicznego obrotu papierami wartościowymi. Czyli taki otwarty katalog- akcje, prawa poboru, kwity depozytowe i inne prawa majątkowe( prawa pochodne).
Papiery wartościowe są wymienione w art. 3 pkt 1 lit a, b Prawa do akcji…
…, której zaoferowano nabycie tych papierów wartościowych. Jest to ktoś kto pomaga spółką zebrać kapitał, domyka emisje. Subemitent usługowy - podmiot , który nabywa całość lub cześć papierów wartościowych od emitenta z zobowiązaniem do ich dalszego zbycia na rynku.
Emitent zawiera umowę, subemitentami są z reguły banki. Dawniej subemitenci byli nazywani gwarantami emisji.
Świadectwo depozytowe - jest to dokument…
…. A nie szczególnym w ten sposób, że jak nie można przenieść pieniędzy z konta poprzez wydanie komuś wyciągu bankowego, tak samo nie da rady się przenieś akcji. Świadectwo depozytowe nie jest papierem wartościowym.
Spółka publiczna - dotychczasowa definicja - Spółką publiczną jest spółka w której akcje z co najmniej jednej emisji zostały dopuszczone do publicznego obrotu papierami wartościowymi.
Obecnie brzmi…
….
Przeprowadzenie oferty publicznej wymaga co do zasady sporządzenia prospektu emisyjnego, który może być:
jednym dokumentem
albo może zostać podzielony na trzy dokumenty tzw. dokument rejestracyjny, dokument ofertowy, podsumowujący.
W nim należy zawrzeć wszelkie informacje, które są istotne dla tego aby inwestorzy mogli świadomie powziąć decyzję czy chcą nabyć te papiery , czy ich nie chcą.
Prospekt…
... zobacz całą notatkę



Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz