Geotechnika - materiały archiwalne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 931
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Geotechnika - materiały archiwalne - strona 1 Geotechnika - materiały archiwalne - strona 2 Geotechnika - materiały archiwalne - strona 3

Fragment notatki:

MATERIAŁY ARCHIWALNE
Materiałami archiwalnymi są:
karty otworów wiertniczych (geologiczne, geologiczno-inżynierskie, hydrogeologiczne, surowcowe i inne),
dokumentacje geologiczne (geologiczno-inżynierskie, hydrogeologiczne, surowcowe),
techniczne badania podłoża gruntowego, dokumentacje geotechniczne, opinie, ekspertyzy dotyczące przedmiotu badań,
mapy geologiczne (geologiczne, hydrogeologiczne, geologiczno-inżynierskie, surowco­we, geomorfologiczne, sozologiczne) literatura,
mapy topograficzne
ustalić główne problemy geologiczno-inżynierskie decydujące o warunkach budowla­nych,
określić stopień złożoności budowy geologicznej i zakres zmienności cech fizyczno-me-chanicznych oraz ich zgodność z przeciętnymi wartościami podanymi w normach budow­lanych lub w publikacjach,
wyznaczyć obszary działania procesów geodynamicznych,
ustalić problemy mające istotne znaczenie przy budowie dróg, obiektów mostowych i obiektów towarzyszących, a wymagające dodatkowych obserwacji podczas wizji tereno­wej i prac zdjęciowych,
wstępnie ustalić kategorię geotechniczną inwestycji lub jej części,
określić ewentualny ujemny wpływ projektowanych badań i robót na środowisko.
Jest uzależniony od zaliczenia obiektu budowlanego do kategorii geotech­nicznej obiektów budowlanych, zwanej dalej kategorią geotechniczną
Kategoria geotechniczna
Kategoria zagrożenia bezpieczeństwa wynikająca ze stopnia skomplikowania projektowanego obiektu budowlanego, jego fundamentów i oddziaływań oraz warunków geotechnicznych, mająca wpływ na zaprogramowanie ro­dzaju i zakresu badań geotechnicznych, obliczeń projektowych i kontroli obiektu budowlanego.
TOK POSTĘPOWAŃ'!A PRZY USTALANIU GEOTECHNICZjmii-, WAKUNKUW POSADAW1AN1A OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
Ustalenie kategorii geotechnicznej
Ustala się w zależności od stopnia trudności warunków gruntowych i ro­dzaju obiektu budowlanego. Kategoria geotechniczna warunkuje metody obliczeń projektowych oraz badań kontrolnych. Zaleca się ustalenie kategorii geotechnicznej przed rozpoczęciem badań geotechnicznych, na podstawie rozpoznania wstępnego. Kategoria może ulegać zmianie podczas badań. Przyjętą kategorię geotechniczną należy weryfikować i potwierdzać lub zmieniać na każdym etapie projektowania i wykonania obiektu budowlane­go. Czasami dopiero po rozpoczęciu realizacji obiektu budowlanego, doko­nuje się ostatecznej kwalifikacji obiektu budowlanego do właściwej katego­rii geotechnicznej.
Analiza obiektu budowlanego ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz