Geografia ekonomiczna - 8d

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 931
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Geografia ekonomiczna - 8d - strona 1 Geografia ekonomiczna - 8d - strona 2 Geografia ekonomiczna - 8d - strona 3

Fragment notatki:

1. Jaką rolę odgrywa rynek zbytu w teorii lokalizacji?
2. Jaką rolę odgrywają zasoby pracy w teorii lokalizacji?
3. Które czynniki lokalizacji odgrywają główną
rolę w procesach lokalizacji?
Rozwój przemysłu wysokiej techniki
Zgodnie z klasyfikacją przetwórstwa przemysłowego wg poziomów techniki w skład przemysłu wysokiej techniki wchodzi produkcja:
statków powietrznych i kosmicznych,
wyrobów farmaceutycznych,
maszyn biurowych i komputerów,
sprzętu i urządzeń radiowych, telewizyjnych i komunikacyjnych,
instrumentów medycznych, precyzyjnych i optycznych, zegarów i zegarków.
Przemysł wysokiej techniki
cechy
udział wydatków na prace naukowobadawcze (B+R) w całości wydatków (wartości produkcji brutto lub wartości sprzedaŜy) - nie powinien być mniejszy niŜ
3,5%
udział pracowników nauki i inŜynierów w ogólnej liczbie zatrudnionych - nie powinien być mniejszy niŜ 20-25%
Przemysł wysokiej techniki - cechy
Niska surowcochłonność
Niska materiałochłonność
Niska energochłonność
Produkcja nie degraduje środowiska
Krótki cykl Ŝycia produktu
Jedną z cech róŜniących przemysł zaawansowanej technologii i przemysł tradycyjny jest róŜnica w długości cyklu Ŝycia produktów
Czynniki lokalizacji technopolii
kapitał ludzki - duŜe zasoby wysoko wykwalifikowanych pracowników
bliskość uniwersytetów i instytutów naukowo-badawczych
dobrze rozwinięta infrastruktura transportowa (autostrady, lotniska)
korzyści aglomeracji
korzystny klimat polityczno - biznesowy powab pejzaŜu
Scharakteryzuj cechy przemysłu wysokiej techniki. 2. W których krajach i dlaczego rozwija się przemysł wysokiej techniki?
3. Jakie czynniki decydują o lokalizacji technopolii? Wyjaśnij na przykładach.
Formy koncentracji przemysłu
Ośrodki przemysłowe
Okręgi przemysłowe
surowcowe
miejskie (stołeczne)
transportowe
klastry przemysłowe
Zagłębie Ruhry (Niemcy) - okręg reńsko-westfalski - przykład zrestrukturyzowanego okręgu przemysłowego, którego podstawą rozwoju w XIX w. była eksploatacja węgla
Silicon Valley w Kalifornii
Technopolis lub technopolia - miasta, okręgi przemysłowe najnowszej generacji,

(…)

…, okręgi przemysłowe najnowszej generacji, w których koncentrują się parki technologiczne i parki naukowe. Ich powstanie wiąŜe się z trzecią rewolucją przemysłową. Główną gałęzią przemysłu jest w nich przemysł wysokich technologii.
Marshallowskie okręgi przemysłowe
Formy prowadzenia działalności gospodarczej, bazujące na efektach zewnętrznych zaobserwowane przez Alfreda Marshalla.
Korzyści zewnętrzne…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz