Geografia ekonomiczna - 5

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 812
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Geografia ekonomiczna - 5 - strona 1 Geografia ekonomiczna - 5 - strona 2 Geografia ekonomiczna - 5 - strona 3

Fragment notatki:

Instytucjonalne uwarunkowania rozwoju gospodarczego
Przejrzystość gospodarki Patrząc na Corruption Perceptions Index 2012 widać, Ŝe korupcja jest powaŜnym zagroŜeniem ludzkości. Korupcja niszczy Ŝycie i wspólnoty, podwaŜa wiarygodność krajów i instytucji. Generuje gniew, który grozi dalszej destabilizacji społeczeństwa i zaostrza konflikty zbrojne.
Przejrzystość gospodarki (stopień zagroŜenia korupcją) (Polska 2011 - 41 miejsce, wskaźnik 58)
Kraje świata o najwyŜszych wskaźnikach przejrzystości gospodarki 2010 r.
Polska - 41. miejsce, wskaźnik 5,3
Ease of Doing
Business Index
(wskaźnik łatwości prowadzenia interesów) jest wskaźnikiem opracowanym przez Bank Światowy. WyŜsza pozycja w rankingu wskazuje lepsze, zazwyczaj prostsze, przepisy regulujące sprawy związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa oraz silniejszą ochronę
własności przez prawo.
Miejsce Polski
Polska awansuje w Doing Business 2013 z miejsca 62. na pozycję 55.
Ranking łatwości prowadzenia interesów - 2013 Polska - 55. Miejsce
Ranking według indeksu globalnej konkurencyjności, 1-10 kraje
Polska - 39. Miejsce
Indeks wolności gospodarczej 2010 -
Heritage Foundation i Wall Street Journal
Autorzy raportu oceniają m.in. swobodę
prowadzenia działalności gospodarczej, politykę handlową, obciąŜenia podatkowe, politykę budŜetową, politykę rynku pracy czy poziom korupcji. W aktualnej edycji rankingu wolności gospodarczej, w którym ocenie poddano 179 krajów, Polska zajęła 71. miejsce.
Pytania
1. Jak naleŜy rozumieć instytucje w naukach ekonomicznych?
Por. s. 156.
2. Co to jest gęstość instytucjonalna? 3. Jakie są róŜnice pomiędzy starym i nowym instytucjonalizmem?
Por. 158.
4. Jaka rolę odgrywają instytucje w nowym paradygmacie rozwoju?
Por. s. 161.
5. Na czym polegają instytucjonalne przeszkody w funkcjonowaniu gospodarki?
Por. s. 163.
6. Jaka jest róŜnica pomiędzy instytucjami a organizacjami?
Por. s. 164-165.
7. Które kraje charakteryzują się najwyŜsza przejrzystością gospodarki? Por. s. 177.
8. Jaka jest zaleŜność pomiędzy korupcją i ubóstwem?
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz