Kryzysy gospodarcze a finanse państwa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1127
Wyświetleń: 3290
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kryzysy gospodarcze a finanse państwa - strona 1 Kryzysy gospodarcze a finanse państwa - strona 2 Kryzysy gospodarcze a finanse państwa - strona 3

Fragment notatki:...Kryzys gospodarczy to zjawisko ekonomiczne w gospodarce Przyczyn kryzysu upatruje się
- w czynnikach zewnętrznych, np. przez błędną politykę finansową, politykę gospodarczą, także przez niewydolność systemu finansowego. Jest to podejście charakterystyczne dla szkoły neoliberalnej,
- w samej naturze gospodarki kapitalistycznej (marksizm, keynesizm). Podkreśla się zjawisko cykliczności koniunktury, czy obniżenie popytu na dobra konsumpcyjne w skutek wyzysku (marksizm)....


...Długiem publicznym określa się łączne finansowe zobowiązania podmiotów sektora publicznego z tytułu zróżnicowanych z ekonomicznego i prawnego punktu widzenia zdarzeń prawnofinansowych, a przede wszystkim – niedoborów powstających w wyniku finansowania nadwyżki wydatków publicznych ponad dochody publiczne skumulowane w poprzednich okresach. Zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych przez państwowy dług publiczny należy rozumieć wartość nominalną zadłużenia jednostek sektora finansów publicznych, która ustalana jest po wyeliminowaniu wzajemnych zobowiązań pomiędzy jednostkami tego sektora.
Zadłużenie Polski na koniec 1990 r. w znacznej mierze było odziedziczone po poprzedniej epoce. Transformacja systemu finansów publicznych doprowadziła do powstania instytucji długu publicznego w Polsce. Jego poziom na koniec 1990 r. wynosił 53,17 mld zł co stanowiło 94,89% PKB. Wprawdzie również w latach 80. występowało zjawisko kumulowania się deficytu budżetowego, ale nie było ono większym problemem wobec stosowania najprostszej metody pokrywania deficytu budżetowego, jaką był nieoprocentowany kredyt bankowy i dodruk pieniądza przez bank centralny.....


(…)

… do tych obowiązujących w UE
Obecnie źródła prawa podatkowego stanowią : Konstytucja, Ordynacja Podatkowa oraz ustawy dotyczące poszczególnych podatków. Na system podatkowy w Polsce składa się 11 tytułów podatkowych:
Podatki bezpośrednie: Podaki pośrednie (VAT,akcyza od gier)
- podatek dochodowy od osób fizycznych,
- podatek dochodowy od osób prawnych,
- podatek od spadków i darowizn,
- podatek od czynności cywilnoprawnych,
- podatek rolny,
- podatek leśny,
- podatek od nieruchomości,
- podatek od środków transportu.
Podatki centralne stanowią dochód wyłącznie państwa; zalicza się do nich między innymi VAT oraz akcyzę. Podatki lokalne natomiast zasilają budżety wyłącznie gmin, np. podatek od nieruchomości, rolny czy leśny. PIT oraz CIT stanowią dochody, które są dzielone między budżet państwa oraz budżety gmin…
…. poprzez opodatkowanie używek w celu ograniczenia ich spożycia
6. Oparcie się na zasadach funkcjonowania systemu podatkowego w krajach UE by ułatwić późniejszą integrację
Etapy budowania systemu podatkowego w Polsce:
Reforma samorządowa, wprowadzenie podatków i opłat lokalnych m.in.: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku od darowizn i spadków oraz podatku od środków transportu.(1991)
Reforma…
… państwa. Dochody budżetowe pochodzą przede wszystkim ze źródeł wewnętrznych - krajowych. Składają się na nie dochody podatkowe, niepodatkowe oraz dochody z prywatyzacji. Dochody podatkowe pochodzą z podatków pośrednich (VAT, akcyza, podatek importowy) i bezpośrednich (podatek dochodowy). Łącznie przysparzają one budżetowi ponad 80% dochodów. Na dochody niepodatkowe składają się dywidendy, wpłaty z zysku…
… oddzielenie władz centralnych od władz samorządowych.
Wielkość udziału w dochodach z podatków centralnych jest sprawą polityczną, ponieważ ich udział zależy od intencji władz centralnych. Obecny system dochodów jednostek samorządowych ogranicza znacznie arbitralność i woluntaryzm władz centralnych. W początkowym okresie transformacji wyłoniło się kilka kwestii:
Czy władze samorządowe powinny mieć udział…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz