Geneza i przedmiot ekonomii - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 252
Wyświetleń: 2275
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Geneza i przedmiot ekonomii - wykład - strona 1 Geneza i przedmiot ekonomii - wykład - strona 2 Geneza i przedmiot ekonomii - wykład - strona 3

Fragment notatki:

GENEZA I PRZEDMIOT EKONOMII
Nazwa ekonomii pojawia się już w starożytności i przypisywana jest KSENOFONTOWI (napisał pracę „OJNOKOMIKOS”).
W 1615 roku jeden z autorów francuskich wydaje dzieło „Traktat o ekonomii politycznej” Monchrieten de Vattenwill - ekonomia polityczna staje się nazwą ekonomii.
Alfred Marschal wprowadził nazwę ECONOMICS.
Disnal science - straszna nauka - w początkach XIX w część ekonomistów prezentowało mało optymistyczne poglądy (żartobliwy synonim słowa ekonomia)
Geneza ekonomii jako nauki - nauka ekonomi pojawia się w II poł XVIII - za twórcę ekonomi jako nauki uważa się Adama Smitha ; 1776 -„Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów”.
Ekonomia - to nauka o gospodarowaniu o prawach rządzących gospodarką.
Ekonomia pozytywna -zajmuje się opisem faktów, okoliczności i wzajemnych zależności w gospodarce.
Ekonomia normatywna -kreśli obraz gospodarki, jaka jest oczekiwana; w grę wchodzi etyka i sądy wartościujące.
Mikroekonomia - zajmuje się analizowaniem podstawowych podmiotów gospodarujących.
Makroekonomia - zagadnienia wspólne dla całej gospodarki; ujęcie całościowe gospodarki.
Metodologia ekonomii - proces zgłębiania zagadnień ekonomicznych:
model ekonomiczny - uproszczony obraz rzeczywistości; hipotezy robocze traktujące o związku wewnętrznym między zjawiskami czy cechami całości.
klauzula ceteris paribus - założenie stałości pozostałych czynników przy prowadzeniu kontrolowanych eksperymentów.
Błędy i pułapki poznawcze:
Błąd logiczny post hoc ergo propter hoc - po czymś czyli na skutek czegoś - fakt, że wystąpienie zjawiska A zaobserwowano przed wystąpieniem zjawiska B, nie stanowi dowodu, że zjawisko A jest przyczyną zjawiska B.
Błąd złożenia - uogólnienie przypadków jednostkowych.
Zjawisko ekonomiczne - stałe, powtarzające się zależności przyczynowo-skutkowe między zjawiskami ekon. Prawa ekonomiczne są:
A - uniwersalne - wszystkie formacje społ-ekonom niezależne od typu
B - ogólne - związane z określonymi kategoriami ekonomicznymi; np. pojawienie się pieniądza
C - specyficzne - całe formacje spol-ekonom i ich części; np. kapitalizm monopolistyczny
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GOSPODAROWANIA
Gospodarowanie - obejmuje produkcję, dystrybucję, wymianę i konsumpcję środków zaspokajania ludzkich potrzeb.
Rzadkość (ograniczoność) zasobów - luka między ogólną sumą dóbr i usług potrzebnych do zaspokajania potrzeb, a możliwością ich wytwarzania.
Racjonalność ekonomiczna - dążenie do max efektów po przez dokonywanie najkorzystniejszych wyborów przy podejmowaniu decyzji w zakresie celów społ-gosp oraz środków i metod realizacji tych celów.


(…)

… od agregatowego popytu na towary. Wyróżniamy 4 rodzaje inflacji kosztowej:
--- inflację płacową, gdy następuje wzrost płac niezależnie od popytu na pracę
--- inflację wywołaną prze zyski, gdy przedsiębiorstwa wykorzystują swoją pozycje monopolistyczną, aby podnieść ceny niezależne od popytu na ich wyroby
--- inflację wywołaną przez ceny dóbr importowanych, gdy ceny te rosną
--- inflację wywołaną przez podatki…
… zużytego kapitału w czasie procesów produkcyjnych w ciągu roku
Dochody osobiste
Rozporządzalne dochody osobiste
Wielkości nominalne i realne
Ceny bieżące
Ceny stałe - są to zazwyczaj ceny obowiązujące w początkowym roku badanego okresu.
Deflator PKB - indeks wzrostu przeciętnego poziomu cen odpowiadający danemu okresowi;
Deflator PNB -miernik zmian poziomu cen
Możliwości i ograniczenia rachunku dochodu…
… pieniądza
INFLACJA
Inflacja - to stały wzrost przeciętnego poziomu cen i kosztów w czasie; ma tendencje wzrostowe
Rodzaje inflacji
--- umiarkowana - ceny rosną wolno, nie więcej niż 10% rocznie; relacje cen mają niewielkie odchylenia co pozwala na zachowanie realnej stopy procentowej; gospodarka jest ustabilizowana
--- galopująca - rozrzut procentowy jest znaczny; stopy są 2 lub 3 cyfrowe
--- hiperinflacja
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz