Funkcje finansów publicznych - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1085
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Funkcje finansów publicznych - wykład - strona 1 Funkcje finansów publicznych - wykład - strona 2 Funkcje finansów publicznych - wykład - strona 3

Fragment notatki:

WYKŁAD III
FUNKCJE FINANSÓW PUBLICZNYCH
Przez funkcje finansów publicznych rozumiemy zespół jednorodnych zadań
tychże finansów.
Finanse publiczne pełnią funkcje polityczne, społeczne i ekonomiczne. Funkcje
polityczne wyrażają się wykorzystaniu dochodów i wydatków publicznych do
osiągnięcia celów politycznych.
Instrumentami finansów publicznych w celach politycznych posługują się elity
sprawujące władzę. W systemie demokracji parlamentarnej podstawowym
celem jest utrzymanie zdobytej władzy.
Instrumenty finansów publicznych są wykorzystywane do łagodzenie różnego
rodzaju problemów społecznych takich jak np. problem bezrobocia.
Finanse publiczne pełnią także następujące funkcje ekonomiczne:




fiskalną
redystrybucyjną
stymulacyjną
ewidencyjno-kontrolną.
Funkcja fiskalna wyraża się w przysparzaniu przez instrumenty finansów
publicznych dochodów władzy publicznej.
Podstawowym źródłem dochodów publicznych są podatki i inne daniny
publiczne. Wysokość dochodów publicznych powinna być dostosowana do
zakresu i skali zadań państwa i innych związków publiczno-prawnych. Jeżeli
zadania te w danym okresie rosną to odpowiednio powinny być zwiększone
dochody publiczne. Obniżenie tych dochodów jest możliwe tylko wówczas, gdy
jednocześnie ograniczone zostaną zadania władzy publicznej. Państwo nie
powinno jednak nakładać nazbyt wysokich podatków i innych danin
publicznych. Takie daniny publiczne zniechęcają bowiem osoby fizyczne do
pomnażania dochodu, a przedsiębiorców do rozwijania działalności
gospodarczej. Szkodzą zatem gospodarce i mogą powodować zamiast wzrostu
spadek dochodów publicznych.
Politykę finansową państwa, wyrażającą się w nakładaniu nazbyt wysokich
podatków i innych danin publicznych określa się mianem fiskalizmu. Fiskalizm
jest uznawany za szkodliwy dla gospodarki.
Funkcja redystrybucyjna jest uznawana za najważniejszą funkcję finansów
publicznych. Polega ona na gromadzeniu środków finansowych przez określony
fundusz najczęściej budżetowy oraz ich podziale i wydatkowaniu na
zaspokojenie zbiorowych potrzeb społeczeństwa. Źródłem tych środków są
dochody i przychody publiczne. Do dochodów publicznych z jednym wyjątkiem
zaliczamy wszystkie wpływy środków publicznych ze źródeł bezzwrotnych.
Podstawowym źródłem dochodów publicznych są podatki i inne daniny
publiczne. Do przychodów publicznych zaliczamy wpływy środków
publicznych ze wszystkich źródeł zwrotnych którymi są:


sprzedane publiczne papiery wartościowe
zaciągnięte pożyczki i kredyty publiczne tak w kraju jak i za granicą
Ponadto do przychodów budżetowych zaliczamy wpływy z prywatyzacji
majątku publicznego (źródło bezzwrotne!). Majątek publiczny w Polsce już w
przeważającej części został dawno sprywatyzowany.
Z kolei środki publiczne pochodzące z dochodów i przychodów przeznaczone są
na wydatki i rozchody budżetowe. Do rozchodów budżetowych zaliczamy:
środki publiczne wydatkowane na wykup publicznych papierów wartościowych
raz spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów publicznych. Do

(…)

…, jak faktycznie
przebiegają w danych okresie rzeczowe zjawiska gospodarcze, takie jak
produkcja, konsumpcja, inwestycje, eksport i import. Jeżeli w danym okresie
rocznym rosną zaległości podatkowe przedsiębiorstw świadczy to o
pogorszeniu się ich sytuacji finansowej z powodu trudności ze sprzedażą
towarów i usług oraz z powodu rosnących zatorów płatniczych, opóźnień w
otrzymywaniu należności za sprzedane towary…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz