Dochody, przychody, wydatki, rozchody publiczne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1379
Wyświetleń: 3164
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Dochody, przychody, wydatki, rozchody publiczne - strona 1

Fragment notatki:

DOCHODY, PRZYCHODY, WYDATKI, ROZCHODY PUBLICZNE DOCHODY PUBLICZNE: Daniny publiczne - są to podatki i inne świadczenia pieniężne ponoszone na rzecz państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Obowiązek ich ponoszenia wynika z odrębnych ustaw. Pozostałe dochody - zaliczamy do nich : 1) opłaty 2) dochody z mienia w szczególności z najmu oraz z dzierżawy i innych umów o podobnym charakterze, dywidendy od wniesionego kapitału, 3) dochody ze sprzedaży rzeczy i praw oraz ze świadczenia usług przez podmioty sektora finansów publicznych
4) dochody ze sprzedaży praw, nie stanowiące przychodów ze sprzedaży papierów wartościowych oraz innych operacji finansowych
5) spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
6) inne dochody, o ile są pobierane przez organy finansowe z dochodów publicznych lub przez podległe albo nadzorowane przez te organy jednostki sektora finansów publicznych
 
PRZYCHODY PUBLICZNE To środki pieniężne uzyskiwane przez dany podmiot, tworzące jego zasoby pieniężne. Przychody pieniężne nazywane są też niekiedy wpływami pieniężnymi.
 
WYDATKI PUBLICZNE Związane są z realizacją redystrybucji definitywnej (wydatkiem jest np. zapłata za rzeczy bądź usługi świadczone na rzecz jednostek należących do sektora finansów publicznych, wypłata wynagrodzeń itp.). - mogą być ponoszone na cele i wysokości ustalonych w ustawie budżetowej, uchwale budżetowej jednostki samorządu terytorialnego i w planie finansowym jednostki sektora finansów publicznych. Wydatki publiczne powinny być dokonywane: * w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów; * w sposób umożliwiający terminową realizacje zadań; * w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
 
ROZCHODY PUBLICZNE Wiążą się z czasowym transferem środków - są wyrazem realizacji zobowiązań wcześniej zaciągniętych przez podmiot sektora finansów publicznych (np. spłata pożyczki), bądź jako wykonanie
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz