Funkcje finansów publicznych-opracowanie

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 476
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Funkcje finansów publicznych-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Funkcje finansów publicznych Funkcją finansów publicznych nazywamy sposób oddziaływania, bądź osiągania zamierzonych efektów w systemie finansów publicznych. W doktrynie wyróżnia się następujące funkcje:
1) funkcja fiskalna - termin `fiskalizm' pochodzi ze Starożytnego Rzymu i związany jest z fiskusem ściągającym daniny. Termin ten obrastał cechami negatywnymi, zwłaszcza, gdy pobierane przez państwo środki nie są racjonalnie wykorzystywane. W okresie PRLu podnoszono, że w warunkach gospodarki opartej na uspołecznionych środkach produkcji nie ma ona racji bytu. Obecnie uważa się ją za funkcję podstawową, nieodzowną, niewymagającą nawet szerszego uzasadniania. Funkcja ta zmierza do pobrania i zgromadzenia środków pieniężnych, które pozwolą na zaspokojenie świadczeń publicznych (redystrybucja). Fiskalizm obejmuje nie tylko podatki, ale także cła, akcyzy
2) funkcja redystrybucyjna (rozdzielcza) - ujmowana jest jako celowe, świadome wykorzystywanie instytucji prawno-finansowych do powtórnego podziału tworzonego w państwie produktu krajowego brutto. Można mówić nawet o redystrybucji terytorialnej, przeznaczaniem środków budżetowych zgodnie z polityką państwa na określone terytoria. Realizuje się ją za pomocą - z jednej strony np. systemu podatkowego, z drugiej przez system dotacji, subwencji, zasiłków dla określonych podmiotów. 3) funkcja stymulacyjna (bodźcowa) - najczęściej utożsamiana z oddziaływaniem na poszczególne podmioty (ludność, przedsiębiorców, banki) za pomocą obietnic korzyści finansowych (np. ulg i zwolnień podatkowych) lub zagrożeń dolegliwościami finansowymi (np. pozbawienie premii w przedsiębiorstwie państwowym za niewykonanie planu produkcji). Ma ona element wspierający (np. zwiększenie produkcji, ochrona środowiska naturalnego) oraz zmiękczający (np. odsetki za nieterminową realizację zobowiązań publicznoprawnych) 4) funkcja ewidencyjno-kontrolna - niektórzy autorzy mówią o niej, jako o funkcji ubocznej (W. Wójtowicz). W warunkach gospodarki sterowanej centralnie funkcja ta miała wyraźnie kontrolny charakter (poprzez instytucję pieniądza można kontrolować sytuację gospodarczą), w warunkach demokratycznych i wolnego rynku - funkcja ta ma bardziej charakter informacyjno-ewidencyjny. Nie dotyczy bowiem sprawowania kontroli, ale polega na sygnalizowaniu pozytywnych lub negatywnych wyników procesów gospodarczych. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz