Fundusze strukturalne Unii Europejskiej - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 441
Wyświetleń: 1764
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Fundusze strukturalne Unii Europejskiej - wykład - strona 1 Fundusze strukturalne Unii Europejskiej - wykład - strona 2 Fundusze strukturalne Unii Europejskiej - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Art. 158 TWE / TFUE art. 174
„Celem wspierania wszechstronnego,
harmonijnego rozwoju, Wspólnota rozwija i
kontynuuje działania prowadzące do
wzmacniania swojej spójności ekonomicznej i
społecznej. W szczególności dąży do
zredukowania różnic w stopniach rozwoju
poszczególnych regionów i zmniejszenia
zacofania regionów najmniej
uprzywilejowanych, w tym terenów wiejskich.”
Fundusze strukturalne UE
Dr Tomasz Dorożyński
2011 / 2012
Materiał pomocniczy – wersja robocza
2
Wybrane zasadyDodatkowość
Partnerstwo
Spójność
Zgodność
Koordynacja
Programowanie
Koncentracja
Elastyczność
Monitorowanie
Ewaluacja
Kontrola
4
Zamówienia publiczne
Wybrane instrumenty wsparcia
2007-2013 (dla f. unijnych)
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171, poz.
1058) – tekst ujednolicony przez Urząd Zamówień Publicznych
Podstawowe tryby udzielania zamówień:
1.
Przetarg nieograniczony
2.
Przetarg ograniczony
3.
Negocjacje z ogłoszeniem
4.
Dialog konkurencyjny
5.
Negocjacje bez ogłoszenia
6.
Zamówienie z wolnej ręki
7.
Zapytanie o cenę
8.
Licytacja elektroniczna

5
Fundusze strukturalne UE (EFS / EFRR)
Fundusz Spójności
Programy Wspólnotowe (LLL)
Europejski Fundusz Rolny Rozwoju Obszarów
Wiejskich
Europejski Fundusz Rybołówstwa
Norweski Mechanizm Finansowy
Mechanizm Finansowy EOG
Szwajcarski – Polski Program Współpracy
Inicjatywy (Jaspers / Jeremie / Jessica)
6
1
Akty prawne UE
Podstawowe:
 Rozporządzenie Rady (WE), 11 lipca 2006 r.,
nr 1083/2006 uchylające 1260/1999 (ogólne)
 Rozporządzenie Rady (WE) i PE, 5 lipca 2006 r.,
nr 1081/2006 uchylające 1784/1999 (EFS)
 Rozporządzenia Rady (WE) i PE, 5 lipca 2006 r.,
nr 1080/2006 uchylające 1783/1999 (EFRR)
Uzupełniające:


Rozporządzenie Rady (WE), 11 lipca 2006 r.,
nr 1084/2006 uchylające 1164/94 (FS)
Rozporządzenie Komisji (WE), 8 grudnia 2006r., nr
1828/2006 – szczegółowe zasady wykonania
rozporządzenia 1083
Podstawowe dokumenty w
programowaniu 2007-2013
Strategiczne Wytyczne Wspólnoty
Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia
(Narodowa Strategia Spójności)
 Programy Operacyjne
 16 Regionalnych programów operacyjnych
 Szczegółowe opisy priorytetów
 Opis systemu realizacji
 Wytyczne MRR
(horyzontalne i szczegółowe)
 Projekty


7
Szczegółowe dokumenty w projektach PO KL
(przykład)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Plany działania i alokacja środków
Zasady finansowania PO KL
Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków
Zasady dokonywania wyboru projektów w PO KL
Wytyczne w zakresie wyboru projektów w trybie
konkursowym
Projekty systemowe PUP
Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania
projektów systemowych OPS / PCPR / ROPS
(RCPS)
Zasady systemu sprawozdawczości PO KL
Metodologia pomiaru wskaźników PO KL
Przewodnik po kryteriach wyboru projektów PO KL
Zasady udzielania pomocy publicznej PO KL
Zasady kontroli w ramach PO KL
9
8
Inne dokumenty związane z przygotowaniem i
realizacją projektu PO KL
A. Nabory i konkursy:
Dokumentacja konkursowa wraz z załącznikami
Zasady naboru projektów systemowych
B. Wniosek:
Generator wniosków aplikacyjnych
Wniosek (beneficjent, opis projektu, harmonogram,
budżet)
Załączniki do wniosku
Instrukcja wypełniania wniosku (rezultaty)
C. Realizacja projektu:
PEFS
Generator wniosków płatniczych (wniosek o płatność)
Dokumenty potwierdzające poniesione wydatki
Promocja projektu
Monitoring (GD, D, R) i Sprawozdawczość
10
Wytyczne MRR - przykłady
Wytyczne horyzontalne i szczegółowe
W miejsce rozporządzeń - wytyczne MRR
Cel: Większa elastyczność systemu wdrażania funduszy
unijnych
Zadanie: Wytyczne gwarantują zgodność sposobu
wdrażania PO z acquis communautaire oraz
wymaganiami określanymi przez KE oraz zapewniają
jednolite zasady wdrażania programów.
 wytyczne horyzontalne są wspólne dla wszystkich PO,
związane z ich przygotowaniem oraz pozwalają na
ujednolicenie zasad ich realizacji.
 wytyczne dotyczące poszczególnych programów
operacyjnych, wydawane przez poszczególne
instytucje zarządzające, są związane z wyborem
projektów, kwalifikowalnością kosztów, monitoringiem,
sprawozdawczością oraz z ewaluacją programu.
11
A. Horyzontalne:
- Krajowe wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków w ramach funduszy
strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013
- Wytyczne w zakresie procedury odwoławczej dla wszystkich programów
operacyjnych
- Wytyczne w zakresie korzystania z pomocy technicznej
- Wytyczne w zakresie sprawozdawczości
- Wytyczne w zakresie trybu dokonywania płatności i rozliczeń
- Wytyczne w zakresie informacji i promocji
B. Szczegółowe:
- Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki
- Wytyczne w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy
ponadnarodowej w ramach PO KL
12
2
Programy operacyjne 2007-2013
i źródła finansowania - powiązania
Podział środków 2007-2013
(w mld EUR)

PO Innowacyjna Gospodarka (EFRR)
PO Kapitał Ludzki (EFS)
PO Pomoc Techniczna (EFRR)
PO Infrastruktura i Środowisko (EFRR / FS)
PO Europejskiej Współpracy Terytorialnej (EFRR)
PO Rozwój Polski Wschodniej (EFRR)
16 Regionalnych PO (EFRR)

13
PO Kapitał Ludzki – 11,4
PO Innowacyjna Gospodarka – 9,7
PO Infrastruktura i Środowisko – 36,4
PO Rozwój Polski Wschodniej – 2,27
PO Pomoc Techniczna – 0,6
Programy Europejskiej Współpracy
Terytorialnej – 0,6
16 Regionalnych Programów Operacyjnych –
15,9
14
3
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz