Fundusze banku - Fundusze podstawowe

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1435
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Fundusze banku - Fundusze podstawowe - strona 1 Fundusze banku - Fundusze podstawowe - strona 2 Fundusze banku - Fundusze podstawowe - strona 3

Fragment notatki:

Sposób obliczania funduszy własnych Zgodnie z art. 126 prawa bankowego banki zobowiązane są posiadać w celu zapewnienia bezpieczeństwa ekonomicznego fundusze własne, dostosowane do skali prowadzonej działalności.
Fundusze własne banku składają się z :
fund uszy podstawowych ,
funduszy uzupełniających .
Funduszami podstawowymi banku zorganizowanego jako spółka akcyjna są:
wpłacony i zarejestrowany kapitał akcyjny kapitał zapasowy kapitał rezerwowy tworzony z zysku, w tym fundusz ogólnego ryzyka na nie zidentyfikowane rodzaje ryzyka działalności bankowej.
niepodzielony zysk z lat ubiegłych
Tak obliczone fundusze podstawowe należy pomniejszyć o:
akcje własne posiadane przez bank;
wartości niematerialne i prawne od 2002 w 30%, od 2003 w 60%, od 2004 w 100% wartości bilansowej;
niepokrytą stratę z lat ubiegłych, stratę w trakcie zatwierdzania i stratę na koniec okresu sprawozdawczego, liczoną narastająco od początku roku obrotowego;
Funduszami uzupełniającymi banku są: kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny majątku trwałego
oraz za zgodą Komisji Nadzoru Bankowego: 2 ) zobowiązania podporządkowane . Przez zobowiązania podporządkowane rozumiemy środki spełniające łącznie następujące warunki: - przyjęte na okres co najmniej 5 lat (okres umowny),
- niewycofywalne przed upływem okresu umownego, - podlegające zwrotowi w ostatniej kolejności w przypadku upadłości banku lub jego likwidacji, - zwrot środków pieniężnych nie jest zabezpieczany przez bank bezpośrednio lub pośrednio.
Kwota uwzględnionych w funduszach uzupełniających zobowiązań podporządkowanych jest w ciągu ostatnich 5 lat trwania umowy co roku pomniejszana o 20%. 3) inne pozycje bilansu banku służące pokryciu strat bilansowych - określone przez Komisję Nadzoru Bankowego. Sumę funduszy podstawowych po pomniejszeniach i funduszy uzupełniających należy pomniejszyć o: - brakującą kwotę niezbędnych rezerw celowych , - inne pomniejszenia funduszy własnych banku ustalone przez KNB. W uchwale 6/2001 KNB ustaliła, ze dodatkowo fundusze własne należy pomniejszyć o:
* kwotę zaangażowania kapitałowego banku w instytucje finansowe i inne banki. Zaangażowanie to obejmuje posiadane akcje, udziały, udzielone pożyczki podporządkowane, inne zaangażowanie kapitałowe zaliczane do funduszy własnych tych podmiotów. Obliczona różnica stanowi fundusze własne banku . Sposób obliczania funduszy własnych podsumowuje schemat.


(…)

…, mówi nam bowiem, czy fundusze własne banku są odpowiednie w relacji do ponoszonego ryzyka.
Uwaga !!!
Do 2002 roku obowiązywała w Polsce prostsza forma obliczania współczynnika wypłacalności, uwzględniająca w swojej konstrukcji tylko ryzyko kredytowe. Nieaktualny już wzór na współczynnik wypłacalności miał postać: fundusze własne
Współczynnik wypłacalności = aktywa i zobowiązania pozabilansowe ważone…
… rodzajami ryzyka
Zgodnie z uchwałą 5/2001 KNB i 13 załącznikami do niej wymogi kapitałowe oblicza się z tytułu:
ryzyka kredytowego
ryzyka walutowego,
ryzyka cen towarów,
ryzyka cen kapitałowych papierów wartościowych,
ryzyka ogólnego stóp procentowych ,
ryzyka rozliczenia-dostawy i ryzyka kontrahenta,
ryzyka gwarantowania emisji instrumentów finansowych i innych rodzajów ryzyka. Sposób obliczania wymogów…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz