Adekwatność kapitałowa ryzyko-kapitał -wykład

Nasza ocena:

5
Pobrań: 392
Wyświetleń: 1631
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Adekwatność kapitałowa ryzyko-kapitał -wykład - strona 1 Adekwatność kapitałowa ryzyko-kapitał -wykład - strona 2 Adekwatność kapitałowa ryzyko-kapitał -wykład - strona 3

Fragment notatki:

Temat: Adekwatność kapitałowa ryzyko-kapitał. Kapitał - funkcje :
Finansowa
Gwarancyjna
Baza podziału zysku
Właścicielska
Absorbowania strat
Limitowania Założycielska
Zarządzanie kapitałem :
Inwestowanie
Alokacja
Inwestowanie kapitału :
Proces, w którym gotówka zgromadzona w wyniku emisji akcji, zatrzymania zysku niepodzielnego itd. zostaje fizycznie zainwestowana w określonego rodzaju aktywa.
Alokacja kapitału :
Proces, w którym dokonuje się umownych obliczeń kwoty kapitału wspierającego daną działalność
Kalkulacja efektywności i ryzyka w podziale na jednostki organizacyjne, klientów, produkty.
Kapitał formy :
Księgowy, rynkowy
Własny, obcy
Finansowy, intelektualny
Regulacyjny wewnętrzny
Kapitał regulacyjny - NUK : Kategoria I Wpłacony kapitał zakładowy
Ujawnione rezerwy
Kategoria II Nieujawnione rezerwy
Rezerwy ogólne
Rezerwy z tytułu przeszacowania aktywów
Hybrydowe instrumenty kapitałowe
Kategoria III Krótkoterminowe zobowiązania podporządkowane
Kapitał regulacyjny = fundusze własne Fundusze własne:
Fundusze podstawowe
Fundusze uzupełniające
Fundusze podstawowe :
Fundusze zasadnicze
Pozycje dodatkowe, Np. fundusz ogólnego ryzyka na niezidentyfikowane ryzyko działalności bankowej Pozycje pomniejszające fundusze podstawowe Np. strata z lat ubiegłych Fundusze zas adnicze :
Bank państwowy Fundusz statutowy
Fundusz zapasowy
Fundusz rezerwowy
Bank w formie spółki akcyjnej Wpłacony i zarejestrowany kapitał zakładowy
Kapitał zapasowy
Kapitał rezerwowy
Bank spółdzielczy Wpłacony fundusz udziałowy
Fundusz zasobowy
Fundusz rezerwowy
Fundusze uzupełniające :
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny rzeczowych aktywów trwałych
Pozycje za zgodą KNF Np. zobowiązanie podporządkowane Inne pozycje określone przez KNF
Kapitał ekonomiczny :
Wartość funduszy własnych, którymi powinna dysponować instytucja kredytowa, w celu zabezpieczenia się przed różnymi rodzajami ryzyka ekonomicznego występującego w jej działalności
Wartość funduszy własnych, która zabezpiecza wszystkie nieoczekiwane straty, uwzględniając przy tym politykę czy też preferencje banku w zakresie akceptowanego poziomu ryzyka.
Kapitał finansowy = kapitał regulacyjny + kapitał ekonomiczny

(…)

… celów kapitałowych w zakresie adekwatności kapitałowej (docelowy poziom kapitału)
System kontroli wewnętrznej w obszarze szacowania i utrzymywania kapitału wewnętrznego
Polityka zarządzania kapitałem:
Długoterminowe cele kapitałowe banku
Preferowana struktura kapitału
Kapitałowe plany awaryjne
Delegowanie zarządzania kapitałem
Podstawowe elementy procesu przekształcania miar ryzyka w wymogi kapitałowe…
… 12 miesięcy działalności
Całkowity wymóg kapitałowy (suma):
Łączny wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka kredytowego
Łączny wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka rynkowego
Łączny wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka rozliczenia dostawy oraz ryzyka kredytowego kontrahenta
Łączny wymóg kapitałowy z tytułu przekroczenia limitu koncentracji zaangażowań i limitu dużych zaangażowań
Łączny wymóg kapitałowy z tytułu…
… kapitałowe =
A: Wymogi kapitałowe z tytułu ryzyka kredytowego, rynkowego i operacyjnego
B: Całkowity wymóg kapitałowy
Kapitał na pokrycie ryzyka =
Kapitał dostępny - całkowity wymóg kapitałowy
1


Bank jest ustawowo obowiązany utrzymać:
Fundusze własne na poziomie nie niższym niż równowartość w złotych 5 mln euro
W przypadku banków spółdzielczych na poziomie nie niższym niż równowartość w złotych 1 mln euro
Z tym, że wkłady niepieniężne nie mogą przekroczyć 15% funduszy zasadniczych banku.
Współczynnik wypłacalności banku = (fundusze własne + kapitał krótkoterminowe) / (Całkowity wymóg…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz