Fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 546
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych  - strona 1 Fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych  - strona 2 Fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych  - strona 3

Fragment notatki:

FUNDUSZ GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH JAKO INSTRUMENT POLITYKI SPOŁECZNEJ Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) powstał w celu ochrony roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy . Niewypłacalność zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 29 grudnia 1993 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 85 ze zm.) zachodzi, gdy na podstawie przepisów Prawa upadłościowego:
ogłoszono upadłość pracodawcy, odrzucono wniosek o ogłoszenie upadłości pracodawcy z powodu niezłożenia przez jego wierzyciela zaliczki na koszty postępowania, oddalono wniosek o ogłoszenie upadłości pracodawcy, ponieważ jego majątek oczywiście nie wystarcza nawet na zaspokojenie kosztów postępowania,
umorzono postępowanie upadłościowe, ponieważ:
majątek masy nie wystarcza nawet na zaspokojenie kosztów postępowania,
wierzyciel, na którego wniosek upadłość była ogłoszona, nie złożył zaliczki na koszty postępowania, a zachodzi brak płynnych funduszów na te koszty.
Niewypłacalność pracodawcy, w rozumieniu ustawy, zachodzi także w razie niezaspokajania roszczeń pracowniczych z powodu braku środków finansowych:
w okolicznościach stanowiących, zgodnie z przepisami o działalności gospodarczej, podstawę do:
wykreślenia z ewidencji działalności gospodarczej wpisu o podjęciu takiej działalności przez osobę fizyczną,
cofnięcia koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej,
przez pracodawcę, wobec którego, na podstawie odrębnych przepisów, jest prowadzone postępowanie likwidacyjne.
Wobec powyższego, z FGŚP wypłacane są świadczenia, których pracownicy nie mogą otrzymać od niewypłacalnego pracodawcy. Fundusz tworzony jest przede wszystkim ze składek pracodawców .
Zaspokojeniu ze środków Funduszu podlegają należności główne z tytułu: jednorazowego odszkodowania pieniężnego przysługującego na podstawie przepisów o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych pracownikowi albo członkom rodziny zmarłego pracownika, wynagrodzenia za pracę, przysługującego pracownikowi na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa pracy: wynagrodzenia za czas niezawinionego przez pracownika przestoju, wynagrodzenia za czas zwolnienia od pracy, wynagrodzenia, o którym mowa w art. 92 Kodeksu pracy, oraz wynagrodzenia za czas innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy, świadczenia wyrównawczego przysługującego na podstawie przepisów o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, zasiłku chorobowego finansowanego ze środków na wynagrodzenia,
wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego,

(…)

…. Krewnymi i powinowatymi, w rozumieniu ustawy, są dzieci własne, dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione, rodzeństwo, rodzice, macocha i ojczym, osoby przysposabiające, wnuki, dziadkowie, zięciowie i synowe, bratowe, szwagierki i szwagrowie.
W ciągu jednego miesiąca od dnia wystąpienia niewypłacalności pracodawcy, pracodawca, syndyk, likwidator lub inna osoba sprawująca zarząd majątkiem pracodawcy…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz