Fundamenty - fundamenty płytkie i głębokie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 203
Wyświetleń: 2275
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Fundamenty - fundamenty płytkie i głębokie - strona 1 Fundamenty - fundamenty płytkie i głębokie - strona 2 Fundamenty - fundamenty płytkie i głębokie - strona 3

Fragment notatki:

Fundamenty
Wiadomości ogólne
Fundament jest najniżej położoną częścią kon­strukcji obiektu budowlanego (budynku lub bu­dowli), stykającą się bezpośrednio z podłożem gruntowym. Zadaniem fundamentu jest przeję­cie wszystkich obciążeń i oddziaływań od kon­strukcji obiektu budowlanego oraz ich bezpiecz­ne przekazanie na to podłoże. Jako podłoże gruntowe (podłoże obiektu budowlanego) okre­śla się utwory geologiczne zewnętrznej części skorupy ziemskiej, na której są posadowione fundamenty. Na skutek obciążeń i oddziały­wań przekazywanych przez fundament powsta­ją w tym podłożu naprężenia i odkształcenia, które zmniejszają się wraz z głębokością, tzn. w miarę zwiększania się odległości od pozio­mu posadowienia fundamentu. Zasięg strefy od­działywania fundamentu na podłoże gruntowe przyjmuje się do takiej głębokości, na której naprężenia (naciski) od obiektu budowlanego osiągają wartość 30% naprężeń pierwotnych ist­niejących w podłożu przed wzniesieniem obiek­tu. Ta strefa jest właściwym (aktywnym) podło­żem gruntowym, współpracującym z konstruk­cją obiektu.
Naciski wywierane przez fundament na podło­że gruntowe nie powinny spowodować przekro­czenia jego nośności. Poza tym osiadanie pod­łoża gruntowego i fundamentu, a także różnice osiadań poszczególnych części fundamentu nie powinny przekraczać wartości uznanych za do­puszczalne dla danego obiektu budowlanego. Na nośność podłoża gruntowego mają wpływ jego właściwości, a także kształt i pole po­wierzchni podstawy fundamentu oraz jego za­głębienie. Z kolei osiadanie tego podłoża zależy od kształtu i wymiarów podstawy fundamen­tu, nacisków przekazywanych przez fundament oraz modułów ściśliwości podłoża. Przy takiej samej wartości nacisku fundamenty o więk­szych wymiarach podstawy wykazują większe osiadania.
Prawidłowe zaprojektowanie posadowienia obiektu budowlanego wymaga uprzedniego rozpoznania podłoża gruntowego (przepro­wadzenia badań) w celu ustalenia warunków gruntowo-wodnych i niezbędnych parametrów do wyznaczania nośności podłoża fundamen­tów oraz osiadania obiektu budowlanego. Ustalenie tych warunków (geotechnicznych warunków posadowienia) jest obecnie obo­wiązkiem wynikającym z Prawa budowlanego w odniesieniu do obiektów, na których reali­zację trzeba uzyskać pozwolenie na budowę. W procesie projektowania uwzględnia się też rodzaj konstrukcji obiektu budowlanego, jej sztywność (odkształcalność), technologię wykonania i warunki użytkowania. Ogólnie rozróżnia się dwa rodzaje posadowień obiektów budowlanych (rys. 6.1):
— bezpośrednie, gdy obciążenie jest przekazy­wane na nośną warstwę gruntu zalegającą bez­pośrednio pod podstawą fundamentu,
— pośrednie, gdy obciążenie jest przekazywa­ne na głębiej położoną warstwę nośną gruntu za pomocą elementów konstrukcyjnych wpro­wadzonych w podłoże gruntowe, np. pali, stud­ni, ścian szczelinowych itp. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz