Fundamenty bezpośrednie przy budynku sąsiednim

Nasza ocena:

5
Pobrań: 336
Wyświetleń: 2863
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Fundamenty bezpośrednie przy budynku sąsiednim - strona 1 Fundamenty bezpośrednie przy budynku sąsiednim - strona 2 Fundamenty bezpośrednie przy budynku sąsiednim - strona 3

Fragment notatki:

Fundamenty bezpośrednie przy budynku sąsiednim
W praktyce często obiekty budowlane wznosi się w bezpośrednim sąsiedztwie granicy działki i jednocześnie ściany istniejącego przy tej gra­nicy budynku. Wtedy zazwyczaj jest niezbędne mimośrodowe oparcie ściany na ławie funda­mentowej (rys. 6.18a). W takiej sytuacji naj­większe wysunięcie ławy może odpowiadać je­dynie połowie grubości ściany bądź słupa; przy takim wysunięciu rozkład nacisków na podłoże jest trójkątny (por. rys. 6.18a). Wynikiem takie­go rozkładu nacisków może być nierównomier­ne osiadanie ławy fundamentowej oraz pochyle­nie jej podstawy i opartej na niej ściany. W kon­sekwencji może wystąpić oddzielenie ściany od podstawy, a więc uszkodzenie konstrukcji. W celu uniknięcia opisanego, niekorzystnego zjawiska należy dążyć do takiego usytuowama ściany na fundamencie, aby linia działania obciążenia od ściany pokrywała się z geome­trycznym środkiem podstawy fundamentu; wte­dy rozkład nacisków (i odporu podłoża) jest równomierny. Wymaga to zazwyczaj odpowied­niego odsunięcia ściany od granicy budynku są­siedniego (rys. 6.18b). Na stropie nad piwni­cą ścianę można umieścić w sąsiedztwie ściany istniejącej.
Można też - w celu uzyskania równomierne­go rozkładu odporu podłoża - zapewnić ta­kie połączenie ławy fundamentowej ze ścianą przy budynku sąsiednim, aby konstrukcja (ścia­na i ława) mogła przenosić momenty zginają­ce. W tym celu można np. wprowadzić zbro­jenie z ławy do części żelbetowych w ścia­nie murowej (np. ceglanej), a następnie w kon­strukcję stropu (rys. 6.19a); ściana jest wów­czas konstrukcją zespoloną murowo-żelbetową. Jeżeli ściana i ława są wykonane z betonu, to również łączy się je (zespala) za pomocą zbro­jenia, które kotwi się w stropie (rys. 6.19b). Do­datkowo jest celowe zastosowanie (od poziomu ławy do spodu konstrukcji stropu) ścian prosto­padłych do ławy (pilastrów); ściany te rozstawia się praktycznie co około 104-12 h (gdzie /; -wysokość ławy).
Innym rozwiązaniem jest zastosowanie dodat­kowych belek (ław) łączących ławę przy budyn­ku sąsiednim z równoległą do niej ławą funda­mentową pod ścianą wewnętrzną; belki te roz­stawia się co około 2,54-3,0 m i oblicza się ja­ko żelbetowe, obciążone oddziaływaniem grun­tu na ławę (rys. 6.20).
W wypadku opierania słupów na stopach funda­mentowych można wykonać stopę prostokątną przy budynku sąsiada ze słupem odsuniętym od granicy (rys. 6.21a), ustawić slup skrajny i we­wnętrzny na wspólnej stopie (rys. 6.2 lb), zasto­sować w części budynku przylegającego do są­siada sztywne ramy żelbetowe (rys. 6.2 lc) albo przegubowo połączyć słup ramy z fundamentem (rys. 6.21d).
Trzeba dodać, że między fundamentami a ścia­nami budynku sąsiedniego i nowo projektowa­nego należy pozostawić szczelinę dylatacyjną szerokości około 20 mm, wypełnioną np. styro­pianem.

(…)

… fundamentowe powinny być wykonane zgodnie z projektem, w którym są podawane wymagania dotyczące zarówno warunków posa­dowienia, jak też rozwiązania konstrukcji fun­damentów. Roboty te można rozpocząć dopie­ro po odbiorze podłoża gruntowego. Oznacza to, że po wykonaniu wykopu pod fundamenty (zgodnie z zasadami prowadzenia robót ziem­nych) należy sprawdzić zgodność rzeczywiste­go rodzaju i stanu gruntu z przyjętymi w pro­jekcie.
Odbioru podłoża dokonuje się bezpośrednio przed wykonaniem fundamentów, aby uniknąć zmiany stanu gruntów w podłożu, np. wskutek zawilgocenia wodami opadowymi. Ten odbiór powinien być przeprowadzony przed ułożeniem podsypki piaskowo-żwirowej, betonu wyrów­nawczego (tzw. chudego betonu) oraz innych warstw izolacyjnych bądź wyrównawczych. Od­biór podsypki oraz innych warstw…
… dokumentacji geologiczno-inżynierskiej. Fakt odbioru i jego wyniki potwierdza się w pro­tokóle oraz zapisem w dzienniku budowy. Należy dodać, że w celu ochrony struktury gruntu w dnie wykopu należy wykop wyko­nywać do głębokości niniejszej od projekto­wanej o co najmniej 200 mm, a w wykopach przygotowywanych mechanicznie - mniejszej o 3004-600 mm, zależnie od rodzaju gruntu.

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz