Formy umowy, podstawy prawa handlowego - wykład.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 84
Wyświetleń: 952
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Formy umowy, podstawy prawa handlowego - wykład. - strona 1 Formy umowy, podstawy prawa handlowego - wykład. - strona 2 Formy umowy, podstawy prawa handlowego - wykład. - strona 3

Fragment notatki:

1. Podaj definicję przedsiębiorcy i działalności gospodarczej z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. Przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. 2. Podaj definicję mikroprzedsiębiorcy, a także małego i średniego przedsiębiorcy. Mikroprzedsiębiorca - w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2mln euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2mln euro. Mały przedsiębiorca - w co najmniej jednym z 2 ostatnich lat obrotowych zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10mln euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10mln euro. Średni przedsiębiorca - w co najmniej jednym z 2 ostatnich lat obrotowych zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 mln euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 mln euro. 3. Jaka działalność wymaga uzyskania koncesji? Proszę podać co najmniej 4 przykłady organów koncesyjnych i przypisać je do poszczególnych rodzajów działalności. Uzyskania koncesji wymaga wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie: 1) poszukiwania lub rozpoznawania złóż kopalin, wydobywania kopalin ze złóż, bez zbiornikowego magazynowania substancji oraz składowania odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych (marszałek województwa i minister ds środowiska) 2) wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym;(mswia) 3) wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesyłania, dystrybucji i obrotu paliwami i energią;(prezes urzędu regulacji energetyki)

(…)

… pielęgniarska (okręgowa rada pielęgniarska)
ośrodek szkolenia kierowców (starosta)
stacja kontroli pojazdów (starosta)
organizowanie wyścigów konnych (Prezes polskiego klubu wyścigów konnych)
usługi detektywistyczne (minister wł. ds. wewnętrznych)
prowadzenie kantoru wymiany walut (Prezes NBP)
5. Opisz proces, w jaki osoba fizyczna może rozpocząć wykonywanie działalności gospodarczej. Działalność gospodarcza…
…, zawieranie umów cywilnoprawnych
LUB
Prokura obejmuje umocowanie do:
czynności związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa o charakterze:
Sądowym
pozasądowym
reprezentowanie przedsiębiorcy w postępowaniu przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, Sądem Najwyższym, sądami polubownymi, a także w postępowaniu przed organami administracji samorządowej i rządowej
o charakterze materialnoprawnym obejmują…

Odpowiedzialność wspólników (co do zasady)
Nieograniczona Ograniczona do wysokości wniesionego do spółki kapitału
Spółka w organizacji
Nie występuje
Występuje
Reprezentacja
Wspólnicy, bądź przedstawiciel ustawowy, np. likwidator, kurator, syndyk masy upadłości
Organy spółki tj. zarząd, niekiedy rada nadzorcza
Kapitał zakładowy
Nie określony (wyjątek to spółka komandytowo-akcyjna - co najmniej 50 000zł)
określony…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz