Formy testamentu i opis

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 924
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Formy testamentu i opis - strona 1 Formy testamentu i opis - strona 2 Formy testamentu i opis - strona 3

Fragment notatki:

Formy testamentu Ustawodawca ogranicza i ustala rygorystyczne formy sporządzania testamentów z kilku powodów:
Gwarantuje to większą pewność co do autentyczności testamentu co przynajmniej częściowo zapobiega nielegalnym machinacjom i oszustwom osób trzecich. Szczególna forma pozwala upewnić się, że testator posiadał wolę testowania.
Pozwala to na ustalenie relacji pomiędzy kilkoma testamentami tego samego testatora (zwłaszcza ustalenie który z nich ma najpóźniejszą datę). W Polsce istnieje dość szeroki katalog form testamentów, a dodatkowo istnieje dość liberalne podejście orzecznictwa co do wymogów zachowania formy, a zatem często sądy utrzymują w mocy testamenty mimo ich wad formalnych.
Istnieje spór w doktrynie co do oceny takiej praktyki sądów, przy czym przeważa pogląd krytyczny, którego wiodącym przedstawicielem jest Gwiazdomorski postulujący rygorystyczne podejście do norm dotyczących formy testamentu. W prawie polskim tradycyjnie dzieli się formy testamentów na zwykłe i szczególne .
Testamenty zwykłe Kodeks cywilny dopuszcza sporządzenie testamentu zwykłego w jednej z trzech form:
Testament holograficzny - własnoręczny.
Testament notarialny.
Testament alograficzny. Testament holograficzny(własnoręczny). Art. 949. k.c.
§ 1. Spadkodawca może sporządzić testament w ten sposób, że napisze go w całości pismem ręcznym, podpisze i opatrzy datą.
§ 2. Jednakże brak daty nie pociąga za sobą nieważności testamentu własnoręcznego, jeżeli nie wywołuje wątpliwości co do zdolności spadkodawcy do sporządzenia testamentu, co do treści testamentu lub co do wzajemnego stosunku kilku testamentów.
Jest to testament opierający się na pisemnym oświadczeniu woli spadkodawcy, który je : W całości własnoręcznie napisał - żadna część testamentu nie może być napisana przy użyciu mechanicznych środków pisma, a także sporządzona przez inną osobę choćby pod dyktando spadkodawcy - uchybienie temu warunkowi powoduje bezwzględną nieważność . Podpisał - podpis wskazuje na zakończenie testamentu przez spadkodawcę(powinien znajdować się pod rozrządzeniami), a także nadaje stanowczości takiemu oświadczeniu woli - żaden przepis nie precyzuje pojęcia podpisu, należy zatem zawsze zbadać, czy dane określenie osoby tworzącej testament jest wystarczające do uznania za podpis czy też nie - brak podpisu powoduje bezwzględną nieważność - powinien to być podpis zwykle składany na dokumentach, należy jednak uznać, że podpisem będzie imię i nazwisko, inicjał imienia i nazwiska lub wyjątkowo samo nazwisko(może być także pseudonim jeśli osoba ta jest pod nim znana) raczej nie będzie podpisem inicjał, lub parafka, lub jakiś nieczytelny znak graficzny.

(…)

… pewnej ostrożności, ale istnieją także głosy bardzo stanowczej krytyki(Gwiazdomorski). Obecnie krytyka ta nasila się, a złożenie kontrowersyjnego podpisu może być polem do prób obalenia testamentu. Testament notarialny.
Art. 950. k.c.
Testament może być sporządzony w formie aktu notarialnego.
Testament może być sporządzony w formie aktu notarialnego, stosuje się przepisy prawa o notariacie. Testament allograficzny(urzędowy).
Art. 951. k.c.
§ 1. Spadkodawca może sporządzić testament także w ten sposób, że w obecności dwóch świadków oświadczy swoją ostatnią wolę ustnie wobec wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starosty, marszałka województwa, sekretarza powiatu albo gminy lub kierownika urzędu stanu cywilnego.
§ 2. Oświadczenie spadkodawcy spisuje się w protokole z podaniem daty jego sporządzenia…
… gminu lub powiatu.
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego.
Urzędnik uprawniony jest bez względu na właściwość miejscową miejsca zamieszkania spadkodawcy i nie może przekazywać swoich uprawnień innym osobom nawet pracownikom podległego urzędu.
Testament sporządzony przed osobą nieuprawnioną jest nieważny - na tym tle powstaje problem testamentów sporządzanych w okresie PRL - to przepisy kodeksu cywilnego…
… - pozostaje im zatem możliwość sporządzeniu testamentu holograficznego lub notarialnego. Naruszenie któregokolwiek z tych wymogów formalnych powoduje bezwzględną nieważność testamentu, przy czym orzecznictwo dopuszczało konwersję wadliwego testamentu allograficznego na testament ustny co spotkało się ze stanowczą krytyką doktryny postulującej usunięcie testamentu allograficznego z kodeksu. …
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz