Formy stadialne-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 833
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Formy stadialne-opracowanie - strona 1 Formy stadialne-opracowanie - strona 2 Formy stadialne-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Formy stadialne Formy stadialne - etapy realizacji przestępstwa. Punktem wyjścia jest zamiar popełnienia przestępstwa. Może nim być jedynie czyn, a więc zachowanie się zewnętrzne zabronione przez ustawę. Stanowią roszczenie odpowiedzialności karnej w sensie przedmiotowym. Są to: zamiar, przygotowanie, usiłowanie i dokonanie. Karalne jest więc nie tylko dokonanie, ale wszystko co jest przed nim z wyjątkiem zamiaru (za myśli się nie karze) Karalność czynności przygotowawczych i usiłowania wiąże się zarówno z prewencyjną funkcją prawa karnego, jak i ujemną zawartością podmiotowej i przedmiotowej szkodliwości czynów prowadzących do dokonania przestępstwa ( zagrożenie ). Formy zjawiskowe - formy współdziałania w przestępstwie. Formy zjawiskowe - stanowią roszczenie odpowiedzialności karnej w sensie podmiotowym z bezpośredniego wykonawcy na inne osoby z nim współpracujące. Karze się więc za podżeganie i pomoc. Formy stadialne przestępstwa Art. 16. § 1. Przygotowanie zachodzi tylko wtedy, gdy sprawca w celu popełnienia czynu zabronionego podejmuje czynności mające stworzyć warunki do przedsięwzięcia czynu zmierzającego bezpośrednio do jego dokonania, w szczególności w tymże celu wchodzi w porozumienie z inną osobą, uzyskuje lub przysposabia środki, zbiera informacje lub sporządza plan działania. § 2. Przygotowanie jest karalne tylko wtedy, gdy ustawa tak stanowi. Art. 17. § 1. Nie podlega karze za przygotowanie, kto dobrowolnie od niego odstąpił, w szczególności zniszczył przygotowane środki lub zapobiegł skorzystaniu z nich w przyszłości; w razie wejścia w porozumienie z inną osobą w celu popełnienia czynu zabronionego, nie podlega karze ten, kto nadto podjął istotne starania zmierzające do zapobieżenia dokonaniu. § 2. Nie podlega karze za przygotowanie osoba, do której stosuje się art. 15 § 1. 1. Przygotowanie art. 16 KK - ma stworzyć warunki do działania bezpośrednio zmierzającego do dokonania, które może zakończyć się powodzeniem lub nie. zachodzi wtedy, gdy sprawca w celu popełnienia przestępstwa nabywa lub przysposabia środki, zbiera informacje lub sporządza plan działania lub też podejmuje inne podobne czynności mające stworzyć warunki do przedsięwzięcia czynu zmierzającego bezpośrednio ku dokonaniu, albo wchodzi w porozumienie z inną osobą celem popełnienia przestępstwa. Przygotowanie jest czynem umyślnym. Przygotowanie jest karalne jedynie wówczas, gdy tak stanowi ustawa, jest to nieliczna grupa przestępstw: - zdrada Ojczyzny; zamach na niepodległość, ustrój RP, szpiegostwo

(…)

… zasadą bezkarność przygotowania, karalne tylko wtedy gdy ustawa tak przewiduje.
Czynny żal - sprawca może się uwolnić od odpowiedzialności poprzez dobrowolne odstąpienie od przygotowania, w szczególności na zniszczeniu przygotowanych środków lub zapobieżeniu wykorzystaniu ich w przyszłości. Musi polegać na pewnym zewnętrznym zachowaniu się niweczącym stworzone uprzednio warunki dalszego działania. W razie przygotowania polegającego na wejściu w porozumienie, czynny żal polegać musi na podjęciu istotnych działań zmierzających do zapobieżenia dokonaniu, a więc nie wystarczy samo zerwanie porozumienia. W odniesieniu do karalnego przygotowania niektórych przestępstw, przepisy części szczególnej stawiają wyższe wymagania dla skorzystania z dobrodziejstwa czynnego żalu.
Art. 13.
§ 1. Odpowiada…
… - może to być zamiar bezpośredni lub ewentualny. Zamiar ewentualny oznacza, że prawnokarne pojęcie usiłowania jest szersze od potocznego rozumienia tego pojęcia. Instytucja ta nie odnosi się do przestępstw nieumyślnych i do przestępstw popełnianych z winy mieszanej, w który co do następstwa wystarczy wina nieumyślna.
Usiłowanie dotyczy zarówno przestępstwa z działania jak i z zaniechania. Element bezpośredniości…
… opłacalne jest skłonienie usiłującego do zachowania wstrzymującego dokonanie, nawet jeśli to może być uznawane za niesprawiedliwe. W zależności od stopnia zaawansowania czynny żal może polegać na odstąpieniu od usiłowania albo na zapobieżeniu skutkowi przestępnemu. Czynny żal musi być dobrowolny bez względu na moralne pobudki czy motywy. Bezkarność zagwarantowana temu, kto przejawił czynny żal obejmuje jedynie odpowiedzialność za usiłowanie, od którego sprawca odstąpił, lub którego skutkom zapobiegł. Nie wyklucza odpowiedzialności za skutki „ po drodze”. Usiłujący, który przejawi czynny żal nie podlega odpowiedzialności za wcześniejsze przygotowanie usiłowanego czynu. Bezkarność wywołuje tylko skuteczny czynny żal. Gdy tylko ( bezskutecznie ) sprawca starał się zapobiec skutkowi - podlega karze…
… lub zaniechaniu. Można usiłować popełnić przestępstwo materialne lub formalne.
 O charakterze negatywnym
- nie dokonanie czynu: element ten rozgranicza usiłowanie od dokonania - zachowanie się sprawcy nie doprowadziło do zamierzonego rezultatu
usiłowanie zakończone
usiłowanie nie zakończone: formy usiłowania zaniechanego lub zupełnego
usiłowanie nieudolne (niemożliwe) gdy użyto niewłaściwego środka - usiłujący nie uświadamia sobie, że dokonanie jest niemożliwe. Zachowanie się sprawcy obiektywnie nie zagraża dobru prawnemu i nie prowadzi do dokonania, natomiast sprawca błędnie sądzi że jest inaczej. Karalne jest takie usiłowanie nieudolne, przy którym dokonanie niemożliwe jest ze względu na brak przedmiotu nadającego się do dokonania na nim czynu zabronionego lub użycie środka nie nadającego się do popełnienia czynu…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz