Formy handlu zagranicznego - opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 693
Wyświetleń: 1981
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Formy handlu zagranicznego - opracowanie - strona 1 Formy handlu zagranicznego - opracowanie - strona 2 Formy handlu zagranicznego - opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

1.1. Podział form handlu zagranicznego.
Handel zagraniczny to odpłatna wymiana towarów lub usług z partnerami mającymi stałą siedzibę poza granicą celną państwa.
Podstawowymi formami handlu zagranicznego są:
import - przywóz towarów z zagranicy w celu wykorzystania ich na rynku zewnętrznym oraz na przyjęci usług od cudzoziemców
eksport - wywóz za granicę towarów krajowych w celu ich sprzedaży oraz świadczenie usług cudzoziemcom handel tranzytowy - to wyłącznie obrót towarowy i dotyczy to sytuacji, gdzie siedziby firmy realizującej transakcję kupna - sprzedaży nie znajduję się ani na terenie kraju importera ani eksportera
Szczególne formy handlu zagranicznego to :
obrót uszlachetniający i reparacyjny, obrót licencjami i know - how, franchising, leasing, transakcje wiązane, kompensacyjne i barterowe, obrót projektami inwestycyjnymi oraz inwestycje bezpośrednie. 1.2. Bezpośredni i pośredni handel zagraniczny.
1.2.1. Eksport bezpośredni - realizowany jest bezpośrednio między producentami, a odbiorcami.
Jego znaczenie zwiększa się, bezpośredni kontakt między partnerami jest pożądany, ponieważ handel dobrami inwestycyjnymi odbywa się z reguły na kredyt. Ponadto towarzyszą temu mniejsze koszty, ze względu na brak pośrednika. Stwarza jednak potrzebę utworzenia w danej firmie podstaw organizacji i działu, który zajmowałby się eksportem. Cechy: stosowany głównie w eksporcie dóbr inwestycyjnych
bezpośredni kontakt z klientem wymaga dobrej znajomości rynków własny dział eksportu dłuższa droga zbytu własne magazyny wysyłkowe własny serwis wzrost zaangażowania kapitału wysokie ryzyko kredytowe
1.2.2. Eksport pośredni - polega na sprzedaży przez producenta własnych wyrobów określonej firmie, zajmującej się eksportem. Wytwórca koncentruje się wyłącznie na produkcji. Pośrednik przejmuje na siebie całkowite koszty i ryzyko dalszej jego dystrybucji (znalezienie klientów, organizacja transportu itd.) Cechy: - sprzedaż towarów przez producenta w kraju
dystrybucja poprzez przedsiębiorstwo handlu zagranicznego
doświadczenie rynkowe pośredników często specjalizacja na określone rynki sprzedaży ryzyko błędnych informacji o popycie na towary producenta producent unika własnej sieci zbytu za granicą nie wymaga angażowania kapitału przez producenta na cele składowania i dystrybucji 1.2.3. Import bezpośredni - ta forma jest szczególnie korzystna przy zakupach surowców i półfabrykatów , handel surowcami ma często charakter spekulacyjny i odznacza się dużym ryzykiem wynikającym ze znacznych wahań cen. Wymaga utworzenia własnego działu importu, a nawet zagranicznego przedstawicielstwa firmy.

(…)

… patentem
znaki towarowe chronione rejestracją wzory użytkowe i wzory zdobnicze chronione rejestracją Innego rodzaju niematerialnym dobrem przemysłowym może być know - how czyli wiedza techniczna, technologiczna lub organizacyjna związana z procesem wytwarzania określonego produktu. Przy know - how korzysta się tylko ze względnych praw ochrony wynikających z postanowień umowy zawartej pomiędzy stronami…
… pochodzi od angielskiego słowa to lease oznaczającego tyle, co nająć, wydzierżawi. Jeżeli chodzi o leasing, to rozróżnia się podstawowe dwa jego rodzaje a więc leasing finansowy zwany też kapitałowym
leasing operacyjny
Należy zwrócić uwagę na podobieństwo w swej istocie leasingu finansowego do kredytu bankowego. Dlatego, że przedmiot leasingu finansowego staje się własnością leasingobiorcy. Kosztem w tym wypadku są wyłącznie amortyzacyjne odpisy dokonywane od przedmiotu leasingu oraz odsetki. Oczywiście przedmiotem leasingu mogą być tylko środki trwałe a w przypadku kredytu przedmiotem umowy jest gotówka. Leasing finansowy jest generalnie mniej korzystnym rozwiązaniem dla przedsiębiorców w porównaniu z leasingiem operacyjnym i dotyczy najczęściej zakupu sprzętu medycznego objętego ulgową, 7- procentowa…
… się jego oszczędność jaką uzyskał na podatku w wyniku zmniejszenia podstawy opodatkowania w związku z poniesieniem przezeń jakichś kosztów. Zasadniczą więc korzyścią która wiąże się z wyborem leasingu operacyjnego (zamiast leasingu finansowego lub kredytu) jest możliwość zaliczenia czynszu leasingowego do kosztów uzyskania przychodu, w dniu poniesienia kosztu. Oczywiście pod warunkiem, że przedsiębiorstwo wykazuje…
… lub tylko sortuje je bądź przepakowuje to mamy do czynienia ze złożonym handlem tranzytowym. Od handlu tranzytowego należy oddzielić tranzyt rozumiany jako transport obcych towarów przez terytorium danego państwa. Kraj przez którego terytorium przechodzą ładunki obce to kraj tranzytowy, a kraj wysyłający swe towary przez inne kraje to kraj tranzytujący. Mamy: tranzyt lądowy, lądowo - morski, morski, lotniczy…
…. Transakcja handlowa może dotyczyć np. przeniesienia praw własności wynalazku w formie sprzedaży patentu bądź też przeniesienia uprawnień do korzystania z wynalazku w formie umowy licencyjnej. 1.6. Franchising - Franczyza - system sprzedaży towarów,usług lub technologii, który jest oparty na ścisłej i ciągłej współpracy pomiędzy prawnie i finansowo odrębnymi i niezależnymi przedsiębiorstwami - franczyzodawcą…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz