FORMA ZAWARCIA UMOWY

Nasza ocena:

5
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1281
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
FORMA ZAWARCIA UMOWY - strona 1 FORMA ZAWARCIA UMOWY - strona 2 FORMA ZAWARCIA UMOWY - strona 3

Fragment notatki:

FORMA ZAWARCIA UMOWY UMOWA- zgodne oświadczenie woli stron. Może być zawarta na drodze: 1) OFERTY ( Art. 66- 70, 71 ) Oferta ( Art. 66 §1 ); - oświadczenie drugiej stronie woli zawarcia umowy, - zawiera essentialia negotii tej umowy Ten, kto ofertę składa to oferent/autor oferty. Ten, do kogo oferta jest składana to adresat ofert/oblat. Oferta może być skierowana do: a) konkretnego adresata, b) nieograniczonej liczby adresatów. Ofertą nie są: - ogłoszenia, - reklamy, - cenniki, - inne informacje skierowane do ogółu lub do poszczególnych osób gdy istnieją wątpliwości- poczytuje się je jako zaproszenie do zawarcia umowy. Związanie ofertą oferenta: ( art. 66 §2 ) Zasada: jest związany- do kiedy? a) jeśli oznaczył w ofercie termin, w ciągu którego będzie oczekiwać odpowiedzi- do upływu tego terminu b) jeśli nie oznaczył w ofercie terminu, to przestaje wiązać: - jeśli oferta została złożona w obecności drugiej strony albo za pomocą środka bezpośredniego porozumiewania się na odległość- gdy nie zostanie przyjęta niezwłocznie, - jeśli została złożona w inny sposób- z upływem terminu, w którym składający ofertę mógł w zwykłym toku czynności otrzymać odpowiedź wysłaną bez nieuzasadnionego opóźnienia. Wyjątek 1: w stosunkach między przedsiębiorcami: ( Art. 66 2 ): - może być odwołana przed zawarciem umowy, jeżeli oświadczenie o odwołaniu zostało złożone drugiej stronie przed wysłaniem przez nią oświadczenia o przyjęciu oferty Wyjątek od wyjątku: oferty nie można odwołać, jeśli: - wynika to z jej treści lub, - określone w niej termin przyjęcia Wyjątek 2: oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże składającego, jeżeli druga strona niezwłocznie potwierdzi jej otrzymanie. UZASADNIONE OPÓŹNIENIE ( Art. 67 )- Zasada: oświadczenie o przyjęciu oferty, które nadeszło z opóźnieniem, ale z jego treści lub z okoliczności wynika, że zostało wysłane w czasie właściwym, to umowa dochodzi do skutku Wyjątek: składający ofertę zawiadomi niezwłocznie drugą stronę, iż wskutek opóźnienia odpowiedzi poczytuje umowę za niezawartą. Przyjęcie oferty- Zasada: przez wyraźne doświadczenie woli. Wyjątek: a) per facta concludentia- art. 69- umowa dochodzi do skutku, jeśli: - druga strona w czasie właściwym przystąpi do jej wykonania, - oświadczenie oblata o przyjęciu oferty nie jest wymagane ( w szczególności oferent żąda niezwłocznego wykonania umowy ) według;

(…)

… lub wykonała nienależycie obowiązek nieujawniania i nieprzykazywania innym osobom udostępnionych jej przez drugą stronę informacji z zastrzeżeniem poufności oraz do niewykorzystywania tych informacji dla własnych celów ( chyba że strony inaczej postanowiły )- naprawienie szkody albo wydanie uzyskanych korzyści.
4) UMOWY PRZEDWSTĘPNEJ ( Art. 389- 390 )
Umowa przedwstępna ( Art. 389 §1 ): umowa, - przez którą…
… przyrzeczonej. Strony mogą w umowie przedwstępnej odmiennie określić zakres odszkodowania ( "skutek słabszy" ),
- zawarcia umowy przyrzeczonej, jeśli umowa przedwstępna czyni zadość wymaganiom, od których zależy ważność umowy przyrzeczonej, w szczególności wymaganiom co do formy ( " skutek mocniejszy" ).
Termin przedawnienia- roszczenia z umowy przedwstępnej - 1 rok od dnia, w którym umowa przyrzeczona miała…
… powiadomić na piśmie uczestników przetargu.
Wyjątek: w warunkach przetargu zastrzeżono inaczej.
Zawarcie umowy
Zasada: analogicznie jak przy przyjęciu oferty,
Wyjątek- w warunkach przetargu postanowiono inaczej.
Dochodzenie zawarcia umowy- jak w aukcji.
Wadium- art. 704
Wadium- suma, którą przystępujący do aukcji/przetargu, pod rygorem niedopuszczenia do nich, powinien zapłacić określoną sumę…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz