Fizyka - opracowanie definicji i zagadnień

Nasza ocena:

5
Pobrań: 70
Wyświetleń: 616
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Fizyka - opracowanie definicji i zagadnień - strona 1 Fizyka - opracowanie definicji i zagadnień - strona 2

Fragment notatki:

Ładunek elektryczny;własność materii przejawiająca się w oddziaływaniu elektromagnetycznym ciał obdarzonych tym ładunkiem. Oddziaływanie ciał obdarzonych ładunkiem odbywa się poprzez pole elektromagnetyczne.Naprężenie;to miara gęstości powierzchniowej sił wewnętrznych występujących w ośrodku ciągłym.jednostką jest Pa. Jest to uściślenie pojęcia ciśnienia.Każdy stan naprężenia można rozłożyć na dwa stany podstawowe:
1. Stan hydrostatyczny (aksjacyjny) - powoduje zmianę objętości (gęstości) ciała i nie prowadzi do powstania odkształceń trwałych. 2. Stan czystego ścinania (dewiacyjny) - zawsze doprowadza do zmiany postaci ciała i może prowadzić do odkształceń trwałych. ODDZIAŁYWANIE SILNE zachodzi tylko pomiędzy cząstkami, które mają tzw. kolor. Jest to rodzaj "ładunku silnego", który ma 3 typy: czerwony, zielony i niebieski. Każdy typ może mieć wartość plus lub minus. W przyrodzie istnieje tylko jeden rodzaj cząstek oddziałujących silnie. Są to kwarki. Siła silna pozwala im na stworzenie struktur dwukwarkowych i trójkwarkowych. Te pierwsze to mezony i są one zawsze zbudowane z kwarków o tym samym kolorze, ale przeciwnej jego wartości (np. zielony+ i zielony-). Formy trójkwarkowe to bariony, tworzone zawsze przez kwarki o 3 różnych kolorach tego samego znaku (np. czerwony+, zielony+ i niebieski+). To właśnie do barionów zaliczamy proton i neutron - składniki jąder atomowych. Nie należy mylić omawianej tu siły silnej z oddziaływaniem silnym jądrowym, które spaja neutrony i protony w jądrze. Jest ono po prostu skomplikowaną wypadkową podstawowej siły silnej.Nośnikami oddziaływania silnego są gluony - bozony o spinie równym 1. Jest ich aż 8 rodzajów. Oddziaływanie to jest najsilniejszą siłą przyrody, o stałej sprzężenia równej około 1. Ma ono zasięg około 10-13 cm, czyli ograniczone jest jedynie do wnętrza barionu lub mezonu.ODDZIAŁYWANIE SŁABE dotyczy zarówno leptonów, jak i kwarków. Dzięki niemu zachodzi rozpad beta protonów lub neutronów. Jest ono również odpowiedzialne za rozpraszanie leptonów na sobie lub na kwarkach. Podczas tego rozproszenia, cząstki mogą zachować swoją tożsamość lub zamieniać się w inne (leptony w inne leptony, a kwarki w inne kwarki). W pierwszym przypadku mamy do czynienia z prądem neutralnym i pośredniczy w nim bezładunkowy bozon Z0 o spinie 1. W drugim przypadku obserwujemy prąd ładunkowy, w którym uczestniczą naładowane bozony W+ i W-, również o spinie 1.Oddziaływanie słabe ma najkrótszy zasięg; rzędu 10-16 cm. Jest to trzecia pod względem natężenia siła przyrody, o stałej sprzężenia, której wartość wynosi około 10-5.ODDZIAŁYWANIE GRAWITACYJNE jest najbardziej powszechnym ze wszystkich oddziaływań przyrody. Dotyczy wszystkich ciał mających masę (energię) i jest zawsze przyciągające. Możemy uważać masę za "ładunek grawitacyjny". Grawitacja to również najsłabsza siła przyrody. Wartość jej stałej sprzężenia to tylko 10-38. Wydaje się nam ona najbardziej zauważalna, bo ma ona nieograniczony zasięg i jest niemała dla dużych mas. Tak więc, ona odpowiada za przyciąganie ziemskie, jak i tworzenie się i działanie układów planetarnych, a także galaktyk. Przypuszcza się, że nośnikiem oddziaływań grawitacyjnych jest

(…)

… nie może być np. ciepło czy praca). Wielkości, które nie zależą od ilości substancji w układzie, to tzw. parametry intensywne(temperatua, ciśnienie, ułamek molowy); wielkości zależące od ilości substancji, to parametry ekstensywne(masa, objętość). Funkcja stanu to w termodynamice funkcja zależna wyłącznie od stanu układu, czyli od aktualnych wartości jego parametrów, takich jak masa, liczność materii, temperatura, ciśnienie, objętość i inne.Są to parametry stanu, które nie są bezpośrednio mierzalne. Wyrażenia różniczkowe- Całka oznaczona różniczki zupełnej funkcji stanu przedstawia różnicę wartości funkcji w stanach odpowiadających granicom całkowania. Z zasady, że wartość funkcji stanu nie zależy od historii układu wynika, że całka oznaczona tej funkcji obliczona dla dowolnego zbioru przemian, które tworzą powtarzalny cykl jest równa 0. II zt W dowolnie bliskim otoczeniu każdego stanu równowagi układu termodynamicznego znajdują się stany nieosiągalne na drogach adiabatycznych. Z takiego sformułowania wynika istnienie nowej funkcji stanu S zwanej entropią* i czynnika całkującego, którego odwrotność T nazywamy temperaturą bezwzględną układu zależną tylko od temperatury empirycznej t wprowadzonej…
zasady zachowania energii i umożliwia wykonywanie bilansów energii układów. Druga zasada termodynamiki pozwala określić kierunek przebiegu samorzutnych procesów fizycznych oraz zdefiniować stan równowagi układu. Trzecia zasada termodynamiki dotyczy osiągania zera entropii przy spadku temperatury.Czwarta zasada termodynamiki wyraża symetrię kinetycznych współczynników w twierdzeniu Onsagera; fizycznie…
…) i pozostającym z otoczeniem w równowadze termicznej, średnia liczba podukładów w stanie o energii E wynosi: N(E) = A e -E/kT. Zgodnie z rozkładem Boltzmanna dla temperatury dążącej do zera będą obsadzone jedynie najniższe, podstawowe poziomy energetyczne. Osiągnięciem Boltzmanna jest podanie wzoru na entropię,S = k lnW Rozkład Maxwell'a podaje jaki ułamek molowy ogólnej liczby cząsteczek gazu doskonałego…
…, temperatura, ciśnienie, objętość i inne.Są to parametry stanu, które nie są bezpośrednio mierzalne. Wyrażenia różniczkowe- Całka oznaczona różniczki zupełnej funkcji stanu przedstawia różnicę wartości funkcji w stanach odpowiadających granicom całkowania. Z zasady, że wartość funkcji stanu nie zależy od historii układu wynika, że całka oznaczona tej funkcji obliczona dla dowolnego zbioru przemian…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz