Fizyka ciała stałego

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 672
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Fizyka ciała stałego - strona 1 Fizyka ciała stałego - strona 2 Fizyka ciała stałego - strona 3

Fragment notatki:

 ___________________ _________________________________________________________________________ 3 . F i z y k a   c i a ł a   s t a ł e g o . 3 . 1 . E l e m e n t y   f i z yk i   c i a ł a   s t a ł e g o . C i a ł a   s t a ł e   d z i e l i m y   n a   c i a ł a   b e z p o s t a c i o w e ,   k r ys z t a ł y   i  p o l i k r ys z t a ł y. D o   c i a ł   b e z p o s t a c i o w yc h   n a l e ż ą :   s z k ł a ,   ż yw i c e ,   t ł u s z c z e   i   n i e k t ó r e  p r o s z k i .   C i a ł a   t e   n i e   m a j ą   ż a d n yc h   r e g u l a r n yc h   p ł a s z c z yz n  o g r a n i c z a j ą c yc h ,   n i e   m o ż n a   u   n i c h   s t w i e r d z i ć   j a k i e g o k o l w i e k  p r a w i d ł o w e g o   u ł o ż e n i a   c z ą s t e k .   W yk a z u j ą   o n e   i z o t r o p o w e ,   t z n .  n i e z a l e ż n e   o d   k i e r u n k u ,   w ł a s n o ś c i   f i z yc z n e .   c i a ł a ,   k t ó r e   s ą   o g r a n i c z o n e  p r a w i d ł o w ym i   p ł a s z c z yz n a m i ,   n a z yw a m y   k r ys z t a ł a m i   w z g l ę d n i e  m o n o k r ys z t a ł a m i .   k r ys z t a ł y   w yk a z u j ą   w yr a ż a n e   a n i z o t r o p o w e   w ł a s n o ś c i  f i z yc z n e .   B u d o w ę   p r z e s t r z e n n ą   k r ys z t a ł u   d o s k o n a ł e g o   c h a r a k t e r yz u j e  o k r e s o w a   p o w t a r z a l n o ś ć   i d e n t yc z n yc h   e l e m e n t ó w   s t r u k t u r a l n yc h .  P o l i k r ys z t a ł a m i   n a z yw a m y   c i a ł a   s k ł a d a j ą c e   s i ę   z   b a r d z o   m a ł yc h  m o n o k r ys z t a ł ó w   d o w o l n i e   z o r i e n t o w a n yc h ;   w yk a z u j ą   o n e   z a t e m  w ł a s n o ś c i   i z o t r o p o w e .     3 . 2 . S i e c i   p r z e s t r z e n n e   B r a v i s ’ e g o . D o   o p i s a n i a   p r a w i d ł o w o ś c i   s t r u k t u r y   w e w n ę t r z n e j   k r ys z t a ł ó w 

(…)

… h . N o ś n i k a m i e n e r g i i
elektrycznej są elektrony swobodne. Przewodniki grupy drugiej są to
z w i ą z k i c h e m i c z n e w k t ó r yc h n o ś n i k i e m e n e r g i i e l e k t r yc z n e j s ą j o n y.
P r z e p ł yw p r ą d u p r z e z t a k i e p r z e w o d n i k i p o w o d u j e z m i a n y c h e m i c z n e i
strukturalne.
Półprzewodniki. W półprzewodnikach już w temperaturze…

____________________________________________________________________________________________
o odcinki a,2a...ma, osi oy o odcinki b,2b...nb i osi oz o odcinki
c,2c...pc. Współrzędne dowolnej cząstki w takiej sieci można określić
wzorem
T=ma+nb+pc
Wektory a,b i c noszą nazwę podstawowych wektorów translacji, a
ich wartości bezwzględne nazywamy okresami translacji lub stałymi
sieci. Punkty określone wektorami noszą nazwę węzłów sieci.
Sieć przestrzenna zbudowana metodą translacji dowolnego węzła
w
trzech
kierunkach
Równoległościan
nosi
zbudowany
nazwę
na
sieci
translacyjnej
wektorach
a,b,c
Bravis’ego.
stanowi
komórkę
elementarną kryształu. komórkę elementarną zawierającą węzły sieci
j e d y n i e w s w o i c h n a r o ż a c h n a z yw a m y k o m ó r k ą p r y m i t y w n ą l u b p r o s t ą .
Istnieje 14 sieci Bravi’ego, które zostały w sposób umowny
p o d z i e l o n e n a s i e d e m u k ł a d ó w k r ys t a l o g r a f i c z n y c h o d p o w i e d n i o d o
siedmiu rodzajów komórek elementarnych. Są to układy: Trójskośny,
j e d n o s k o ś n y,
r ą b o w y,
tetragonalny,
rąboedryczny,
heksagonalny
i
regularny.
3.3.Klasyfikacja kryształów.
Klasyfikację kryształów można przeprowadzić nie tylko wg ich
struktury geometrycznej ale również wg charakteru sił wiążących atomy
w w ę z ł a c h s…
… ó w . w c e l u p r z e ś l e d z e n i a , j a k i w p ł y w w yw i e r a t o p o l e
na poziomy energetyczne elektronów w atomie rozpatrzymy następujący
w yi d e a l i z o w a n y p r z y k ł a d .
Rozmieśćmy
N
atomów
sodu
w
węzłach
przestrzennej
sieci
o d p o w i a d a j ą c e j k r ys z t a ł o w i s o d u a l e w t a k i e j o d l e g ł o ś c i r a b y m o ż n a
b ył o
pominąć
ich
wzajemne
o d…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz