Fizjologiczne psychologiczne i socjologiczne podstawy kierowania robotami budowlanymi

Nasza ocena:

5
Pobrań: 7
Wyświetleń: 301
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Fizjologiczne psychologiczne i socjologiczne podstawy kierowania robotami budowlanymi - strona 1 Fizjologiczne psychologiczne i socjologiczne podstawy kierowania robotami budowlanymi - strona 2 Fizjologiczne psychologiczne i socjologiczne podstawy kierowania robotami budowlanymi - strona 3

Fragment notatki:

Fizjologiczne psychologiczne i socjologiczne podstawy kierowania robotami budowlanymi
Fizjologia pracy jest częścią fizjologii ogólnej, najbardziej interesującą z punktu widzenia ro­li majstra budowlanego. Ta dziedzina wiedzy zajmuje się badaniem i analizowaniem wpływu pracy na stan fizyczny człowieka oraz poszcze­gólnych jego narządów. Celem tych badań i ana­liz jest dążenie do opracowania zasad racjonal­nej organizacji pracy i właściwego kształtowa­nia warunków pracy.
Można wyodrębnić fizjologię pracy teoretycz­ną i praktyczną (stosowaną). Celem kierunku teoretycznego jest dążenie do poznania najważ­niejszych fizjologicznych mechanizmów i praw, które wpływają na fizyczną aktywność człowie­ka w jego codziennych zajęciach wykonywa­nych w ramach pracy zawodowej. Stosowana fi­zjologia pracy zajmuje się dokonywaniem oce­ny stopnia uciążliwości różnych rodzajów pracy. Wyniki uzyskiwane z badań teoretycznych i analiz praktycznych mogą stanowić podstawę do opracowania norm obciążenia pracą w za­leżności od wieku człowieka, stanu sprawności jego organizmu itp., a także mogą służyć do usprawnienia organizacji pracy z uwzględnie­niem najlepszych dla organizmu ludzkiego wa­runków. Rozwój technologii produkcji, również i technologii robót budowlanych, powoduje ja­kościowe zmiany w procesach pracy i dlatego jest uzasadnione współdziałanie przedstawicieli nauk technicznych i fizjologów pracy. Psychologia pracy jest dziedziną psychologii ukierunkowaną na rozwiązywanie praktycznych problemów psychologicznych związanych z pra­ca ludzką. Dotyczy to m.in. badania przydatno­ści zawodowej kandydatów, którzy mają być za­trudnieni na szczególnie odpowiedzialnych lub niebezpiecznych stanowiskach, co ocenia się na podstawie tzw. analizy pracy, czyli w wyni­ku postępowania mającego na celu ocenę ist­niejącego stanu warunków pracy oraz wysiłku fizycznego i psychicznego osób wykonujących określone procesy robocze. Z analizy pracy została wyodrębniona psycho­logia inżynieryjna. Przedmiotem jej zaintereso­wania były początkowo psychofizyczne aspekty współdziałania człowieka z maszyną, np. przepływ informacji od maszyny do operatora i ste­rowanie maszyną. Obecnie ta dziedzina wiedzy obejmuje całość problematyki związanej z do­stosowaniem pracy do człowieka i człowieka do pracy, a zwłaszcza maszyn i urządzeń do jego możliwości psychofizycznych. Wymaga to współdziałania psychologów z inżynierami, fi­zjologami i lekarzami. Dziedzina ta jest w Eu­ropie zwana ergonomią, a w Stanach Zjedno­czonych inżynierią ludzką. W kręgu zainteresowań psychologii pracy pozo­staje również motywacja do pracy, która odgry­wa istotną rolę w osiąganiu wysokiej wydajno­ści pracy. Należy jednak wziąć pod uwagę, że wynagrodzenie za pracę, związane z zaspoka­janiem potrzeb materialnych i kulturowych, jest tylko jednym z motywów decydujących o stop­niu zaangażowania w pracę. Ważne jest również zadowolenie z wykonywanej pracy i związane z tym uznanie społeczne. Bardzo często ludzie gotowi byliby zrezygnować z wyższych zarob­ków na rzecz możliwości wykonywania tego, co daje im satysfakcję i pozycję uznawaną przez otoczenie. Istotną rolę w tym względzie odgry­wają również warunki pracy. Odrębnym zagadnieniem związanym z psycho­logią pracy jest doskonalenie osób pełniących funkcje kierownicze w zakresie umiejętności postępowania z ludźmi, czyli tzw. psychody-daktyka kierownictwa. Problematyka dotycząca stylów kierowania leży zarówno w sferze za­interesowań psychologii pracy, jak i socjologii pracy. W tym rozdziale będzie ona omówiona w ramach socjologii pracy. Wyodrębniającą się z psychologii pracy dziedziną jest tzw. psycho­logia organizacji. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz