Finansowanie publicznego transportu zbiorowego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1400
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Finansowanie publicznego transportu zbiorowego - strona 1 Finansowanie publicznego transportu zbiorowego - strona 2 Finansowanie publicznego transportu zbiorowego - strona 3

Fragment notatki:

Proszę opisać/przeanalizować zasady  finansowania rozwoju publicznego  transportu zbiorowego i napotykane  na tym tle trudności, zaproponować  rozwiązania/model dla Metropolii  Zatoki Gdańskiej.  Nowa ustawa o transporcie publicznym.  Ogłoszona została nowa ustawa o zbiorowym  transporcie publicznym wprowadzająca wiele  zmian w przewozach osób w dniu 16.12.2010r.   W ustawie unormowano zasady organizacji i  funkcjonowania regularnego przewozu osób w  publicznym transporcie zbiorowym na terenie  RP, a także zasady finansowania tego transportu.  Organizator    Ustawa wprowadza pojęcie organizatora  publicznego transportu zbiorowego, którym jest  właściwa jednostka samorządu terytorialnego albo  minister właściwy do spraw transportu,  zapewniający funkcjonowanie publicznego  transportu zbiorowego na danym obszarze. Jego  zadania :  • planowanie rozwoju transportu;  • organizowanie publicznego transportu  zbiorowego;  • zarządzanie publicznym transportem zbiorowym.  Organizator    • Organizatorzy transportu zbiorowego na  każdym szczeblu mają obowiązek  opracowania  planu zrównoważonego rozwoju  publicznego transportu zbiorowego  • Ustawa przewiduje, iż za korzystanie przez  operatorów i przewoźników z przystanków  komunikacyjnych i dworców mogą być  pobierane opłaty.  Ustawodawca przewidział trzy sposoby finansowania  przewozów o charakterze użyteczności publicznej:  1) poprzez pobieranie opłat w związku z realizacją usług,  2) przekazywanie operatorowi rekompensat w ustawowo  określonych przypadkach  3) udostępnianiu operatorowi przez organizatora środków  transportu na realizację przewozów.  Nie jest to jednak katalog zamknięty. Źródłem  finansowania transportu mogą być środki własne będącej  organizatorem oraz środki z budżetu państwa, jednak i tu  ustawodawca nie tworzy katalogu zamkniętego.    ZASADY FINANSOWANIA  Rekompensata  • Rekompensata - środki pieniężne lub inne korzyści majątkowe przyznane  operatorowi publicznego transportu zbiorowego w związku ze  świadczeniem usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.  Wypłacane z tytułu:  a) utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych  uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym,  lub  b) utraconych przychodów w związku ze stosowaniem uprawnień do  ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym ustanowionych  na obszarze właściwości danego organizatora, o ile zostały  ustanowione, lub  c) poniesionych kosztów w związku ze świadczeniem przez operatora  usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 

(…)


łatwiej byłoby o ujednolicenie systemu
transportu zbiorowego w całym Trójmieście i
utworzenie jednej wielkiej siatki połączeń,
również na tle całego województwa.
Proszę opisać/przeanalizować zasady
finansowania rozwoju publicznego
transportu zbiorowego i napotykane
na tym tle trudności, zaproponować
rozwiązania/model dla Metropolii
Zatoki Gdańskiej.
Nowa ustawa o transporcie publicznym.
Ogłoszona została…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz