FINANSOWANIE POTRZEB POŻYCZKOWYCH PAŃSTWA

Nasza ocena:

5
Pobrań: 21
Wyświetleń: 525
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
FINANSOWANIE POTRZEB POŻYCZKOWYCH PAŃSTWA - strona 1 FINANSOWANIE POTRZEB POŻYCZKOWYCH PAŃSTWA - strona 2

Fragment notatki:

FINANSOWANIE POTRZEB POŻYCZKOWYCH PAŃSTWA Potrzeby pożyczkowe państwa. Są to a) środki finansowe niezbędne do sfinansowania deficytu budżetowego oraz do dokonania spłat zobowiązań b) środki finansowe niezbędne na finansowanie udzielonych przez SP pożyczek
MF może w celu sfinansowania potrzeb pożyczkowych: a) zaciągać zobowiązania SP (np. poprzez emisję papierów wartościowych) a) zaciągać pożyczki i kredyty na rynku krajowym i zagranicznym
SP może w celu sfinansowania potrzeb pożyczkowych: a) zaciągać zobowiązania b) zaciągać kredyty i pożyczki
AD1.SKARBOWE PAPIERY WARTOŚCIOWE I ZASADY ICH EMISJI RODZAJE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH: SKARBOWE PAPIERY WARTOŚCIOWE - to zobowiązanie SP o charakterze pieniężnym lub niepieniężnym względem właściciela tego papieru. SPW opiewające na świadczenia pieniężne emituje MF, SPW opiewające na świadczenia niepieniężne emituje MinSP w porozumieniu z MF. Papiery te emitowane mogą być w granicach limitu zadłużenia określonego w ustawie budżetowej i z chwilą ich wykupu ulegają umorzeniu. Do SPW należą: SPO, OS, BS SKARBOWE PAPIERY OSZCZĘDNOŚCIOWE - to krótkoterminowe zobowiązanie SP względem osób fizycznych. OBLIGACJE SKARBOWE - to zobowiązanie SP o charakterze pienieżnym względem właściciela obligacji. Sprzedawane jest na rynku krajowym lub zagranicznym i są sprzedawane z dyskontem (sprzedaż poniżej nom. wartości) lub oprocentowane w postaci odsetek. Termin ich wykupu wynosi 1 rok. BONY SKARBOWE - to krótkoterminowe zobowiązanie SP o charakterze niepieniężnym względem właściciela bonu. Sprzedawane jest poniżej wartości nominalnej a następnie wykupowane po upływie okresu czasu po wartości nominalnej.
ZASADY EMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH:
Zasady emisji poszczególnych papierów wartościowych okresla MF w drodze rozporządzenia . Zawiera w nim: Limit kwot emisji Wartość nominalną danego papieru wartościowego Walutę emisyjną Zasady i Tryb sprzedaży Adresatów Ponadto aby emisja mogła dojść do skutku niezbędne jest wydanie przez MF LISTU EMISYJNEGO zawierającego szczegółowe informacje odnośnie świadczeń wynikających z emisji. Zawiera się tu: Datę emisji Cenę sprzedaży Stopę procentową Określenie sposobu i terminu wypłat należności AD2.ZASADY ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ PRZEZ SKARB PAŃSTWA Zaciąganie pożyczek i kredytów przez SP. Następuje wyłącznie na potrzeby finansowe budżetu państwa . Pożyczki i kredyty zaciągane są wiminieu SP przez MF (a w przypadku ich zaciągania na podstawie Umowy międzynarodowej gdzie jedną ze stron jest RM, wówczas dopiero RM może upoważnić MF do ich zaciągnięcia). ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz