Finanse publiczne - Umowa o dożywocie - Dochody publiczne

Nasza ocena:

5
Pobrań: 126
Wyświetleń: 756
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Finanse publiczne - Umowa o dożywocie - Dochody publiczne - strona 1 Finanse publiczne - Umowa o dożywocie - Dochody publiczne - strona 2 Finanse publiczne - Umowa o dożywocie - Dochody publiczne - strona 3

Fragment notatki:

FINASE PUBLICZNE 1. Pojęcie środków publicznych- * dochody publiczne, * środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, nie podlegające zwrotowi, * przychody budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu teryto­rialnego oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów pu­blicznych pochodzące: a) ze sprzedaży papierów wartościowych oraz z innych operacji fi­nansowych, b) z prywatyzacji majątku Skarbu Państwa oraz majątku jednostek samorządu terytorialnego, c) ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych; d) z otrzymanych pożyczek i kredytów, * przychody jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych uzyskiwane w związku z prowadzoną przez nie działalnością oraz pochodzące z innych źródeł. Środkami publicznymi mogą gospodarować jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych.
2. Dochody publiczne- * daniny publiczne, do których zalicza się podatki oraz inne świadczenia pieniężne, których obowiązek ponoszenia na rzecz państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych wynika z odrębnych ustaw, * pozostałe dochody uzyskiwane przez jednostki sektora finansów publicznych, do których zalicza się: a) opłaty, b) dochody z mienia, w szczególności z najmu oraz z dzierżawy i innych umów o podobnym charakterze oraz dywidendy od wniesionego kapitału, c) dochody ze sprzedaży majątku, rzeczy i praw, nic stanowiące przy chodów ze sprzedaży papierów wartościowych oraz innych operacji finansowych a także przychodów z prywatyzacji majątku Skarbu Państwa oraz majątku jednostek samorządu terytorialnego, d) spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej, e) inne dochody uzyskane na podstawie odrębnych przepisów, o ile pobierane przez organy finansowe z dochodów publicznych lub przez podległe albo nadzorowane przez te organy jednostki, sektora finansów publicznych.
3. Przychody publiczne - przychód jest to nabycie wpływów środków pieniężnych, którego następstwem będzie wypływ środków pieniężnych, lub wypływ, którego wcześniej był wpływ. 4. Wydatki publiczne - mogą być ponoszone na cele i wysokości ustalonych w ustawie budżetowej, uchwale budżetowej jednostki samorządu terytorialnego i w planie finansowym jednostki sektora finansów publicznych. Wydatki publiczne powinny być dokonywan e: * w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów; * w sposób umożliwiający terminową realizacje zadań; * w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.


(…)

… na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (lub zakładowe fundusze rehabilitacji osób niepełnosprawnych). Fundusze mogą prowadzić w ograniczonym zakresie działalność zarobkową, np. obejmując udziały w spółkach. Fundusze celowe: * Fundusz Ubezpieczeń Społecznych oraz związany z nim Fundusz Rezerwy Demograficznej; * Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników; * Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych; * Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; * Fundusz Alimentacyjny; * Fundusz Pracy; * Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej; * Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych; * Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa.
17. Pojęcie budżetu
- podstawowy plan finansowy państwa, charakter dyrektywny, obejmuje dochody i wydatki o charakterze bezzwrotnym…
…; * umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności (w części dotyczącej spłat lub dopłat); * umowy majątkowe małżeńskie; * ustanowienie hipoteki; * ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności; * umowy depozytu nieprawidłowego; umowy spółki (akty założycielskie). Obowiązek uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych ciąży solidarnie na stronach…
… zagranicznych, które nie podlegają zwrotowi, a także wydatki przeznaczone na współfinansowanie programów realizowanych z nie podlegających zwrotowi środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Poza tym nie później niż do dnia 15 grudnia roku budżetowego Rada Ministrów może ustalić, po uzyskaniu opinii sejmowej komisji finansów publicznych, która jest właściwa w sprawach budżetu, wykaz innych wydatków…
… trwania roku budżetowego, gdyż Minister Finansów zobowiązany jest do przedkładania Sejmowej Komisji Finansów Publicznych oraz Najwyższej Izbie Kontroli, w terminie do dnia 10 września, informacji o przebiegu wykonania budżetu państwa za I półrocze. 36. Zmiany budżetu w trakcie roku budżetowego
- parlament ma możliwość do­konywania zmian ustawy budżetowej, a tym samym i zawartego w niej budżetu państwa…
… przez Radę Ministrów nie są w Konstytucji RP określone.
40. Zakres podmiotowy odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
- ponoszą pracownicy sektora finansów publicznych oraz inne osoby dysponujące środkami publicznymi, w tym osoby odpowiedzialne za gospodarowanie środkami publicznymi przekazanymi podmiotom spoza sektora finansów publicznych. 41. Odpowiedzialność za naruszenie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz