Finanse publiczne i rynki finansowe - o przedmiocie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 252
Wyświetleń: 994
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Finanse publiczne i rynki finansowe - o przedmiocie - strona 1 Finanse publiczne i rynki finansowe - o przedmiocie - strona 2 Finanse publiczne i rynki finansowe - o przedmiocie - strona 3

Fragment notatki:


Nazwa przedmiotu Finanse publiczne i rynki finansowe - Rynki finansowe Kod ECTS Semestr Wydział: Kierunek: Specjalność:
Osoby prowadzące zajęcia: Wykład: dr Katarzyna Owsiak, dr Aleksandra Jurkowska Ćwiczenia: - System studiów: studia stacjonarne I stopnia
Status przedmiotu Forma zaliczenia Ilość godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS Wykłady Ćwiczenia egzamin
30 (15:15)
Język wykładowy Założenia i cele przedmiotu (w tym spodziewane efekty i kompetencje, którymi powinien się wykazać student po realizacji przedmiotu)
Prowadzący zakłada, że słuchacze wykładu dysponują podstawową wiedzą z zakresu finansów, ekonomii i bankowości. Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi zasadami funkcjonowania poszczególnych segmentów rynku finansowego oraz zdefiniowanie głównych uczestników i instrumentów każdego segmentu. Szczegółowej analizie poddany zostanie przy tym rynek pieniężny i kapitałowy. Po przeprowadzonym kursie student powinien umieć zdefiniować rynek finansowy, dokonać jego podziału według rozłącznych kryteriów, wymienić instrumenty rynku pieniężnego i kapitałowego oraz ich podstawowe cechy, a także stosować poznane w trakcie wykładu formuły obliczeniowe (m.in. pozwalające wyznaczyć ceny i dochodowości poznanych papierów wartościowych).
Treści programowe wykładu (w przypadku przedmiotów obowiązkowych z mocy rozporządzenia - dostosowanie do treści standardów; maksymalnie 15 tematów)
I. Ogólna charakterystyka rynku finansowego i podstawowe formuły odsetkowe występujące na rynku finansowym. Rynek finansowy -definicja pojęcia, Kryt eria podziału rynku finansowego ze szczególnym uwzględnieniem kryterium okresu obiegu instrumentu finansowego (podział na rynek pieniężny i kapitałowy). Podstawowe instrumenty stanowiące pr zedmiot obrotu na poszczególnych segmentach rynku finansowego, Typy formuł odsetkowych stosowanych przy wycenie instrumentów rynku finansowego. II. Lokaty i pożyczki międzybankowe.
Rodzaje lokat międzybankowych (lokaty jednodniowe, terminowe i forward), K wotowanie depozytów i lokat (stopy BID i OFFER), Kalkulacja stawek referencyjnych WIBID i WIBOR oraz POLONIA, LIBID i LIBOR, EURIBOR i EONIA. III. Bony pieniężne i bony skarbowe. Ogólne informacje o bonach pieniężnych i skarbowych, Podstawy prawne i cele

(…)

… września 2003 r. w sprawie emitowania bonów pieniężnych Narodowego Banku Polskiego, Dz. Urz. NBP Nr 15/2003, poz. 24 oraz Uchwała Nr 68/2005 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 9 grudnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie emitowania bonów pieniężnych Narodowego Banku Polskiego, Dz. Urz. NBP Nr 20/2005, poz. 28.
Uchwała Nr 20/2008 Rady Polityki Pieniężnej w sprawie zasad prowadzenia operacji…
… depozytów i lokat (stopy BID i OFFER),
Kalkulacja stawek referencyjnych WIBID i WIBOR oraz POLONIA, LIBID i LIBOR, EURIBOR i EONIA.
III. Bony pieniężne i bony skarbowe. Ogólne informacje o bonach pieniężnych i skarbowych,
Podstawy prawne i cele emisji,
Organizacja rynku pierwotnego i wtórnego (ewentualne ograniczenia podmiotowe w zakresie nabywania bonów),
Formuły odsetkowe,
Konwencje kwotowania…
… procentowych,
Podstawowe formuły obliczeniowe wykorzystywane przy operacjach warunkowych.
V. Certyfikaty depozytowe.
Ogólne informacje o certyfikatach (podział na certyfikaty kuponowe i dyskontowe, z kuponem stałym i zmiennym),
Podstawy prawne i cele emisji,
Organizacja rynku pierwotnego i wtórnego,
Formuły odsetkowe,
Konwencje kwotowania,
Podstawowe formuły obliczeniowe dla certyfikatów z kuponem stałym…
… finansowych
I. Bony pieniężne i bony skarbowe. formuła na wyznaczanie ceny(PV) w zależności od stopy dyskonta handlowego (d), formuła na wyznaczanie ceny (PV) w zależności od stopy dochodowości do wykupu (YTM),
formuła na wyznaczanie stopy dyskonta handlowego (d) przy danej cenie (PV),
formuła na wyznaczanie stopy rentowności do wykupu (YTM) przy danej cenie (PV),
formuła na wyznaczanie stopy zwrotu…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz