Finanse publiczne i polityka budżetowa jako podstawowe narzędzia polityki gospodarczej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 917
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Finanse publiczne i polityka budżetowa jako podstawowe narzędzia polityki gospodarczej - strona 1  Finanse publiczne i polityka budżetowa jako podstawowe narzędzia polityki gospodarczej - strona 2

Fragment notatki:

. Finanse publiczne i polityka bud żetowa jako podstawowe narzędzia polityki gospodarczej. Finanse publiczne - Jest to sektor przypisany ściśle polityce państwa. Finanse publiczne obejmują procesy związane z gromadzeniem, podziałem i wydatkowaniem środków publicznych, w oparciu o regulacje prawne oraz finansowaniem deficytu budżetowego i obs ługą długu publicznego . Podstawowe funkcje fin ansów publicznych to : alokacyjna (pa ństwo dysponując zasobami pieniężnymi w formie budżetu może przemieszczać środki finansowe na zadania, które ma obowiązek spełniać, albo też na dziedziny wymagające dofinansowania lub też na dziedziny, które ze swojej istoty nie przynoszą zysku a ich prowadzenie jest konieczne dla istnienia państwa i zbiorowych potrzeb obywateli) redystrybucyjna (tzw. wtórny podzia ł PKB ; w ka żdym współczesnym społeczeństwie istnieją potrzeby zbiorowe, które państwo powinno zaspokaja ć, co rodzi potrzebę stosowania mechanizmu podzielenia środków uzyskanych w sferze produkcyjnej do sfery nieprodukcyjnej; funkcja ta jest podstawą funkcji finansów publicznych) kontrolna (redystrybucja PKB dokonywana poprzez obieg pieni ężny pozwala poprzez ściśle określone reguły ewidencjonowania wszystkich zjawisk finansowych poprzez jednostki sektora publicznego na wyciąganie wniosków o stanie gospodarki państwa i przeciwdziałanie nadużyciom mogących powstać w gospodarowaniu finansami publicznymi; umożliwia także kontrole prowadzenia tejże gospodarki) stabilizacyjna (spe łnianie przez finanse publiczne ww. 3 funkcji powoduje materializowanie się funkcji 4; polega ona na tym, że prawidłowe alokowanie środków, ich redystrybucja oraz wnikliwa kontrola umożliwia wypełnianie przez państwo celu nadrzędnego tzw. stabilizacji gospodarczej- zmniejszanie bezrobocia, regulowanie popytu publicznego, rozwój harmonijny równomierny; mechanizm tej funkcji polega na tym, że państwo poprzez dobór odpowiednich źródeł swoich dochodów oraz ustalenie kierunków ich wydatkowania może zachęcać lub zniechęcać podmioty do aktywności gospodarczej) Polityka bud żetowa - polega na regulacji wysokości oraz proporcji dochodów i wydatków budżetowych . Obejmuje politykę podatkową (fiskaln ą) oraz politykę wydatków budżetowych . Polityka budżetowa wyodrębniana jest nie ze względu na specyfikę realizowanych celów, lecz ze względu na specyfikę środków, którymi się posługuje. Jej cele muszą być zgodne z celami polityki gospodarczej i społecznej państwa. Polityka budżetowa zajmuje się sposobami wykorzystania dochodów i wydatków publicznych do realizacji stojących przed państwem zadań. Dochody i wydatki budżetowe wykorzystywane są do zapewnienia wykonania określonych usług publicznych, ochrony istniejących instytucji polityczno-ustrojowych, zapewnienia rozwoju i ochrony określonych dziedzin i form działalności gospodarczej i realizacji określonych przemian w gospodarce. Głównym środkiem realizacji polityki budżetowej jest

(…)

automatycznych stabilizatorów (np. w celu zmiany aktualnego stanu popytu globalnego). Aktywna polityka budżetowa może mieć charakter:
ekspansywny - pobudzenie popytu globalnego poprzez zwiększenie wydatków państwa lub obniżenie podatków. Powoduje to uaktywnienie procesów gospodarczych i wzrost dochodu narodowego; restrykcyjny - państwo ogranicza nadmierny popyt globalny przez zmniejszenie wydatków budżetowych…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz