Finanse publiczne, a unia monetarna

Nasza ocena:

5
Pobrań: 112
Wyświetleń: 2303
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Finanse publiczne, a unia monetarna - strona 1 Finanse publiczne, a unia monetarna - strona 2 Finanse publiczne, a unia monetarna - strona 3

Fragment notatki:Wykłady mogą stanowić bezcenny materiał do nauki z finansów publicznych.

WYKŁAD 3 23.10.2010
1. Podstawowe zadania Eurosystemu (art. 127 TFUE)
Do podstawowych zadań Eurosystemu należą:
Definiowanie i realizacja polityki pieniężnej Unii
Przeprowadzanie operacji walutowych
Utrzymywanie oficjalnych rezerw dewizowych państw członkowskich i zarządzanie nimi (zarządzanie portfelem)
Wspieranie należytego działania systemów płatniczych.
Inne zadania Eurosystemu:
Wyłączne prawo EBC do wydawania zgody na emisje banknotów na obszarze euro
Zbieranie przez EBC, we współpracy z krajowymi bankami centralnymi, od władz krajowych lub bezpośrednio od podmiotów gospodarczych informacji statystycznych niezbędnych do wykonywania swoich zadań
Przyczynianie się Eurosystemu do sprawnego prowadzenia polityki realizowanej przez właściwe władze a odnoszącej się do finansowego nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi oraz zapewnienia stabilności systemu finansowego
W ramach współpracy międzynarodowej i europejskiej utrzymywanie przez EBC roboczych kontaktów z odpowiednimi zewnętrznymi instytucjami, organami i forami, zarówno unijnymi jak i międzynarodowymi, jeżeli współpraca ta jest związana z zadaniami powierzonymi Eurosystemowi.
2. Polityka pieniężna obszaru euro:
Instrumentem realizacji polityki pieniężnej mającej zapewnić stabilizacje cen jest decydowanie o poziomie i zmianach krótkookresowych stóp procentowych. Strategicznym celem tej polityki jest utrzymywanie w średnim okresie inflacji liczonej jako zmiany zharmonizowanego wskaźnika cen artykułów i usług konsumpcyjnych w obszarze euro poniżej 2% rocznie
Ramy analityczne dla prowadzenia polityki pieniężnej obejmują zarówno analizy sytuacji gospodarczych w krajach członkowskich, jak i analizy rynków pieniądza. Analiza sytuacji gospodarczej obejmuje czynniki kształtujące ceny w średnim okresie a dotyczące zmian popytu i podaży na rynkach towarów i usług oraz czynników produkcji z jednej strony i na rynkach finansowych z drugiej strony
Natomiast analiza rynków finansowych dotyczy długoterminowych związków między cenami a podażą pieniądza, w tym wpływu polityki kredytowej na przewidywane zmiany cen i na wzrost gospodarczy. Szczególnie uważnie badanym agregatem pieniężnym jest M3 (tj. najszersza definicja pieniądza).
3. Operacje dewizowe w ramach Eurosystemu obejmują:
Interwencje walutowe oraz
Takie operacje jak sprzedaż przychodów odsetkowych z aktywów walutowych i tzw. transakcje handlowe.
4. Utrzymywanie oficjalnych rezerw dewizowych jest związane z zarządzaniem przez EBC trzema portfelami:
Portfelem rezerwy walutowej, który gwarantuje EBC płynność wystarczającą do przeprowadzania operacji dewizowych
Portfelem funduszy własnych, który jest rezerwą EBC na pokrycie ewentualnych strat


(…)

… TUE):
Rada Europejska nadaje Unii impulsy niezbędne do jej rozwoju i określa ogólne kierunki i priorytety polityczne. Rada Europejska nie pełni funkcji prawodawczej.
Do zadań Rady Europejskiej należy określanie politycznych wytycznych Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa, formułowanie głównych kierunków polityki społecznej i gospodarczej i zajmowanie oficjalnego stanowiska w sytuacjach…
… w Traktatach. Z wyjątkiem wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa oraz innych przypadków przewidzianych w Traktatach, zapewnia reprezentację Unii na zewnątrz. Podejmuje inicjatywy w zakresie rocznego i wieloletniego programowania Unii w celu osiągnięcia porozumień międzyinstytucjonalnych.
O ile Traktaty nie stanowią inaczej, akty prawodawcze Unii mogą zostać przyjęte wyłącznie na wniosek Komisji…
… tej liczby. Członkowie Komisji są wybierani spośród obywateli państw członkowskich na podstawie systemu bezwzględnie równej rotacji pomiędzy państwami członkowskimi, który pozwala odzwierciedlić różnorodność demograficzną i geograficzną wszystkich państw członkowskich. System ten jest ustanawiany jednomyślnie przez Radę Europejską zgodnie z artykułem 244 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej
… 7.11.2010
1. Procedura nadmiernego deficytu.
jeżeli państwo członkowskie nie stosuje się do decyzji w sprawie istnienia nadmiernego deficytu, Rada może zastosować lub zaostrzyć jedną lub kilka z następujących sankcji:
Zażądać opublikowania dodatkowych informacji, które określi Rada, przed emisją obligacji i papierów wartościowych
Wezwać Europejski Bank Inwestycyjny do ponownego rozważenia polityki…
… prezesa, wiceprezesa i członków Zarządu EBC
Rada Europejska stanowi zwykłą większością w kwestiach proceduralnych oraz w sprawie przyjęcia swojego regulaminu wewnętrznego. Inne decyzje, w tym dotyczące składów Rady innych niż Rady do Spraw Ogólnych i Rady do Spraw Zagranicznych wymagają większości kwalifikowanej. Kompetencje Rady Unii Europejskiej:
Prawodawcze:
Wydawanie aktów prawotwórczych
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz