Finanse przedsiębiorstwa - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1540
Wyświetleń: 2702
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Finanse przedsiębiorstwa - wykład - strona 1 Finanse przedsiębiorstwa - wykład - strona 2 Finanse przedsiębiorstwa - wykład - strona 3

Fragment notatki:...II Sposoby przywracania równowagi finansowej
Mix finansowy czyli dobór rożnych sposobów przywracania równowagi przy uwzględnieniu ich dostępności i kosztu kapitału.
1) Sposoby ograniczania zapotrzebowania na KON:
- racjonalizacja zapasów
- zaoferowanie odbiorcom „opustów cenowych za płatność”- tj. za przedpłatę, za płatność gotówkową lub za przyspieszenie płatności w relacji do przyjętego terminu
- cesja wierzytelności
- obrót wierzytelnościami
- kompensaty
- factoring- usługa polegająca na nabywaniu k-terminowych, pieniężnych wierzytelności handlowych przez faktora przed terminem ich płatności i za określonym wynagrodzeniem.
- forfaiting
2) Wzrost zobowiązań o okresie wymagalności poniżej jednego roku osiągnąć można poprzez:
- zaciąganie kredytów k-terminowych
- emisję k-terminowych papierów dłużnych
- wykorzystanie przedpłat i zaliczek...


...XX Zalety finansowe przedsiębiorstwa poprzez emisję akcji zwykłych:
- akcje zwykłe nie pociągają za sobą żadnych stałych opłat (jeśli spółka nie generuje zysków, nie musi wpłacać dywidendy akcjonariuszom zwykłym)
- akcje zwykłe nie mają ustalonego terminu wymagalności- jest to trwały kapitał własny, który nie musi być zwracany
- zwykły kapitał akcyjny stanowi dla wierzytelności spółki ochronę przed skutkami strat, a więc sprzedaż akcji zwykłych zwiększa zdolność kredytową firmy. Akcje zwykłe jest niekiedy łatwiej sprzedać niż dług. Są one bardziej atrakcyjne dla niektórych inwestorów, ponieważ:
a) akcje zwykłe zapewniają inwestorom lepszą ochronę przed inflacją niż obligacje
b) dochody z …. Zysków kapitałowych od akcji zwykłych nie podlegają opodatkowaniu, aż do momentu realizacji tych zysków....


Finanse przedsiębiorstwa- Maria Sierpińska
I Rodzaje decyzji finansowych
1) Długoterminowe dotyczące:
- inwestycji rzeczowych i finansowych oraz źródeł ich finansowania
- optymalizacji relacji dochód i ryzyko związanych z podejmowaniem decyzji inwestycyjnych
- prowadzenia aktywnej polityki przejęć i fuzji oraz dywestycji cykli podejmowania się majątku obniżającego wartość przedsiębiorstwa
2) Krótkoterminowe odnoszące się do:
- zarządzania kapitałem obrotowym netto
- zarządzania aktywami obrotowymi
- doboru krótkoterminowych źródeł finansowania dla zapewnienia płynności finansowej przy stosunkowo niskich kosztach alternatywnych
II Sposoby przywracania równowagi finansowej
Mix finansowy czyli dobór rożnych sposobów przywracania równowagi przy uwzględnieniu ich dostępności i kosztu kapitału.
1) Sposoby ograniczania zapotrzebowania na KON:
- racjonalizacja zapasów
- zaoferowanie odbiorcom „opustów cenowych za płatność”- tj. za przedpłatę, za płatność gotówkową lub za przyspieszenie płatności w relacji do przyjętego terminu
- cesja wierzytelności
- obrót wierzytelnościami
- kompensaty
- factoring- usługa polegająca na nabywaniu k-terminowych, pieniężnych wierzytelności handlowych przez faktora przed terminem ich płatności i za określonym wynagrodzeniem.
- forfaiting
2) Wzrost zobowiązań o okresie wymagalności poniżej jednego roku osiągnąć można poprzez:
- zaciąganie kredytów k-terminowych
- emisję k-terminowych papierów dłużnych
- wykorzystanie przedpłat i zaliczek
- wynegocjowanie dłuższych terminów płatności zobowiązań wobec dostawców
- szersze wykorzystanie weksli w obrocie gospodarczym
- odroczenie płatności podatków i składek ZUS
- skorzystanie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
3) sposobu uzupełniania KON:
a) zwiększenie kapitałów stałych można

(…)

… -inne formy lokat
4) Uzupełnianie niedoboru gotówki:
-kredyt kasowy w rachunku bieżącym -kredyt kasowy w rachunku kredytowym -kredyty wekslowe/dyskontowe -kredyty obrotowe -kredyty sezonowe (np. zboża itd.) -faktoring i forfaiting -opusty cenowe na płatność -emisja krótkoterminowych papierów dłużnych w postaci weksli, obligacji i innych

… Ze względu na formę uregulowania środków, wyróżnia się:
- kredyt w rachunku bieżącym- kredyt udzielany jest w ramach rachunku bieżącego i spłacany jest z..
- kredyt w rachunku kredytowym- bank udziela kredytu, który rejestrowany jest na odrębnym rachunku, spłata kredytu następuje ze środków na rachunku bieżącym na podstawie polecenia przelewu
- kredyt wekslowy- udzielany na dyskonto weksli
XIX Leasing(dzierżawa)- jest umową posiadającą zarówno cechy umowy najmu(dzierżawy) jak i kredytu.
Leasing- oznacza upoważnienie przez właściciela obiektów majątku trwałego do ich użytkowania w ustalonym okresie w zamian za uzgodnienie ratalne opłaty. Leasing to zarówno decyzja inwestycyjna jak i finansowa.
1) Strony umowy:
-Leasingobiorca(korzystający)- to wynajmujący składniki majątkowe w zamian za opłaty…
… leasingodawcy
- okres umowy to więcej niż 40% czasu amortyzacji
- raty leasingowe wraz z opłatą wstępną stanowią koszt uzyskania przychodu dla leasingobiorcy
- podatek VAT doliczany jest do każdej raty leasingowej
- leasingobiorca ma prawo wykupić przedmiot leasingu po upłynięciu okresu umowy leasingu.
b) Leasing finansowy(kapitałowy, inwestycyjny):
- koszt uzyskania przychodu leasingobiorcy stanowi…
… na obligacje
- podniesienie kapitałów własnych poprzez emisję nowej serii akcji, skierowanej na rynek lub do inwestora strategicznego
- venture capital- zaangażowanie funduszy wysokiego ryzyka
b) do sposobów obniżania aktywów stałych zaliczamy:
- sprzedaż i leasing zwrotny wydzielonych aktywów
- sprzedaż wyodrębnionych aktywów rzeczowych
- sprzedaż posiadanych aktywów finansowych
- wyodrębnienie spółki…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz