finanse przedsiebiorstw

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1148
Wyświetleń: 5740
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
finanse przedsiebiorstw - strona 1 finanse przedsiebiorstw - strona 2 finanse przedsiebiorstw - strona 3

Fragment notatki:

doc zajmuje 166 stron i zawiera kompletne notatki z wykładów z przedmiotu Finanse publiczne prowadzonego przez prof. zw. dr hab. inż. Wiktora Krawczyka w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

Zagadnienia przedstawione w notatce poruszają m.in. następujące tematy: funkcjonowanie firmy, zdolność produkcyjna, ruch okrężny kapitału, próg rentowności (zysku), kształtowanie struktury kapitałów, źródła pozyskiwania kapitałów własnych, źródła długoterminowych kapitałów obcych, źródła obcych kapitałów krótkoterminowych, wpływ struktury kapitałów na zyskowność firmy, relacje między strukturą majątku i kapitałów, strategie finansowania środków obrotowych, związki między strukturą kapitału i ryzykiem, zarządzanie majątkiem trwałym, dobór wielkości zdolności produkcyjnej, wykorzystanie zdolności produkcyjnej, optymalizacja nadwyżki finansowej przez dobór zasad amortyzacji majątku trwałego, zarządzanie majątkiem obrotowym, gospodarka zapasami, gospodarka zasobami pieniężnymi , zarządzanie należnościami, sprzedaż na kredyt źródłem należności, podstawowe strategie udzielania kredytu odbiorcom, kalkulacja opłacalności sprzedaży kredytowej, zasady oceny wiarygodności płatniczej klienta oraz udzielania kredytów, windykacja należności, źródła finansowania udzielanych kredytów handlowych, kształtowanie płynności finansowej, formy rozliczeń pieniężnych w obrotach krajowych, płynność finansowa jednostki, gospodarka zasobami pieniężnymi. W notatce prócz opisów, znajdują się również rysunki, tabele, wykresy.

Notatka pozwoli na usystematyzowanie i uzupełnienie wiedzy z przedmiotu Finanse przedsiębiorstw. Umożliwi bardzo dobre przygotowanie się do zajęć i egzaminu.

W Y K Ł A D Y
FINANSE PZEDSIĘBIORSTW
2. FUNKCJONOWANIE FIRMY
2.1. Struktura kapitałowo - majątkowa firmy
Prawidłowo ukształtowana struktura kapitałowa firmy zakłada, że będzie ona dysponować:
kapitałami własnymi,
kapitałami obcymi.
Kapitał Majątek
własny trwały
Kapitał obcy Rys. 3. Pierwszy stopień pokrycia
Kapitał własny winien być przeznaczony na pokrycie zakupionego majątku trwałego. Obce środki winny być przeznaczone na zakup majątku obrotowego. Takie sytuacja zdarzają się jednak bardzo rzadko. Stąd dopuszcza się sytuację, w której wykorzystuje się kapitały obce długoterminowe do finansowania majątku trwałego.
Kapitał Majątek
własny trwały
Kapitały obce Majątek
długoterminowe obrotowy Rys. 4. Drugi stopień pokrycia
Kapitał własny wraz z kapitałami obcymi długoterminowymi bardzo często jest nazywany kapitałem stałym, gdyż funkcjonuje on w przedsiębiorstwie w długich przedziałach czasowych.
Podstawową relacją majątkowo-kapitałową jest relacja pomiędzy kapitała­mi obcymi a majątkiem obrotowym. Relacja ta jest nazywana wskaźnikiem zaangażo­wania kapitałów obcych, który zapisujemy następująco:
Wskaźnik zaangażowania kapitałów obcych =
Wskaźnik zaangażowania kapitałów obcych może być równy jedności, a także może się kształtować powyżej lub poniżej jedności. Jeżeli jest on równy jedności, tzn., że majątek obrotowy jest w pełni pokryty kapitałami obcymi. Zachowana jest wówczas złota zasa­da bilansowa w odniesieniu do składników majątku obrotowego. Jeżeli wskaźnik zaanga­żowania kapitałów obcych jest wyższy od jedności, to kapitały obce finansują nie tylko ma­jątek obrotowy, ale także część majątku trwałego. Natomiast kiedy wskaźnik zaangażowa­nia kapitałów obcych kształtuje się poniżej jedności, wówczas majątek obrotowy jest w części sfinansowany kapitałem stałym. Ta część kapitał ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz