Finanse międzynarodowe - materiały

Nasza ocena:

3
Pobrań: 294
Wyświetleń: 3402
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Finanse międzynarodowe - materiały - strona 1

Fragment notatki:

Dokument porusza zagadnienia takie jak: EBOiR a LIBOR, elementy światowego systemu finansowego, światowy rynek finansowy, czynniki kryzysogenne, globalizacja, internacjonalizacja, koncentracja, aprecjacja, deprecjacja, dewaluacja, rewaluacja, internacjonalizacja, Bretton Woods. Dokument porusza także zagadnienia takie jak: przyczyny rozpadu systemu, globalizacja a terroryzm, globalizacja, globalizacja a wyzwania ekorozwoju, prawo Kopernika – Greshmana, teoria parytetu siły nabywczej, finanse międzynarodowe, zasady ustalania kursów walutowych w Polsce, czynniki wpływające na kursy walutowe, czynniki wpływające na kurs walut, ryzyko kursowe,.

X/Y=U/Y:U/X lub Y/X=U/X:U/Y wspólna waluta bazowaUSD/CHF = 1,6230/1,6240
USD/PLN = 3,7880/3,7890
PLN/CHF= 1,6230:3,7890/1,6240:3,7880=0,4283/0,4287
X/Y=X/U:Y/U lub Y/X=Y/U:X/U wspólna waluta kwotowana
CAD/USD=0,8950/08953
GBP/USD=1,4430/1,4560
CAD/GBP=0,8950:1,4560/0,8953:1,4430=0,6147/0,6204
X/Y=X/U*U/Y LUB Y/U=1/(X/U*U/Y)
GBP/USD=1,6430/1,6560
USD/PLN=3,7880/3,7890
GBP/PLN=1,6430*3,7880/1,6560*3,7890=6,2237/6,2746
Dewaluacja -urzędowe obniżenie waluty krajowej względem walut obcych (waluta krajowa osłabia się) DEPRECJACJA
Rewaluacja - urzędowe podniesienie waluty krajowej względem walut obcych APRECJACJA
wielkość aprecjacji.deprecjacji dla waluty bazowej
(s1-s0)/s0
wielkość aprecjacji/deprecjacji dla waluty kwotowanej
(s0-s1)/s1
s0- wartość początkowa walutowej(bazowej w walucie kwot.)
s1-aktualna wartość waluty(bazowej w walucie kwot.)
przykład1
Kurs GBP/PLN zmienił się z poziomu 6,3567 do 6,4573. Określ aprecjacje/deprecjacje GBP i PLN:
aprecjacja/deprecjacja GBP:
(s1-s0)/s0=(6,4573-6,3567)/6,3567=0,0158=1,58%
aprecjacja/deprecjacja PLN:
(s0-s1)/s1=(6,3567-64573)/6,4573=-0,0155=-1,55%
Wzrost kursu GBP/PLN spowodował deprecjacje PLN o 1,55%, aprecjacje GBP o 1,58%
przykład2
od 1999r do 2002r. Cena usł.w zakładzie kosmetycz.w Splicie wzrosła ze 100 do 175 kun. W tym samym czasie kurs USD/HRK zmienił z 7,65 do 7,25. O ile zmienił się koszt analizowanej usługi w okresie 1999-2002, wyrażony w USD?
Cena usługi w $ w 1999 - 100/7,65=13,07 USD
cena usługi w $ w 2002 - 175/7,25=24,14 USD
w rezultacie cena usługi wzrosła:
(24,14-13,07)/13,07=0,8469778=84,7%
Na ten wzrost składa sie aprecjacja HRK o 5,52% oraz podniesienie ceny doby hotelowej o 75%:
s0-s1/s1=(7,65-7,25)/7,25=0,05517=5,52%
P1-P0/P0=175-100/100=0,75=75%
Zredukowana formuła Bretton Woods: CQ=(0,01 Y + 0,025 R + 0,05 P + 0,2276 VC) x (l + C/Y)
2. Formuła Schemat III: CQ=(0,0065 y + 0,0205125 R + 0,78 P + 0,4052 VC) x (l + C/Y) 3. Formuła Schemat IV: CQ(0,0045y+0,03896768 R + 0,Q7 P + 0,76976 VC) x (l + C/Y) gdzie: Y- PKB w ostatnim roku, R - średni stan rezerw w ostatnim roku, P - średni stan płatności w ostatnim roku, powyżej średniej z ostatniego 5-letniego okresu,
C - średni stan wpływów w ostatnim roku, powyżej średniej z ostatniego 5-letniego okresu, VC - zmienność bieżących wpływów liczona jako standardowe odchylenie od 5-letniej średniej powyżej wpływów z l3-letniego okresu. Przykład
PKB-600mld; R-2mld; P-100mld; C-120mld
CQ=(0,01*600mld+0,025*2mld+0,05*100mld)(1+120mld/600mld)=13,26mld
CQIII=(0,0065*6000mld+0,0205125*2mld+0,78*100mld)(1+0,2)=14,09mld


(…)

… międzynarodowe potrzebne na sfinansowanie deficytu bilansu płatniczego i nie zapewniało dyscypliny bilansu płatniczego.
Powstanie i funkcjonowanie systemu walutowego Bretton Woods wynikało z ówczesnej polityczno - ekonomicznej roli Stanów Zjednoczonych. Tylko Stany Zjednoczone bezpośrednio po II wojnie światowej mogły spełniać rolę gwaranta wymienialnością na złoto. Oparcie systemu na dolarze amerykański mógł być walutą światową z zapewnioną zewnętrzną wymienialnością na złoto. Oparcie systemu na dolarze amerykańskim jest podstawą jego określenia jako system dewizowy, zewnętrzna wymienialność dolara na złoto - jako złoty, łącznie więc dewizowo złoty. W latach 1949 - 1970 wojna koreańska, kryzys kubański, wojna indochińska osłabiły ekonomikę kraju. Polityczno - militarnemu zaangażowaniu Stanów Zjednoczonych…
…) podwyższonymi ( w zależności od popytu na dane waluty) zazwyczaj o 30-50%. Dostęp do
walut turystycznych był ograniczony, dlatego też kwitł czarny rynek. Różnice między kursami oficjalnymi i czarnorynkowymi zwiększyły się przed wszystkim pod wpływem zaburzeń społecznych i procesów inflacyjnych.
W ujęciu przedmiotowym kursy mogą być inne dla importerów dóbr inwestycyjnych, inne dla eksporterów…
… tlenu; rozwój transportu - efekt cieplarniany). Odniesienie ekonomiczne, to różnego rodzaju przeniesienia skutków działań i zjawisk ekonomicznych z regionu źródłowego na inne regiony. Realizuje się poprzez zarówno proliferację samych zjawisk (np. kryzysów gospodarczych czy finansowych), jak ich skutków. Cechy: internacjonalizacje i koncentracje w sferze gospodarki i finansów.
Internacjonalizacja…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz