Finanse i bankowość - Organizacja bankowości w Polsce

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 595
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Finanse i bankowość - Organizacja bankowości w Polsce - strona 1 Finanse i bankowość - Organizacja bankowości w Polsce - strona 2 Finanse i bankowość - Organizacja bankowości w Polsce - strona 3

Fragment notatki:

BANKOWOŚĆ I FINANSE
I. Organizacja bankowości w Polsce. II. Narodowy Bank Polski.
Zadania NBP Organizacja NBP (organy NBP) III. Komisja Nadzoru Bankowego.
IV. Fundusze własne NBP.
V. Drugi szczebel bankowości - banki komercyjne.
Czynności banków komercyjnych Grupy rodzajowe produktów kredytowych Rodzaje kredytów pod względem płynności Podział kredytów ze względu na przedmiot kredytowania Kryterium podmiotowe kredytów Kryterium według klas ryzyka kredytowego Podział kredytów ze względu na sposób ich zabezpieczenia Kryterium według waluty Pożyczki pieniężne i lombardowe Awale kredytowe czyli gwarancje i poręczenia Weksle Faktoring Forfaiting Leasing VI. Co to jest ?
Nadzór bankowy, jak funkcjonuje w Polsce. Rezerwy obowiązkowe (do jakiej kwoty i co w zamian banki komercyjne muszą zrobić) I. Organizacja bankowości w Polsce. Reforma rozpoczęła się w 1987 roku wyodrębnieniem z NBP - PKO BP. Faktycznie reforma rozpoczęła się w 1989 roku, gdy zaczęły działalność operacyjną wyłonione z NBP banki komercyjne. Banki te były początkowo bankami państwowymi, później przekształciły się w jednoosobowe spółki Skarbu Państwa, a następnie w spółki prywatne. Np. BSK, Bank Zachodni, Bank Gdański, Bank Wielkopolski, Bank Gospodarczy w Warszawie, Bank Pomorski w Szczecinie.
W 1989 roku struktura banków kształtowała się następująco:
NBP 9 banków komercyjnych Bank Handlowy, BGŻ, PKO BP 1663 Banki Spółdzielcze (aktualnie pozostało ok. 1200) Po reformie oddzielono funkcje banku centralnego od funkcji banków komercyjnych.
NBP zaprzestał kredytować podmioty gospodarcze i pozostawił następujące funkcje:
banku emisyjnego banku państwa (prowadzi rachunek skarbowy) banku banków (ustala rezerwy obowiązkowe, refinansowanie banków, udziela kredytów: redyskontowy, refinansowy, lombardowy) operacje otwartego rynku II. Narodowy Bank Polski. NBP posiada osobowość prawną, nie podlega wpisowi do rejestru przedsiębiorstw państwowych, działalność prowadzi na obszarze RP, siedziba - Warszawa, prezes Hanna Gronkiewicz - Waltz.
Podstawowym celem działalności NBP jest utrzymanie stabilnego poziomu cen przy jednoczesnym wspieraniu polityki gospodarczej rządu o ile nie ogranicza to podstawowego celu.
Zadania NBP:

(…)

… regulowanie płynności banków oraz ich refinansowanie kształtowanie warunków niezbędnych dla rozwoju systemu bankowego w Polsce (np. tworzenie bankowego funduszu gwarancyjnego) opracowanie sprawozdawczego bilansu płatniczego oraz bilansów należności i zobowiązań zagranicznych państwa NBP ma wyłączne prawo emisji znaków pieniężnych RP, może być członkiem międzynarodowych instytucji finansowych i bankowych…
… dokonywanie okresowych ocen stanu ekonomiczno - finansowego banku opiniowanie zasad organizacji nadzoru bankowego i ustalanie trybu jego wykonania Skład KNB:
przewodniczący (prezes NBP) z-ca przewodniczącego (minister finansów) przedstawiciel prezydenta prezes zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego przewodniczący komisji papierów wartościowych i giełdy przedstawiciel ministra finansów Generalny Inspektor…
…, w którym określa: nazwę banku, jego siedzibę, nazwy (nazwiska) założycieli i obejmowane przez nich akcje, wysokość kapitału założycielskiego, oraz warunki po których spełnieniu KNB zezwoli na rozpoczęcie przez bank działalności, także zatwierdza projekt statutu banku, który powinien być zgodny z zezwoleniem na utworzenie banku.
Działalność banków oraz oddziałów i przedstawicielstw banków zagranicznych podlega…
… się do zapłaty)
trasowany - zwany też ciągnionym - w którym wystawca zleca wskazanej na wekslu osobie zapłacenie określonej kwoty. Wierzyciel wekslowy - remitent.
Domicyliat - ten który płaci
Wystawca weksla, akceptant, poręczyciele (awaliści), indosanci - dłużnicy wekslowi.
Indosanci ( pierwszym indosantem jest remitent)
Indosatariusz (nabywca weksla), indos umieszcza się na odwrocie weksla.
Kredyt dyskontowy…
… akceptoralnego z punktu widzenia nabywcy instrumentu finansowego np. Poręczenie najczęściej w postaci awalu. Awalu udziela pierwszorzędny bank w kraju importera na wekslu własnym importera lub zaakceptowanym przez niego wekslu ciągnionym przez eksportera.
Leasing
Leasing - polega na dostarczeniu przez leasingodawcę leasingobiorcy ustalonego umownie wyposażenia, urządzeń, budynków itp. leasingobiorca zobowiązuje…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz