Filozofia społeczna - wykład 4

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1078
Wyświetleń: 2723
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Filozofia społeczna - wykład 4 - strona 1 Filozofia społeczna - wykład 4 - strona 2

Fragment notatki:


Wykład IV - 17.03.2011 Paostwo Platona (c.d.): Bycie najdoskonalszym  w paostwie  Platona jest żmudnym  procesem. Własnośd prywatna  prowadzi  do nierówności  i chciwości  (władca mógłby  się stad tyranem).  Platon był nie  tyle przeciwnikiem  posiadania  ale zarobkowaniu  przy  pracy fizycznej. Nie można byd dzielnym  jeżeli  swoje życie powierzamy  zarobkowaniu;  nie jest się wtedy  zdolnym  do rządzenia. Dzielnośd  wyklucza  bogactwo i  vice versa . Zła jest też nędza,  gdyż  pcha do upodlenia  i rodzi  zbrodnię.  Problem wolności u Platona - wizja antydemokratyczna  i antyliberalna.  Platon twierdzi,  że wolności w paostwie byd nie może. Nie  może byd "puszczona  w żywioł społeczny".  Wolnośd ma tendencję  do przechodzenia  w działania  antyspołeczne.  Wizja Platona to  wizja wychowania człowieka. Według  Platona człowiek nie  ma dyscypliny  w sobie. Mądrośd jest ważniejsza  od wolności. Liczy praca nad sobą. Wolnośd to paraliż  społeczny; to paraliż  umysłu. Platon chciałby,  aby życie polityczne  było wirtuozerią.  "Wolnośd  wyrasta  z  niewiedzy", "Sprawiedliwośd  to ład społeczny", "Wolnośd  to dezintegracja  duszy". Platon był  zwolennikiem  rządów  arystokracji ; chodzi o arystokrację ludzi  mądrych.  Jednak  przechodzi  to w   timokrację , czyli  degenerację  (polityka  jest budowana  po to, żeby budowad  ambicje). Cała degeneracja  powstaje przez  wzrost egoizmu.  System  ten  może się przekształcid  w  oligarchię  - rządzi  bogactwo. Przedostatnim  etapem jest   demokracja  - rządzi wolny lud;  rządzi  wolnośd.  Najgorszym systemem  jest  tyrania  - rządzi   zwierzę  a nie  człowiek  (kontrolują  człowieka popędy  a nie rozum). Metafora Erosa  - metafora wznoszenia  się u Platona w dialogu  "Uczta" (lub  "Biesiada").  Jest to dialog bardzo  ciepły. Eros powstał z  Biedy (matka)  i Bogactwa (ojciec). Te dwa pierwiastki  spotykają się na uczcie. Bieda Bogactwo Ciało Duchowośd Popędy Mądrośd Niewiedza - Śmiertelnośd Nieśmiertelnośd EROS Człowiek kontroluje  swoje popędy,  rozumie,  ma pokłady  intelektualne,  które pomagają żyd. Eros (człowiek)  jest trochę śmiertelny i  trochę nieśmiertelny.  Duchowośd i mądrośd  sprawiają,  że człowiek jest nieśmiertelny.  Idea człowieka zawsze przetrwa.  Mit o połówkach - każdy z nas szuka  swojej połówki. Platon odstępuje  od przyziemnej  myśli  reprodukcji  społeczeostwa  a skupia  się  na tworzenia idei i mądrości. Eros to filozofia. Filozofia to ciągłe przekraczanie  śmiertelności.  Człowiek  wznosi się ku  pierwiastkowi  boskiemu.  Metafora Erosa 

(…)

… stopniem jest miłośd do nauki (bycie w szkole jest podszyte erosem). Ostatnim poziomem jest mi łośd
do idei.
Całkowite zespolenie pierwiastka męskiego i żeoskiego - idealnym modelem zespoleniem jest zespolenie cielesne. Jeśli ktoś nie
potrafi kochad fizycznie to nie potrafi kochad boga. Miłośd fizyczna jest doświadczeniem mającym swój odpowiednik absolutny.
Filozofowie to ludzie zakochani w mądrości. Osoba zakochana w idei jest kochanką bogów.
Platon próbuje rozwiązad problemy egzystencjonalne człowieka poprzez politykę. Pozostawia dwa ideały:
- Dobro wspólne jest ważniejsze niż dobro jednostki,
- Ktoś kto poświęca się polityce, musi mied najwyższe kompetencję.
Sofiści:
Jest to grupa rówieśnicza dla Sofistów. Nie utożsamiali się z filozofami. Chcieli byd nauczycielami. Dwóch najważniejszych:
- Protagoras,
- Gordiasz.
Protagoras - Człowiek jest miarą wszechrzeczy - u Platona idea jest miarą wszechrzeczy. Natomiast Protagoras "zamyka jaskinię", bo
to człowiek jest absolutem dla rzeczy widzialnych i niewidzialnych; najważniejsza jest praktyka społeczna.
Sofiści są relatywistami - wszystko jest względne. Według Sofistów istnieje "prawda" a nie "Prawda"! Nie można wskazad jednego
stałego elementu dla wszystkich. Ludzie podnieśli treści relatywne do treści absolutnych. Potwierdzeniem tego wszystkiego jes t
konwencjonalizm. Ludzie żyją w pewnych (według nich obiektywnych) konwencjach. Religia jest konwencją.
Ważny jest sensualizm (zmysły są ważne) i praktycyzm (nie ma jednej prawdy).
Filozofia Społeczna Strona 1
Gordiasz:
1. Nic nie ma,
2. A nawet gdyby coś było, nie dało by się dało tego pomyśled,
3…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz