Farmakoterapia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 819
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Farmakoterapia - strona 1 Farmakoterapia - strona 2 Farmakoterapia - strona 3

Fragment notatki:

Farmakoterapia Ocena leku Mniej więcej od połowy bieżącego stulecia psychofarmakoterapia przeżywa okres żywiołowego rozwoju. Przemysł far­maceutyczny koncentruje się głównie na produkcji leków psychotropowych, które obok antybiotyków stanowią naj­ważniejsze źródło jego dochodów. Co roku produkuje się kilkaset nowych środków psychotropowych. Nawet specjalista nie jest już w stanie zapoznać się z ich nazwami, nie mówiąc już o działaniu. Wciąż publikuje się wiele prac po­święconych skuteczności działania poszczególnych leków. Prace te w krajach kapitalistycznych są niejednokrotnie fi­nansowane przez firmy farmaceutyczne, co, jak się zdaje, nie pozostaje bez wpływu, jeśli nie na świadomą, to na pod­świadomą motywację w interpretacji wyników. Stosuje się w nich różnorodne rygory naukowe w rodzaju grup kon­trolnych, a mianowicie tzw. placebo (leku obojętnego) o identycznym, co lek właściwy, wyglądzie i smaku, analizę statystyczną wyników itd.
Mimo tych rygorów codzienne doświadczenie nie zawsze pokrywa się z wynikami naukowych ocen leków; leki ma­jące niekiedy doskonałą opinię na podstawie badań nauko­wych, okazują się w codziennej praktyce mało skuteczne lub zgoła szkodliwe.
Ocena skuteczności jakiejkolwiek formy leczenia w psy­chiatrii jest niezwykle skomplikowana ze względu na wie­lość czynników wpływających dodatnio lub ujemnie na stan psychiczny chorego. Obserwacja związków przyczynowych wymaga stworzenia układów izolowanych, tzn. takich, w któ­rych możliwie tylko jeden czynnik działa na dany układ, a działanie innych czynników jest wyłączone lub dokładnie znane. Zastosowanie tego modelu jest niemożliwe w badaniach psychiatrycznych. Nie można wykluczyć różnorod­nych czynników działających na człowieka, a ich działanie jest w większości przypadków równie nieznane, jak działa­nie czynnika badanego.
Rozbieżność spotykana nieraz między oceną naukową lęku a opinią lekarzy praktyków, a także pacjentów, zdaje się wynikać w pewnej przynajmniej mierze z nieprzydatności wspomnianego modelu w badaniach psychiatrycznych. Na ogół nowo wyprodukowany lek psychotropowy wkrótce zdobywa sobie mniej więcej zgodną opinię wśród lekarzy praktyków. Opinia ta tworzy się na podstawie obserwacji chorych, u których lek zastosowano, obserwacji nie speł­niającej wprawdzie obecnie obowiązujących kryteriów nau­kowych, ale za to całościowej, uwzględniającej różnorodne czynniki, które na chorego działają. W ten sposób lekarz praktyk może na podstawie własnego doświadczenia w każdym przypadku wyważyć działanie dodatkowego czynnika, jakim jest lek, i na podstawie obserwacji kilkunastu czy kilkudziesięciu chorych wyrobić sobie przekonanie o sku­teczności danego leku. Oczywiście ta stara i nienaukowa metoda oceny skuteczności środka terapeutycznego nie jest wolna od różnego rodzaju irracjonalnych uprzedzeń czy entuzjazmów, intuicyjnych ocen itd. W sumie jednak jest ona bardziej wiarygodna niż tzw. metody naukowe.


(…)

… jej przepuszczalność), ułatwiając w ten sposób powstanie impulsu nerwowego i jego przechodzenie z neuronu na neuron. Inne znów substancje wywołują hi-perpolaryzację błony komórkowej neuronu (tj. zwiększają różnicę potencjałów między zewnętrzną a wewnętrzną stro­fą błony komórkowej, a tym samym zmniejszają jej prze­puszczalność), działają więc hamująco na powstawanie i przewodzenie impulsów nerwowych.
Co się tyczy…
… i towarzyszące mu obja­wy wegetatywne (elenium, meprobamat, walium, ataraks).
3. Tymoleptyki — leki poprawiające nastrój (tofranil lub melipramina i tzw. inhibitory MAO — mono-aminooksydazy — enzymu rozkładającego serotoninę i aminy katecholowe, jak adrenalinę i noradrenalinę), a więc substancje dzia­łające pobudzająco na czynności układu nerwowego. Mimo że teoretycznie działanie inhibitorów MAO (np. niamidu…
…, bolesne konflikty oddalają się, występuje zahamowanie ruchowe, zwłaszcza motoryki podstawowej (związanej z postawą ciała i ekspresją emocjonalną), tak że mogą wystąpić objawy parkinsonoidalne.
To pobudzające i hamujące działanie lęków psychotropo­wych niektórzy autorzy starają się wytłumaczyć w ten spo­sób, że ich głównym polem działania jest układ siateczkowy pnia i międzymózgowia. Układ…
… się uwagę na dominujące objawy niż na rozpoznanie nozologiczne. I tak, gdy dominuje lęk, niezależnie od tego, czy jest to depresja endogen­na, reaktywna, schizofrenia, psychoza organiczna itp., podaje się środki zmniejszające napięcie lękowe; gdy na pierw­szy plan wysuwa się obniżenie nastroju, też niezależnie od rozpoznania nozologicznego podaje się leki poprawiające nastrój; gdy chodzi o rozjaśnienie…
…, natomiast u innych — zachwyt graniczą­cy z ekstazą. Większość psychiatrów stoi na stanowisku, że dysleptyków nie powinno się stosować w lecznictwie, gdyż zawsze istnieje niebezpieczeństwo wybuchu pod ich wpły­wem psychozy schizofrenopodobnej (wypadki takie zresztą się zdarzały). Są jednak psychiatrzy, którzy używają ich ja­ko środka pomocniczego w psychoterapii. Niezwykłe prze­życia wywołane tymi środkami dają choremu nowy…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz