Ewolucja międzynarodowego systemu walutowego - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 924
Wyświetleń: 2471
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ewolucja międzynarodowego systemu walutowego - wykład - strona 1 Ewolucja międzynarodowego systemu walutowego - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Prof. Janusz Bilski
Finanse Międzynarodowe
Wykład IX – Ewolucja międzynarodowego systemu walutowego
!!! 1. Bimetalizm:
Bimetalizm- system który funkcjonował od starożytności. Zakładał oparcie systemu walutowego na 2 miarach: zlocie i srebrze.
W żadnej epoce nie starczało złota by mogło być podstawa systemu walutowego i pełnić funkcje cyrkulacyjne. Srebrne monety
pełniły funkcje uzupełniające. System ten funkcjonował do lat 70-tych XIX wieku.
Zasady funkcjonowania:
 mennica państwowa zobligowana jest do przestrzegania określonych reguł monetarnych a więc określonej
zawartości czystego złota i srebra w monetach
 legalnych środkiem płatniczym są monety złote i srebrne
 rząd zobowiązuje się do kupowania i sprzedaży złota i srebra po urzędowo ustalonej cenie. W USA na pocz. XIX
wieku relacje te wynosiły 1 uncji złota za 15 uncji srebra. W krajach gdzie obowiązywał bimetalizm władze
monetarne zmieniały oficjalne relacje złota do srebra i np. USA zmieniło te relacje do 1/16
!!! 2. System waluty złotej:
System waluty złotej – był pierwszym systemem, w którym obowiązywały wspólnie ustalone reguły gry. Po raz pierwszy w
historii gospodarczej świata w sposób w miarę formalny opisano warunki, jakie muszą być spełnione, aby kraj mógł się stać
członkiem tego systemu waluty złotej. System ten powstał w latach 70’ XIX w. System ten funkcjonował sprawnie, kraje
respektowały reguły gry, natomiast nie było to potwierdzone żadną umową międzynarodową, a więc społeczność
międzynarodowa oceniała, czy kraj wywiązuje się z reguł gry czy nie.
Warunki systemu waluty złotej:

Istniała swoboda transferu złota między krajami należącymi do systemu. Jeżeli jakiś kraj wyłamywał się (wprowadzał
restrykcje do transferu złota) spotykały go działania retorsyjne od partnerów. W tym systemie członkowie wykazywali
się daleko idącą solidarnością.

Każda waluta miała parytet wyznaczony w złocie, a BC był zobowiązany do sprzedaży lub kupna złota po stałej cenie.
Istniała pełna wymienialność banknotów na złoto. Stosowano różne metody utrudniania tego, np. w Niemczech tylko
dwa banki były do tego uprawnione.

Podaż pieniądza krajowego uzależniona była od posiadanych rezerw złota. To był kanon gold standardu. Podaż pieniądza
nie mogła kształtować się dowolnie.( W XX w unii łacińskiej zdecydowano jaka może być ilość wyemitowania franków
na głowę mieszkańca). Była to zła reguła. Powodowała jednak, ze mechanizm gold standardu działał bardzo efektywnie.
Podaż złota regulowała podaż pieniądza i mechanizm wyrównawczy działał doskonale, więc eliminowało to kraje
nadwyżkowe i deficytowe

Duża elastyczność gospodarek. Zarówno płace, jak i ceny są elastyczne w górę i w dół (obecnie tylko w górę).
Działanie mechanizmu wyrównawczego:
W kraju A występuje wzrost popyt na towary kraju B. W konsekwencji mamy deficyt bilansu handlowego kraju A, nadwyżkę
w kraju B. Deficyt BH powoduje ze kurs waluty obniża się w ramach istniejących punktów złota, a w kraju B kurs waluty wzrasta
w ramach tych punktów złota. Obniżeni kursu waluty w kraju A powoduje odpływ złota, część przedsiębiorców reguluje
zobowiązania zlotem, w kraju B obserwujemy wzrost importu złota.
Konsekwencja:
Zmniejszona ilość złota w kraju A zmniejsza poziom kreacji pieniądza, następuje osłabienie aktywności gospodarczej, obniżają
się ceny. W kraju B wzrost ilości złota powoduje zwiększenie akcji kredytowej, poprawia Sie stan koniunktury, wzrastają ceny
płace. Te procesy w kraju A i B dają w konsekwencji zwiększenie eksportu kraju A zmniejszenie eksportu B i kraje osiągają
równowagę.
Prof. Janusz Bilski
Finanse Międzynarodowe
Wykład IX – Ewolucja międzynarodowego systemu walutowego
Cechy mechanizmu wyrównawczego:mechanizm symetryczny,
działa automatycznie,
niezależnie od władz monetarnych
Rodzaje kursów w gold standard:

Parytet (równia walutowa) - to stała relacja między złotem a walutą narodową.

Kurs wekslowy - relacja cen aktywów finansowych głownie weksli w stosunkach między krajami. Na giełdach
finansowych kwotowane były ceny weksli wyrażone w walutach narodowych wzajemnie do siebie. Charakteryzował
się pewna elastycznością - pod wpływem działania sil popytu i podaży poziom kursu walutowego mógł zmieniać.
Zmiany ograniczone były punktami złota które wynosiły ok 1 % w górę i w dół od kursu parytetowego.
Ocena gold standard:system symetryczny, reguły gry dotyczyły krajów nadwyżkowych i deficytowych
kraje powstrzymywały się od prowadzenie aktywnej polityki gospodarczej.
kraje członkowskie można było podzielić na 2 grupy: centrum (najbogatsze) i peryferie. Niestabilności koniunktury
w krajach centrum były przenoszone do państw peryferyjnych - stabilizowane sytuacje ekonomiczne w centrum
kosztem destabilizowanie peryferiów. Kraje peryferyjne były narażane na działanie szoków zewnętrznych w
dziedzinie handlu zagranicznego i szoków monetarnych związanych z przepływem kapitałów. W ten sposób kraju
centrum absorbowały niestabilność.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz