Ewolucja klasycznych wizji rzeczywistości międzynarodowej-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 217
Wyświetleń: 707
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ewolucja klasycznych wizji rzeczywistości międzynarodowej-opracowanie - strona 1 Ewolucja klasycznych wizji rzeczywistości międzynarodowej-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Ewolucja klasycznych wizji rzeczywistości międzynarodowej
Transnacjonalizm główne założenia
Państwo przestaje być dominującym uczestnikiem życia międzynarodowego - wzrasta rola i znaczenie uczestników niepaństwowych (nieterytorialnych)
Stosunki transnarodowe stały się integralną częścią stosunków międzynarodowych
Pojawiły się nowe obszary i poziomy (kanały) interakcji w płaszczyźnie międzynarodowej
Następuje ciągły wzrost współzależności w stosunkach międzynarodowych - państwa tracą swa autonomię polityczną i ekonomiczną (erozja zjawiska suwerenności)
Zacieranie się różnic między polityką zagraniczną a wewnętrzną, jako wyspecjalizowanymi dziedzinami aktywności państwa
Zanika tradycyjna hierarchia zagadnień będących przedmiotem uwagi państw, problemy bezpieczeństwa militarnego, sojuszów itp. przestają dominować w polityce państwa Wzrasta znaczenie kwestii ekonomicznych, społecznych i ekologicznych Traci na znaczeniu siła militarna jako narzędzie polityki państwa - możliwość jej realizacji w stosunkach zewnętrznych zależy coraz bardziej od „miękkich” składników potęgi Rewizja klasycznych paradygmatów
Klasyczne wizje rzeczywistości międzynarodowej (paradygmaty) ulegają dalszej rewizji
Realizm przekształca się w neorealizm (realizm strukturalny)
Cechuje go bardziej naukowe podejście
Zawężenie pola badawczego, wyeliminowanie filozoficznych wniosków dotyczących natury ludzkiej
Analiza globalnej struktury systemu stosunków międzynarodowych
System jest czymś więcej niż sumą jego wszystkich elementów (państw i innych aktorów) - wpływa na możliwości działania wszystkich uczestników Ewolucja liberalizmu - unowocześniona wersja to neoliberalizm
Neoliberałowie skupiali się na rozwoju instytucji międzynarodowych - organizacji międzynarodowych oraz prawa międzynarodowego
Neoliberalny instytucjonalizm
Rozwój współpracy gospodarczej i jej mechanizmy Neorealizm a neoliberalizm
Neoliberałowie nie uznają (jak neorealiści), że stan „anarchii” międzynarodowej w istotny sposób wpływa na aktywność państw
Neorealiści podają w wątpliwość przekonanie neoliberałów o możliwości ograniczenia „anarchii” przez rozwój instytucji międzynarodowych
Neorealiści wskazują na większe, niż neoliberałowie, trudności we współpracy międzynarodowej
Decydenci ich zdaniem, kierują się w tej współpracy głównie korzyściami relatywnymi, a neoliberałowie - korzyściami absolutnymi
Neorealiści koncentrują się na problematyce bezpieczeństwa międzynarodowego a neoliberałowie na kwestiach gospodarczyc


(…)

… zacofane; dostarczające surowców i taniej siły roboczej Między tymi dwoma obszarami znajdują się półperyferia - powiązane gospodarczo z centrami ale słabiej od nich rozwinięte i pełniące wobec nich funkcje usługowe Możliwość aktywności międzynarodowej i perspektywy rozwoju państw zależą od tego, w jakim obszarze systemu się znajdują
Możliwa jest ewolucyjna zmiana takiego położenia
Istniejący ład międzynarodowy jest głęboko niesprawiedliwy - funkcjonuje w oparciu o wyzysk obszarów peryferyjnych i półperyferyjnych przez centra światowej gospodarki
Dokonuje się stały transfer dochodów od peryferiów ku centrom
Centra utrzymują peryferia świadomie w stanie niedorozwoju i pełnej zależności od siebie Wyzysk pogłębiany jest przy tym przez współpracę elit gospodarczych i politycznych wielu państw peryferyjnych…
… a neoliberałowie na kwestiach gospodarczyc
Neorealiści oceniają głównie możliwości państwa (capabilities), podczas gdy neoliberałowie badają ich intencje i sposób postrzegania rzeczywistości
Globalizm Określenie to obejmowało wiele ujęć teoretycznych:
Radykalizm, neomarksizm, strukturalizm, teorie zależności, teorię krytyczną
Rozwija się głównie w latach 70. i 80. XX w. Przedstawiciele globalizmu odwoływali…

Problematyka dominująca u globalistów to gospodarka - determinuje ona wręcz całą rzeczywistość międzynarodową Globaliści (zwolennicy teorii krytycznej) negatywnie oceniają dystansowanie się badacza od przedmiotu badań - zadaniem teorii jest nie tyle wyjaśnianie rzeczywistości, ile jej zmienianie
Kluczowe założenie globalistów - przekonanie o istnieniu światowego systemu kapitalistycznego, wszechogarniającego…
… się do klasycznych poglądów Marksa i jego późniejszej reinterpretacji przez przedstawicieli szkoły frankfurckiej i J. Habermasa; teorii imperializmu, czy współczesnych studiów nad krajami słabo rozwiniętymi Państwa są wyrazicielami interesów aktorów subnarodowych: grup społecznych, grup interesów
Interesy tych aktorów bywają zbieżne w skali międzynarodowej i dlatego tworzone są swoiste koalicje transnarodowe…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz