Teoria Stosunków Międzynarodowych - opracowanie zagadnień

Nasza ocena:

5
Pobrań: 2457
Wyświetleń: 7651
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Teoria Stosunków Międzynarodowych - opracowanie zagadnień - strona 1 Teoria Stosunków Międzynarodowych - opracowanie zagadnień - strona 2 Teoria Stosunków Międzynarodowych - opracowanie zagadnień - strona 3

Fragment notatki:

Porównuje ona realizm (neorealizm), pluralizm(neoliberalizm) i strukturalizm(globalizm). Pozostałe pliki liczą w sumie 28 stron i zawierają opracowania zagadnień.

...Idealizm (utopizm) pojawił się wraz z prezydenturą Wilsona w 1913 r. Pojawił się gdy USA zaczęły wychodzić z izolacjonizmu (a także komunizm, faszyzm w Europie). Sta;a potrzeba utworzenia spójnego systemu wartości. USA jako kraj imigrantów miały problem z utworzeniem takiego spójnego systemu wartości. Prohibicja, ustawa antyszpiegowska; doprowadziło to do tego, że USA stały się państwem policyjnym mimo głoszenia haseł wolności (liczne ograniczenia). Manifest idealizmu -- 14 punktów Wilsona (m.in. liberalizm gospodarczy, pokojowe rozwiązywanie sporów, szacunek dla prawa międzynarodowego, prawo do samostanowienia narodów)...

...Teoria pola (analiza czynnikowa – Q. Wright, R.C. Snyder, S. Hoffman) – rozwijała się w USA pod koniec lat 50. Główne przesłanie to poznanie sił sprawczych modelujących stosunki międzynarodowe. Rzeczywistość międzynarodowa - pole dynamicznie oddziałujących na siebie czynników bądź ze sobą współpracujących bądź współzawodniczących. Zachowanie się państw jest zmienną jego właściwość (relacji między poszczególnymi elementami pola, czy domniemanymi w nich postawami)...

...Idealizm zrodził się w USA, gdy Stany wychodzą z izolacjonizmu i potrzeba uzasadnienia roli USA w świecie. Była to chęć uwolnienia się od komunizmu. Wilson - twórca idealizmu – był propokojowy i uważał, że USA powinno dominować – wchodzi w hegemoniczny sposób pokazywania Stanów. Idealizm miał przede wszystkim na celu zjednoczenie narodu amerykańskiego pod względem religijnym (protestantyzm) i kulturowym...

6. KONCEPCJA WIECZNEGO POKOJU KANTA, WARUNKI WSTĘPNE
Traktat został spisany w celu pokazania jak powinien wyglądać świat, a autor przedstawił realistyczny sposób odchodzenia od wojen, opisując najczęstsze powody konfliktów. Zawierają według słów Kanta „przygotowawcze artykuły do wiecznego pokoju między państwami”.
Sześć artykułów „poprzedzających” zawiera warunki, pod jakimi wieczny pokój jest możliwy. W efekcie, ich celem nie jest wskazanie sposobów rozwiązywania potencjalnych konfliktów, lecz osiągnięcie sytuacji, w której konflikty zostałyby zredukowane do minimum.
W pierwszym z nich Kant zauważa, że traktat pokojowy nie może być ważny, jeżeli znajduje się w nim „zalążek do przyszłej wojny”. Chodzi tu o wszelkie zastrzeżenia, które w przyszłości mogłyby prowadzić do kolejnej wojny. Drugi - „żadne samodzielnie istniejące państwo nie może być zdobyte przez inne państwo ani tytułem kupna, darowizny czy dziedziczenia”. Według Kanta państwo jest społecznością ludzi, której nikt - prócz niego samego - nie może rozkazywać i dysponować nią. W trzecim mowa o wojskach regularnych, które według autora „traktatu o wiecznym pokoju” z czasem powinny być całkowicie zniesione, ponieważ bezustannie zagrażają innym państwom oraz same stają się przyczyną wojen agresywnych. W czwartym artykule, któremu Kant nadał brzmienie: „nie powinno się zaciągać żadnych długów w państwie ze względu na zewnętrzne uwarunkowania” wprowadzone zostało rozróżnienie zaciąganych pożyczek. O ile kredyty zaciągnięte celem poprawy sytuacji wewnętrznej państwa w szczególności ekonomii są dopuszczalne, o tyle te, które przyczynić się mogą do wybuchu wojny muszą być postrzegane jako naganne.
W przedostatnim mowa, że „żadne państwo nie powinno się mieszać w drodze przemocy do konstytucji i rządów innego państwa”, a z

(…)

… systemowej w jej czystej postaci, zwrócono uwagę że uczestnicy stosunków międzynarodowych są połączeni różnego rodzaju zależnościami. Cechą charakterystyczną współczesnych stosunków międzynarodowych jest przenikanie się i zazębianie wielości i różnorodności subsystemów międzynarodowych, zjawisk politycznych, ekonomicznych, ekologicznych z jakimi są konfrontowani uczestnicy stosunków międzynarodowych.
Hasło…
…) eksponuje się fakt, iż zachowania uczestników stosunków międzynarodowych zdeterminowane są ich przynależnością do wielu różnorodnych podsystemów międzynarodowych (ekonomicznych, finansowych, naukowo-technicznych, ale także ekologicznych, surowcowych, kulturowych i in.). W rezultacie decyzje podejmowane przez państwa, określone ich działania czy oddziaływania międzynarodowe są wypadkową wielu zmiennych…
… do samoidentyfikacji
stosunek do świata
Propozycja Q. Wrighta to niewątpliwie złożony, wieloaspektowy i wieloczynnikowy model analityczny, wymagający złożonej aparatury. Dlatego też w pracach R. Snydera czy S. Hoffmanna pojawia się postulat zawężenia bądź to pola badawczego, bądź czynników stanowiących o zachowaniu uczestnika stosunków międzynarodowych w stosunkach z innymi aktorami. R. Snyder np. umieścił w polu…
… za poglądy amoralne, sprzyjające despotyzmowi:
- nieuchronność konfliktów między państwami
- każde państwo ma prawo do samoobrony
- wojny to stan naturalny, pojawia się na zmianę z pokojem
- pokój był przerwą pozwalającą państwom na zregenerowanie sił
5. Immanuel Kant - połączenie zagadnienia pokoju z kwestią społeczną
Kant napisał „Na wieczny pokój” - prześmiewczy charakter, zbudowany jak traktat pokojowy…
… - powoływał się na Tukidydesa, Hobbesa Spinozę, Clausewitza, mocno opierał się na Machiavelli. Przedstawiciele:
Hans Morgentahau George Kennan (łączyli naukę
Edward Carr Henry Kissinger z polityką)
- historycyzm - podstawowa zasada wyjaśniania rzeczywistości; ci którzy piszą historię to zwycięzcy; ci co wygrali są oceniani lepiej, ci co przegrali - gorzej
- państwa najważniejszym aktorem; dba o swój własny…
…) -teorie systemowe -teorie więzi Podsumowanie modernizmu Co zmienił: -metody badawcze ilościowe -odejscie od historycyzmu -zanegowano niezależnośc państw w syst. Międzyn. -Postrzeganie stos. Międzyn.jako dziedziny która nie poddaje się prostym uogólnieniom, ale jako coś złożonego, skomplikowanego -Zwrócono uwagę na zachowanie poszczególnych elementów , relacje , oddziałowywanie -Próby całościowego…

Debata Wendta z neorealizmem
-„collective meaning” - wspólnie podzielana wiedza, czyli tworzenie obiektywizacji w nauce, ponieważ istnieją schematyczne ujęcia powtarzające się
- normatywizm, czyli przywiązywanie wagi do norm (dlaczego postępuje tak czy inaczej)
-wg niego źle tłumaczono anarchię, gdyż tłumaczyła wiele zjawisk
-wg niego to państwa decydują ile jest anarchii
-zanegował, że maksymalizacja…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz