Globalizacja

Nasza ocena:

3
Pobrań: 560
Wyświetleń: 3248
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Globalizacja - strona 1 Globalizacja - strona 2 Globalizacja - strona 3

Fragment notatki:

POJĘCIE GLOBALIZACJI
Istnieją dwa sporne stanowiska dot. pojawienia się pojęcia globalizacji w nauce:
Webster's Dictionary (1961) Herbert Marshall McLuhan (lata 60.) - „globalna wioska” (szybki rozwój elektronicznych środków komunikacji w skali globalnej; ludzie żyjący w globalnej wiosce będą mogli porozumieć się w wielu dotychczas konfliktowych sytuacjach)
Definicje globalizacji można podzielić ze względu na stopień ogólności:
określenia uniwersalne - Roland Robertson, Antony Giddens, Robert Shaffer
określenia wyspecjalizowane, jednodyscyplinowe (np. socjologiczne, ekonomiczne) - Anna Moraczewska, Grzegorz Kołodko.
Definicja wg Rolanda Robertsona, 1992:
„globalizacja to proces, poprzez który świat staje się w coraz większym stopniu `jednym wspólnym miejscem' (single place). Stąd jednostką analizy naukowych dociekań powinien stać się globalny system, a nie jego części składowe takie jak: państwo, naród czy religia”.
Globalna scena powinna być postrzegana poprzez proces przemian społeczno-ekonomicznych, a nie ekonomiczno-rynkowych. Nie powstaje jednolita kultura światowa, bowiem odbiorcy kultury mają możliwość korzystania z różnych konfiguracji kulturowych i kultury regionalnej i lokalnej.
Definicja wg Antonego Giddensa, 1994:
„Globalizacja jest skomplikowanym zbiorem procesów, które często działają przeciwstawnie, powodując powstawanie konfliktów, podziałów oraz nowych form stratyfikacji społecznej. Dlatego, na przykład, odżywanie lokalnych nacjonalizmów oraz podkreślanie lokalnych tożsamości jest bezpośrednio związane z globalnymi oddziaływaniami, w stosunku do których stoją w opozycji”.
Robert Shaeffer (2004) wyróżniła dwa, powiązane ze sobą ujęcia:
pierwsze ujęcie - definicją minimum [inwestycje w skali światowej, handel bez granic, produkcje w tym instytucje finansowe, nowe technologie, demokracje]
drugie ujęcie - następstwa [migracje w skali światowej, zmniejszenie znaczenia państwa, zmiany kultury i języka (angielski jako lingua franca), zagrożenia środowiska naturalnego, etniczne i religijne konflikty, rozszerzenie rynku turystycznego, wzrost przestępczości zorganizowanej (w tym kartele narkotykowe)].
W drugim ujęciu zawierają się również zróżnicowane formy protestu przeciw następstwom globalizacji.
Definicja wg Anny Moraczewskiej, 2002: „ globalizacja to proces wzrastających niesymetrycznych zależności i powiązań gospodarek państwowych, powodujący nasilenie wolnego przepływu towarów, usług, ludzi, idei przez granice państwowe i ponad nimi, którego siłą napędową jest rozwój technologii”.
Dominują przemiany ekonomiczne.


(…)

… i neorealiści preferują elitarne modele podejmowania decyzji, zwłaszcza w sferze bezpieczeństwa. MARKSIZM
Marksizm to całokształt prądów filozoficznych, ekonomicznych i polityczno-społecznych, a także światopoglądowego myślenia i działania, które odwołują się do filozofii Karola Marksa i Fryderyka Engelsa w połowie XIX w. oraz kontynuatorów ich dorobku intelektualnego. Marksizm stał się ideologiczną…
… bipolarny przetrwa także w XXI wieku, co wskazuje na konserwatywne, faworyzujące wyjaśnianie ciągłości procesów, ze stratą dla teoretyzowania nad przyszłym możliwym porządkiem.
Przełomowy moment kończący okres postzimnowojenny atak na World Trade Center i Pentagon (2001). Rozpoczęcie wojny z terroryzmem (dwóch wojen pod przywództwem USA w Afganistanie i Iraku) wyraźnie ukazały fałszywość liberalnego…
… i interesy państw, ale określają także, jakie działania zostaną uznane za prawomocne i legalne. Wielu krytyków neoreailzmu i neoliberalnego instytucjonalizmu sięgnęło do teorii socjologicznych i krytycznych, by dowieść wpływu struktur normatywnych na politykę światową.
Zainteresowanie nieustannym konstruowaniem i rekonstruowaniem polityki światowej podkreśla silne zaangażowanie konstruktywizmu w badania zagadnień globalnej zmiany.
Przedstawiciele teorii krytycznych postulują zwrócenie większej uwagi na rolę idei, norm oraz zasad w celu lepszego zrozumienia, w jaki sposób kształtuje się interesy państwa oraz struktury organizacyjne polityki światowej. Z uwagi na zainteresowanie zmianami i transformacjami zachodzącymi w świecie, konstruktywizm zajmuje się procesami dyfuzji, przez co dotyka sedna globalnych…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz