Europejska polityka regionalna

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 735
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Europejska polityka regionalna - strona 1 Europejska polityka regionalna - strona 2 Europejska polityka regionalna - strona 3

Fragment notatki:

  1  Europejska polityka regionalna  Cele EPR na lata 2007-2013  Cel 1 „ KONWERGENCJA ” 1  -  ma za zadanie przyspieszenie osiągnięcia spójności ekonomicznej regionów mniej rozwiniętych (tj. zniwelowanie zapóźnień w  najsłabiej rozwiniętych regionach i położonych peryferyjnie oraz dostosowywanie ich do średniego poziomu UE),   -  jest zorientowany na obszary o niskim poziomie rozwoju  -  priorytetem jest wzrost gospodarczy i tworzenie miejsc pracy,   -  pomoc  koncentruje  się  głównie  na  wsparciu  inwestycji  w  kapitał  rzeczowy  i  ludzki,  rozwoju  innowacyjności  i  społeczeństwa  opartego na wiedzy, ochronie i poprawie jakości środowiska oraz zwiększaniu sprawności działania administracji,  -  beneficjentami działań są regiony poziomu NUTS 22, w których wsk. PKB  per capita  wynosi  (w okresie bazowym 2000-2002)   mniej niż 75%  średniej UE-27,  -  pomoc obejmuje 84 regiony w 17 państwach członk.  Pomoc phasing-out  -  do wsparcia kwalifikują się także regiony, gdzie poziom PKB nieznacznie przewyższa próg 75% UE-27 i które zostały objęte  tzw. efektem statystycznym rozszerzenia UE (obniżenie śr. wsk. PKB  per capita) .   -  korzystały  one  ze  znacznej  pomocy  przed  rozszerzeniem  UE  na  wschód,  ale  po  roku  2007  zostały  „wypchnięte”  z  systemu  wsparcia,  -  aby  uniknąć  nagłego  wstrzymania  wparcia,  regiony  te  mogą  korzystać  (do  2013  r.)  z  systemu  pomocy  przejściowej  –  tzw.  „ phasing-out”,  -  pomoc phasing-out jest przyznawana, gdy wartość PKB  per capita  regionu jest wyższa niż 75% średniej dla UE-25, lecz niższa  niż 75% średniej dla UE-15  -  pomoc ta obejmuje 16 regionów o populacji 16,4 mln.  Wsparcie dla region ów ultraperyferyjnych  -  ze specjalnej pomocy z EFRR korzystają regiony najbardziej oddalone  (położone w znacznej odległości od kontynentu  europejskiego) , tzw. regiony ultraperyferyjne – RUP  (Azory, Madera, Wyspy Kanaryjskie, Gujana Fr., Gwadalupa, Martynika,  Reunion),   -  RUP korzystają ze specyficznego finansowania z funduszu EFRR, aby umożliwić ich integrację na rynku wewnętrznym, biorąc  pod uwagę ich specyficzne ograniczenia,  -   Specjalny Program Kompensacji Utrudnień , finansowany przez EFRR ma służyć redukcji specyficznych problemów  hamujących rozwój gospodarki regionów ultraperyferyjnych: oddalenie geograficzne, wyspowy charakter, niewielka  powierzchnia, trudny klimat i niedogodna rzeźba terenu, uzależnienie od niewielkiej liczby produkowanych towarów.   Wsparcie dla p aństw kohezyjnych  -  z dodatkowej pomocy w ramach Funduszu Spójności mogą korzystać państwa członk., w których DNB na mieszk. jest niższy 

(…)

…,
-
ich rolą jest zwiększanie spójności społecznej i gospodarczej państw członk. UE poprzez wspieranie regionów słabiej
rozwiniętych,
-
w perspektywie 2007-2013 funkcjonują 2 fundusze strukturalne:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego,
Europejski Fundusz Społeczny.
-
każdy z funduszy finansuje ściśle określone typy projektów
-
fundusze strukturalne tworzą instrumenty finansowe EPR a wraz z Funduszem…

Europejski Fundusz
Rozwoju
Regionalnego
Europejski
Fundusz
Społeczny
Fundusz
Cel 1
Cel 2
Cel 3
Spójności
Środki finansowe EPR działają na zasadzie efektu dźwigni (leverage effect)
 efekt dźwigni to efekt występujący kiedy interwencja publiczna skłania beneficjentów bezpośrednich do wydatków
prywatnych na cele interwencji; tzn. wraz z uruchomieniem środków publicznych na realizację pewnych działań
wzrasta również zaangażowanie sektora prywatnego w ich finansowanie,
 wymóg współfinansowania dotacji UE środkami krajowymi, powoduje wzrost zaangażowania sektora prywatnego w
finansowanie działań istotnych dla realizacji celów polityki regionalnej.
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – EFRR
European Regional Development Fund – ERDF
EFRR to najważniejszy instrument finansowy EPR, jest funduszem o największym budżecie…
… fundusze strukturalne:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego,
Europejski Fundusz Społeczny.
- każdy z funduszy finansuje ściśle określone typy projektów
- fundusze strukturalne tworzą instrumenty finansowe EPR a wraz z Funduszem Spójności tworzą instrumenty finansowe
polityki spójności UE,
- są one skoordynowana z instrumentami innych polityk UE, jak: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów…
…, transport publiczny w miastach, inteligentne
systemy transportowe, budowę obwodnic, infra ruchu niezmotoryzowanego.
9) Sektor energetyczny
-
rozbudowa transeuropejskich sieci energetycznych,
-
rozwój technologii OZE.
10) Edukacja
-
wsparcie rozwoju infrastruktury edukacyjnej na wszystkich poziomach kształcenia, w tym kształcenia ustawicznego,
-
EFRR wspiera inwestycje w zakresie infrastruktury dydaktycznej…
… współpracy różnych jednostek i koordynacji działań),
3)
inwestycje w ludzi (szkolenia kadr, kształcenie ustawiczne urzędników).
(Cohesion Fund – CF)
Fundusz Spójności
1.
Jest instrumentem realizacji polityki spójności UE (nie zalicza się do funduszy strukturalnych).
2.
Powstał na mocy Traktatu z Maastricht z 1991 r.
3.
Został powołany w celu zmniejszania różnic w poziomie rozwoju krajów i regionów UE
-
cel…
… instrumenty wsparcia: Jaspers - Jeremie – Jessica - Jasmine
1. JASPERS (Joint Assistance in Supporting Projects in European Regions) - wspólne wsparcie dla projektów w regionach
europejskich
-
jest wspólną inicjatywą Komisji Europejskiej, EBI ((Europejskiego Banku Inwestycyjnego) i EBOiR
-
jest to program pomocy technicznej adresowany do nowych państw członk.,
-
dot. wsparcia technicznego w przygotowaniu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz