Eucharystia - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1330
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Eucharystia - omówienie - strona 1 Eucharystia - omówienie - strona 2 Eucharystia - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

EUCHARYSTIA
ŹRÓDŁA:
KPK, kan. 897-958.
KKKW, kan. 698-717.
Benedictus XVI, Litterae apostolicae motu proprio datae „Summorum Pontificum”, 7.07.2007,
AAS 99 (2007) s. 777-781 (skrót: SP).
Institutio generalis Missalis Romani, w: Missale Romanum. Ex decreto sacrosancti oecumenici
3
Concilii Vaticani II instauratum, Città del Vaticano 2000 . (Wprowadzenie ogólne do
Mszału Rzymskiego, w: Mszał Rzymski dla diecezji polskich, Poznao 2009) (skrót:
MRIG).
Congregatio pro Clericis, Decretum „Mos iugiter”, 22.02.1991, WDL 65 (1991) s. 171-173 (skrót:
Dekret).
To czyocie na moją pamiątkę. Eucharystia w dokumentach Kościoła, Red. J. Miazek, Warszawa
1987.
Congregatio pro Clericis, Istruzione „Ecclesiae de mysterio” su alcune questioni circa la collaborazione dei fedeli laici al ministero dei sacerdoti, 15.08.1997, tekst polski: OsRomPol 19
(1998) n. 12, s. 30-40.
Congregatio de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum, Instructio „Redemptionis sacramentum” de quibusdam observandis et vitandis circa Sanctissimam Eucharistiam, 25.03.
2004, AAS 96 (2004), 549-601 (skrót : RS).
Congregatio pro Doctrina Fidei, Normae de gravioribus delictis, 21.05.2010 (skrót: GD).
Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznao 1995, n. 1322-1419.
II Polski Synod Plenarny, Liturgia Kościoła po Soborze Watykaoskim II, Poznao 2001 (skrót: PSP,
Liturgia)
I Synod Diecezji Lubelskiej, stat. 216 § 3.
II Synod Diecezji Lubelskiej, stat. 197-203.
I Synod Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, n. 44-45.
1. Określenie sakramentu
KPK
Kan. 897 – Najbardziej czcigodnym sakramentem
jest Najświętsza Eucharystia, w której sam Chrystus Pan jest obecny, ofiaruje się oraz jest spożywany i dzięki której Kościół ustawicznie żyje i wzrasta. Ofiara eucharystyczna, pamiątka śmierci i
zmartwychwstania Pana, w której uwiecznia się
Ofiara Krzyża, jest szczytem i źródłem całego kultu
oraz życia chrześcijaoskiego; oznacza ona i sprawia jednośd Ludu Bożego, przez nią buduje się
Ciało Chrystusa. Pozostałe bowiem sakramenty i
wszystkie kościelne dzieła apostolatu mają związek z Najświętszą Eucharystią i ku niej są ukierunkowane.
Kan. 898 – Wierni powinni z największym szacunkiem odnosid się do Najświętszej Eucharystii, biorąc czynny udział w sprawowaniu najczcigodniejszej Ofiary, z największą pobożnością i często
przyjmując ten sakrament i adorując Go z najwyż-
KKKW
Kan. 698 – W Boskiej Liturgii przez posługę kapłana w osobie Chrystusa sprawowaną nad darami
Kościoła, mocą Ducha Świętego nieprzerwanie dokonuje się to, co sam Pan Jezus uczynił podczas
Ostatniej Wieczerzy, kiedy dał uczniom Swoje Ciało na Krzyżu za nas ofiarowane i Swoją Krew za
nas przelaną, ustanawiając prawdziwą i mistyczną
ofiarę, w której owa Ofiara Krzyża jest wspominana z dziękczynieniem, jest uobecniana i w której
uczestniczy Kościół poprzez ofiarę i komunię dla
wyrażenia i udoskonalenia jedności Ludu Bożego
w budowaniu Swojego Ciała, to jest Kościoła.
Kan. 699 – § 2. Diakoni swoją posługę podczas
Boskiej Liturgii wypełniają według przepisów ksiąg
liturgicznych razem z biskupami i prezbiterami.
§ 3. Pozostali chrześcijanie mocą chrztu i chryzmacji czynnie uczestniczą w Ofierze Chrystusa
zebrani na obrzędach Boskiej Liturgii według
szą czcią. Duszpasterze wyjaśniając naukę o tym
sakramencie powinni starannie pouczad wiernych
o tym obowiązku.
Kan. 899 – § 1. Sprawowanie Eucharystii jest czynnością samego Chrystusa i Kościoła, w której
Chrystus Pan, przez posługę kapłana, siebie samego, obe ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz