etyka zawodowa

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1477
Wyświetleń: 13083
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
etyka zawodowa - strona 1 etyka zawodowa - strona 2 etyka zawodowa - strona 3

Fragment notatki:


"Dobroczynność powszechna wykracza poza kategorie, stosuje się do wszystkich ludzi.
Pielęgniarka, higienistka stomatologiczna, czy technik dentystyczny jest to osoba zobowiązana do „promowania zdrowia, zapobiegania chorobie, przywracania zdrowia i łagodzenia cierpienia”, a to stanowi podstawowy zakres dobra.
Opieka medyczna ma swój cel, sens i uzasadnienie nie tylko w powstrzymywaniu się od nieszkodzenia, lecz w aktywnym działaniu na rzecz pacjentów.
Osoby o większych potrzebach zdrowotnych winny otrzymywać więcej pomocy („różniący się stosownie do ich potrzeb”)."
"Wierność obowiązek dotrzymywania zobowiązań,
ma na celu umacnianie zaufania między pacjentem a lekarzem, pielęgniarką, higienistką stomatologiczną czy technikiem dentystycznym np. przez dotrzymywanie obietnic i zachowanie poufności czy tajemnicy."

ETYKA ZAWODOWA
Etyka zawodowa to spisane normy odpowiadające na pytanie, jak ze względów moralnych przedstawiciele danego zawodu powinni, a jak nie powinni postępować.Etyka zawodowa występuje w postaci norm zinstytucjonalizowanych np. kodeksy, przysięgi, ślubowania, oraz norm formułowanych jako indywidualne propozycje, luźne lub stanowiące uporządkowany zespół postulatów.
Przedstawiciele zawodów cieszących się społecznym zaufaniem pracują z człowiekiem i dla człowieka, mają do czynienia z najwyższymi wartościami: wolność, prawda, zdrowie, życie, sprawiedliwość.Najważniejsza jest ochrona wartości zdrowia i życia.
Kodeks etyczny (codex - księga, spis) - jest to zbiór norm postępowania odnoszący się do rozmaitych zachowań. Reguluje sferę moralną życia społecznego i rozwiązuje problemy jednostki wynikające z jej stosunku do grupy społecznej, innego człowieka, samego siebie oraz, w wypadku kodeksu religijno-etycznego, przede wszystkim do Boga. Rozróżnić można kodeksy ogólne oraz kodeksy szczegółowe. Kodeksy ogólne adresowane są do wszystkich, lub znaczącej części podmiotów zaangażowanych w działalność gospodarczą.Kodeksy szczegółowe, w zależności od stopnia szczegółowości, normują działalność jednej firmy, instytucji, jednego stowarzyszenia zawodowego, bądź grupy czy związku organizacji gospodarczych.
Kodeksy szczegółowe, w zależności od stopnia szczegółowości, normują działalność jednej firmy, instytucji, jednego stowarzyszenia zawodowego, bądź grupy czy związku organizacji gospodarczych. Global Compact został przedstawiony przez Sekretarza Generalnego ONZ Kofi Annana na Światowym Forum Ekonomicznym 31 stycznia 1999 roku. Formalnie wprowadzony 26 lipca 2000 roku, to nie kodeks postępowania, lecz dziewięć zasad wynikających z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, zasad prawa pracy określonych przez Międzynarodową Organizacje Pracy oraz ustaleń Szczytu Ziemi odbytego w Rio de Janeiro
Global Compact.Prawa człowieka1.Popieranie i przestrzeganie praw człowieka przyjętych przez społeczność międzynarodową.2.Eliminacja wszelkich przypadków łamania praw człowieka przez firmę.Global CompactStandardy pracy3.Poszanowanie wolności stowarzyszania się i przyznanie prawa do prowadzenia negocjacji zbiorowych.4. Eliminacja wszystkich form pracy przymusowej.5. Zniesienie wykonywania pracy przez dzieci.6.Przeciwdziałanie dyskryminacji w sferze zatrudnienia i w wykonywaniu zawodów.
Global CompactŚrodowisko naturalne7.Popieranie prewencyjnego podejścia do kwestii związanych z ochroną środowiska.8.Podejmowanie inicjatyw mających na celu promowanie postawy odpowiedzialności wobec środowiska naturalnego.9.Popieranie rozwoju, stosowania i rozpowszechn

(…)

… się z poczuciem obowiązku, godnością zawodową i satysfakcją z wypełnienia obowiązku. Sędzią lekarza było sumienie. Kodeks Hammurabiego (ok. 1728-1686 r. p.n.e.)- najstarszy zbiór przepisów prawnych, 282 artykuły prawa karnego, cywilnego i procesowego. Lekarzowi za niepowodzenie lecznicze groziły surowe kary. Honoraria i kary były zróżnicowane w zależności od pozycji społecznej osoby, której szkoda dotyczyła…
… ludzi posługuje się takimi samymi normami). ZASADY ETYKI
zasady są przewodnikami w podejmowaniu decyzji etycznych i działań moralnych, stanowią też główny ośrodek dla formułowania sądów moralnych w praktyce zawodowej. Zasady etyczne szczególnie ważne w praktyce zawodowej: dobroć/czynienie dobra, nieuszkodzenie, sprawiedliwość, autonomia/niezależność, paternalizm, wierność dobroć/czynienie dobra…
… obowiązek intencjonalnego niewyrządzania krzywdy, często w medycynie łączona jest z zasadą primum non nocere. W przysiędze Hipokratesa wspomina się zarówno o obowiązku nieszkodzenia, jak i o dobroczynności: „Będę stosował zabiegi lecznicze wedle mych możliwości i zdolności ku pożytkowi chorych, broniąc ich od uszczerbku i krzywdy”.
Nieszkodzenie 1. Nie powinno się wyrządzać zła lub krzywdy (która jest złem…
… okoliczności np. konflikt między państwem a rodzicami, o to co leży w interesie dziecka (podjęta decyzja przez rodziców będzie szkodliwa dla dziecka).
Podstawą do oceny najlepiej pojętego interesu powinny być jasne kryteria oszacowania spodziewanego cierpienia fizycznego oraz analiza diagnozy medycznej.
PATERNALIZM Paternalizm (1880 rok), jest to zamierzona ingerencja jednej osoby w znane preferencje…
… był umiar (etyka umiaru)
Epikur (342-270r.p.n.e.) głosił, że życie jest przemijające i jednorazowe. Najważniejszym dobrem powinno być szczęście, czyli doznawanie przyjemności. Do szczęścia wystarczy już brak cierpienia, które jest sprzecznością idei życia jako jedynego dobra. Liczą się tylko dobra doczesne bo życie jest przemijające. Każdy sam odpowiada za własne szczęście lub nieszczęście. Oświecenie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz