Etapy analizy SWOT - Zarządzanie przedsiębiorstwem

Nasza ocena:

5
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1337
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Etapy analizy SWOT - Zarządzanie przedsiębiorstwem - strona 1 Etapy analizy SWOT - Zarządzanie przedsiębiorstwem - strona 2 Etapy analizy SWOT - Zarządzanie przedsiębiorstwem - strona 3

Fragment notatki:

Rys. 2. O toczenie firmy Źródło:[Z. Drążek, B. Niemczynowicz, 2003, s.102, G. Gierszewska, M. Romanowska, 2003, s.33, I.Penc-Pietrzak, 2003, s.17]
Tab. 1. Czynniki (sfery) w otoczeniu dalszym (makrootoczeniu) i bliższym (konkurencyjnym) podlegające analizie Otoczenie dalsze Otoczenie bliższe - sektor - (gałąź, branża), w którym przedsiębiorstwo funkcjonuje,
demograficzne - liczba i struktura ludności, wskaźnik urodzeń, wzrost populacji i przemieszczanie się populacji, koncentracja i urbanizacja populacji, segmentacja gospodarstw domowych, tendencje zmian w populacji;
ekonomiczne - jest to fotografia kondycji gospodarki, czyli poziom i dynamika dochodów ludności i państwa, stan gospodarki i polityka finansowa państwa, podaż pieniądza, stopa inflacji, stopa procentowa, rynek pracy i bezrobocie, poziom, dynamika i struktura nakładów inwestycyjnych, poziom zadłużenia, poziom prywatyzacji;
polityczno-prawne - polityka gospodarcza państwa, stabilność rządu i układu politycznego, regulacje i deregulacje rynku, prawo handlowe i podatkowe, przepisy celne, kontyngenty eksportowe i importowe, prawo antytrustowe, pozycja związków zawodowych, etykietowanie wyrobu i testowanie stopnia spełnienia wymagań, zastrzeżenia co do zawartości wyrobów, tempo przemian ustrojowych;
społeczno-kulturowe - wartości i postawy społeczeństwa, nastawienie do zdrowia i żywienia, styl życia, etyka pracy i biznesu, potrzeby samorealizacji, bezpieczeństwa wyrobu, wymogi ekologiczne, działalność organizacji zawodowych i konsumenckich, organizacje i ruchy społeczne, kierunki zmian; techniczno-technologiczne - poziom naukowy i techniczny rozwoju kraju i społeczeństwa, wynalazki naukowe i szybkość ich komercjalizacji, innowacje w dziedzinie techniki, technologii , biologii, komunikacji, informatyki, mające wpływ na rodzaje wyrobów do nabycia na rynku, kierunki badań naukowych, kierunki rozwoju technologii, rodzaje procesów takich jak: komputeryzacja, automatyzacja, użycie materiałów syntetycznych stosowanych do produkcji wyrobów;
międzynarodowe - globalizacja i internacjonalizacja gospodarki, poziom cen i kosztów w świecie, koszty pracy w różnych krajach, kursy walut, wysokość cła, sankcji, protekcje i dyskryminacje, konflikty zbrojne, działania międzynarodowe przedsiębiorstw itp.

(…)

… badań
Badania różnych czynników zewnętrznych, np.: ekonomicznych, politycznych, społecznych, prawnych, technologicznych. Czynniki ten mogą mieć charakter sprzyjający lub ograniczający względem działalności przedsiębiorstwa. Badania tych czynników tworzą ramy do następnych etapów analizy.
Wnioski
Krytyczne hipotezy do następnych etapów procesu planowania.
OTOCZENIE KONKURENCYJNE (SEKTOR)
Charakterystyka
Mikrootoczenie - czyli otoczenie konkurencyjne - to wszystkie podmioty gospodarcze, które mają z przedsiębiorstwem powiązania kooperacyjne lub konkurencyjne (dostawcy, odbiorcy, konkurenci). W przeciwieństwie do makrootoczenia w otoczeniu konkurencyjnym istniej sprzężenie zwrotne tzn. przedsiębiorstwo oddziaływuje na elementy otoczenia konkurencyjnego i vice versa.
Obszar badań
Analiza branży.
Przykładowe…
… FIRMY)
Charakterystyka
Firma - tu analizie podlegają wszystkie elementy funkcjonalne w przedsiębiorstwie.
Obszar badań
Pozycja przedsiębiorstwa w branży.
Przykładowe czynniki badań
Pozycja przedsiębiorstwa na rynku, analiza konkurencji, względny zysk.
Cel badań
Analiza strategiczna przedsiębiorstwa ma charakter generalnej oceny organizacji i funkcjonowania firmy. Zakres tych badań jest bardzo szeroki…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz