Erozja gleb - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1092
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Erozja gleb - wykład - strona 1

Fragment notatki:

Erozja.
Ocenia się, że ok. 28% obszaru Polski jest zagrożone erozją wodną, a prawie 28% powierzchni gruntów ornych - erozją wietrzną. Silna i średnia erozja wodna zagraża łącznie 14% powierzchni kraju. Dotyczy to przede wszystkim terenów górskich, podgórskich i wyżynnych; zagrożone są więc wyżyny: Lubelska, Krakowsko-Częstochowska i Kielecko-Sandomierska, Podkarpacie, Pogórze Sudeckie oraz Karpaty i Sudety.
Gleby Polski na większości obszarów zagrożone są erozją. Jedynie wąski pas nizin środkowych i nadmorskich poddaje się temu procesowi w niewielkim stopniu. Najsilniej erozja gleb dotyka obszary górskie, wyżynne i pagórkowate pojezierzy. Szczególnym zagrożeniem dla gleb jest erozja sprowokowana działalnością człowieka, np. niewłaściwą orką, eksploatacją odkrywkową surowców, wylesianiem. Z gospodarczą działalnością wiąże się degradacja gleb, czyli pomniejszanie jej jakości. Do najbardziej powszechnych przejawów degradacji gleb należą: zakwaszenie gleb, gromadzenie substancji toksycznych, pogarszanie struktury gleb, przesuszenie, stepowanie, zamulenie. Cechy te posiada większość gleb obszarów zurbanizowanych i uprzemysłowionych. Dewastacja i degradacja gleb jest powodowana przez: - górnictwo - przemysł (energetyka, hutnictwo ) - przemysł chemiczny - transport - chemizację - intensyfikację rolnictwa - gospodarkę komunalną - wycieki produktów ropopochodnych podczas ich produkcji, transportu i magazynowania SPOSOBY PRZECIWDZIAŁANIA EROZJI GLEB Zapobieganie erozji gleb wymaga stosowania zabiegów przeciwerozyjnych rolniczych i melioracyjnych - mających na celu zahamowanie spływu wód i przeciwdziałanie niszczycielskiej sile wiatru na terenach szczególnie narażonych, i nie tylko. Zabiegi chroniące gleby przed erozją to: - tarasowanie stromych stoków; - prowadzenie dróg małymi spadami; - prawidłowy kierunek upraw (prostopadle do spływu wód); - unikanie monokultur i stosowanie płodozmianu; - zaprzestanie orki i wypasu zwierząt na stromych zboczach, ewentualnie prowadzenie orki i wypasu zwierząt w poprzek stoku; - zaprzestanie nadmiernego wyrębu drzew; - zwiększanie zalesień i zadrzewień, w szczególności na zboczach, - zakładanie ochronnych pasów zieleni; - budowanie progów na potokach, w celu zmniejszenia prędkości spływu wody; - wyeliminowanie ciężkiego sprzętu i maszyn rolniczych (na stokach).
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz